Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Arkiv. S. Tamkevičius sielovados konferencijoje Čikagoje (2008.04.25–26)

2008 balandžio 24, 15:00
Balandžio 26 d. Čikagoje vyks konferencija „Lietuvių katalikų sielovada JAV“ (seserų kazimieriečių motiniškuose namuose 2601 W. Marquette Road, Chicago). Ji prasidės vienuolyno koplyčioje šv. Mišiomis, kurioms  vadovaus arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, koncelebruos LVK delegatas užsienio lietuvių sielovadai prelatas Edmundas Putrimas ir visi kunigai.

Konferencijoje dalyvaus kardinolas Francis E. George, JAV katalikų vyskupų konferencijos pirmininkas. Konferencijoje kviečiami dalyvauti lietuvių sielovadoje dirbantys kunigai, parapijų bei misijų tarybų/komitetų nariai, parapijos veikloje dalyvaujančios ir ją remiančios organizacijos, vienuolijos, parapijiečiai ir sielovados bendradarbiai.

Sielovados konferencijos išvakarėse, balandžio 25 d. vakare, Jaunimo centro Čiurlionio galerijoje (5600 S. Claremont Ave., Chicago) vyks spaudos konferencija. Taip pat atidaroma fotomenininko Jono Kuprio fotografijų paroda apie JAV lietuvių katalikų veiklą. Bus galima įsigyti Šiluvos Jubiliejui skirtų kolekcinių vokų su Šiluvos Marijos atvaizdo JAV pašto ženklais.

Parengta pagal LVK užsienio katalikų sielovados ir A. L. R. katalikų federacijos pranešimą