Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno arkivyskupijos 2007 metų sielovadinė ir ekonominė situacija

2008 kovo 31, 16:11

Arkivyskupijoje yra 90 parapijų, veikia 27 koplyčios. Tikintiesiems patarnauja 103 dieceziniai kunigai, 22 kunigai vienuoliai. Jų ganytojiškam rūpesčiui tenka 552.249 tūkst. arkivyskupijos teritorijoje gyvenančių katalikų. Vienam kunigui vidutiniškai tenka patarnauti 5 tūkst. tikinčiųjų.

2008 m. pakrikštytas 5. 241 kūdikis, tai šiek tiek daugiau nei pernai (2007 m. – 5 tūkst. ). 4.740 vaikų priėmė Pirmąją Komuniją. Jų, kaip ir Sutvirtinimo sakramentą priėmusiųjų jaunuolių, skaičius (sutvirtinta 2.530) šiek tiek sumažėjo, ir tai iš dalies todėl, kad jaunuoliai dėl numatyto rimto apsirengimo šio sakramento priėmimą atidėlioja. Sutuokta daugiau porų 1.982 porų (pernai – 1.670). Kauno miesto parapijose kai kur mažiau pakrikštyta nei pernai (pvz., Petrašiūnuose, Palemone), tačiau palaimintų santuokų beveik visur daugėjo. Arkivyskupijoje katalikiškai palaidoti 6.598 asmenys.

Kauno miesto parapijose suteikti sakramentai

(toliau nurodoma parapija, krikštai, sutvirtinimai, santuokos („+ “ skaičiai didėja; „--“ mažėja)

 • Arkikatedra 216+ 53+ 151+ ;
 • Šv. Antano Paduviečio 276+ 140-- 97+;
 • Gerojo Ganytojo 161+ 194-- 47 ;
 • Pal. J. Matulaičio 140- 100- 47+;
 • Šventosios Dvasios (Šilainių) 160- 193+ 30+;
 • Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) 110- 76+ 31+ ;
 • Šv. Juozapo (Vilijampolė) 103+ 130+ 8-- ;
 • Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) 83-- 40+ 19-;
 • Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) 55- 41-- 26+;
 • Šventojo Kryžiaus (karmelitų) 44 0 13;
 • Kristaus Prisikėlimo 366+ 48-- 274- .

Arkivyskupijos parapijų ekonominis išsilaikymas

Arkivyskupijos parapijų pajamos (jų suma 14.063.416 Lt) buvo gaunamos iš:

 • Rinkliavų – 3.213.974 Lt ·
 • Biudžeto lėšų – 4.073.745 Lt ·
 • 2 proc. nuo GPM – 380.288 Lt ·
 • Juridinių asmenų paramos – 1.452.411 Lt ·
 • Aukų – 2.260.028 Lt ·
 • Arkivyskupijos paramos – 94.583 Lt.

Parapijos išleido 13.412.178 Lt savo pajamų. Išlaidos buvo skiriamos: ·

 • Personalui išlaikyti, Sodrai – 1.601.825 Lt ·
 • Remontams – 7.361.029 Lt ·
 • Turtui įsigyti – 757.211 Lt ·
 • Komunaliniams patarnavimams – 748.312 Lt ·
 • Tiesioginiai sielovadinei veiklai – 716.099 Lt ·
 • Seminarijai paremti– 205.586 Lt.

Paramos kasa

Arkivyskupijoje veikia Paramos kasa, įkurta pagelbėti misijoms, karitatyvinei veiklai, parapijoms ir sergantiems kunigams išlaikyti. 2008 m. į šią Paramos kasą parapijos ir kunigai įmokėjo 240.900 Lt; arkivyskupija – 92.546 Lt. Palūkanos – 3.797 Lt. Bendra pajamų suma – 337.240 Lt

Paramos kasos išlaidos – 117.600 Lt – buvo skiriamos: · Parapijoms – 29. 000 Lt · Ligoniams kunigams – 18.600 Lt · Caritui – 25.000 Lt · „Petro skatikas“ – 29.000 Lt · Misijoms – 7.300 Lt · Šventajai Žemei – 8.500 Lt. Kredito unijoje saugoma 240.000 Lt.

Arkivyskupijos kurija

Arkivyskupijos kurijos pajamos buvo 10.519.782 Lt. Jas sudaro:

 • Aukos – 945.589 Lt
 • Juridinių asmenų parama – 56.000 Lt
 • Biudžetinis finansavimas – 5.062.622 Lt. (4.219.122 – Jono Pauliaus II piligrimų keliui)
 • 2 proc. nuo GPM – 2.264 Lt.
 • Grįžusios paskolintos lėšos – 15.380 Lt
 • Paramos kasa – 337.240 Lt
 • Šiluvos projektas – 571.129 Lt. Jam lėšų skyrė užsienio ir Lietuvos aukotojai. 
 • Ne kurijos projektų – 189.265 Lt.
 • Ūkinė veikla (nuoma ir Svečių namai) – 921.070 Lt.
 • Arkivyskupijos institucijos rašė projektus ir rūpinosi gauti savo veiklos finansavimą iš fondų. Projektų lėšos sudarė 2.419.223 Lt.

Arkivyskupijos kurijos išlaidos – 11.371.699 Lt – buvo skiriamos:

 • Personalui išlaikyti – 578.282 Lt. Ši suma auga, darbuotojams atlyginimai padidinti 10 proc., kai kuriems ir daugiau.
 • Tiesioginiai sielovadinei veikla – 292.789 Lt
 • Labdarai-paramai – 39.107 Lt
 • Pastatų išlaikymui – 361. 023 Lt
 • Statyboms-remontams – 2.708.449 Lt
 • Paslaugų pirkimams – 69.890 Lt
 • Turto įsigijimui – 73.450 Lt
 • Institucijų finansavimui – 236.242 Lt
 • Seminarijai – 300.926 Lt 
 • „Petro skatikui“ – 29.200 Lt
 • Šventajai Žemei, misijoms – 15.800 Lt
 • Karitatyvinei veiklai (Senamiesčio vaikų dienos centrui) – 32.537 Lt
 • Jono Pauliaus II piligrimų keliui – 4.219.122 Lt
 • Ne kurijos projektams – 2.414.882 Lt (institucijų veiklos projektai).

Statybos ir remonto darbai

2008 metais tęsiamas Šiluvos sakralinės erdvės kapitalinis tvarkymas. Pradedamas statyti Šiluvos informacinis centras/muziejus (drauge bus įrengiami tualetai piligrimams). Darbų bus atlikta tiek, kiek bus gaunama lėšų. Abipus aikštės statomos Rožinio koplytėlės. Tęsiama Kauno arkikatedros bazilikos namo statyba. Arkikatedroje bus keičiamos grindys.

Arkivyskupijos tribunolas

Intensyvus tribunolo darbas (nuo 2008 m. sausio 1 d. nagrinėjamos 46 bylos) liudija žmonių pastangas pakankamai rimtai žvelgti į savo gyvenimą ir, jei įmanoma, jį taisyti. Per 2007 metus gauti 72 ieškiniai. Atmesti 5 ieškiniai. 48 santuokos paskelbtos negaliojančiomis. 17 bylų nutrūko.

Kauno kunigų seminarija

Kauno kunigų seminarijoje studijuoja trijų Lietuvos vyskupijų – Kauno, Vilkaviškio, Šiaulių – klierikai. Mažėjantis seminaristų skaičius kelia sielovadinės perspektyvos rūpestį, didina jų išlaikymo kaštus. Vieno klieriko išlaikymas per 2007 metus – 14.026 Lt. Bus svarstoma dėl studijų VDU Katalikų teologijos fakultete, nes mažėjant studijuojančių skaičiui brangsta išlaikymas.

Seminaristų skaičius 2006/2007 m. m.

Iš viso klierikų 42; 22 iš Kauno arkivyskupijos. Parengiamasis kursas - 6 klierikai  (3 Kauno); I filosof. kursas – 4 (0 Kauno); II filosof. kursas – 7 (5 Kauno); I teolog. kursas – 6 (3 Kauno); II teolog. kursas – 6 (5 Kauno) III teolog. kursas – 5 (3 Kauno) IV – 8 diakonai  (1 Kauno) Studijuoja Romoje - 2.   Kauno kunigų seminarija išlaikoma trijų vyskupijų (jos skyrė 241.966 Lt). Kaip aukštoji mokymo įstaiga gavo biudžetinį finansavimą (633.000 Lt). Įvairios aukos – 121.771 Lt. Klierikų aukos – 26.800 Lt. Mišių rinkliavos – 39.053 Lt. Nuoma – 52.500 Lt .

 • Bendros pajamos – 991.121 Lt. Seminarijos išlaidos sudarė 1.191.147 Lt.
 • Iš jų skirta: · Darbo užmokesčiui ir Sodrai – 273.877 Lt · Maitinimui – 179.815 Lt · Remontams – 167.375 Lt · Turto įsigijimui – 181.537 Lt · Šildymui, elektrai, vandeniui – 111.622 Lt · Švč. Trejybės bažnyčiai – 18.970 Lt · Švarai – 7.590 Lt · Transportui – 16.223 Lt.

Katechezės mokykla

Arkivyskupijoje veikiančioje Katechezės mokykloje gerai lankomi sužadėtinių kursai. Kai kurios parapijos daug daugiau porų atsiuntė į Katechezės mokyklą; 3 tūkst. dalyvavo sužadėtinių rengimo programoje arkivyskupijos Šeimos centre. Sužadėtinių, iš pradžių skeptiškai nusiteikusių, atsiliepimai apie išklausytus kursus dažniausiai būna teigiami.

Parapijose Santuokos sakramentui rengėsi:

 • Vytauto Didžiojo 454++ („++“ reiškia smarkiai išaugusį skaičių) ; Kristaus Prisikėlimo 422++ ; Arkikatedra 110++ ; Šv. Antano Paduviečio 98++ ; Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) rektorato 40++ ; Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) 28++ ; Pal. J. Matulaičio 82++ ; Šv. Juozapo (Vilijampolės) 2;  Šventosios Dvasios (Šilainių) 18;  Šventojo Kryžiaus (karmelitų) 12; Gerojo Ganytojo -; Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) 20;  Kiti iš Kauno 30;  Ne iš Kauno 68.

Kauno arkivyskupijos Caritas

Carito narių skaičius 441. Talkininkauja 141 savanoris. Carito skyriai veikia 73 parapijose. Nėra Carito skyrių 17 parapijų, svarbu, kad jose nors būtų registruojami pagalbos reikalingi žmonės. Svarbiausi Carito projektai: Išdalyta ES parama 39.042 asmenims. Paremtos šeimos už 61.183 Lt (Prahos projektas). Akciją „Gerumas mus vienija“ parėmė 5.067 asmenys.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centro darbai

 • Jaunimo rengimas šeimai
 • Sužadėtinių rengimas šeimai (programoje dalyvavo 2890 sužadėtinių) 
 • Šeimų pastoracija 
 • Individualus konsultavimas 
 • Krizinio nėštumo programa 
 • Šeimos išsaugojimo programos 
 • Veikia 11 savitarpio pagalbos grupių.

Tikybos pamokų lankymas 2007/2008 m. m. ir 2006/2007 m. m dekanatuose:

 • Jonavos dekanatas 46,2 % ir 53 %;  
 • Jurbarko dekanatas 51 % ir 52 %;
 • Kauno I dekanatas 53,3 % ir 53 %;
 • Kauno II dekanatas 59,5 % ir 59 %;
 • Ukmergės dekanatas 40 % ir 38 %;
 • Raseinių dekanatas 53,4 % 55 %;
 • Kėdainių dekanatas 38,6 % ir 38 %.

Arkivyskupijoje 2006/2007 m.m. dirbo 253, šiemet 235 tikybos mokytojai.

 • Tikybos pamokų lankomumas 2003/2004 m.m. 50 %;  2004/2005 – 48 %;  2005/2006 – 50 %; 2006/2007 – 51,2; % 2007/2008 – 50,3 %.
 • Tikybos pamokas lankė: 2003/2004 m.m. 48 122 mokiniai iš 96.863 (50 %) 2007/2008 m.m. 42 300 mokinių iš 84.017 (50,3 %)

Tikybos pamokų lankomumas labai nesikeičia kelerius metus sudarydamas maždaug 50 proc. besimokančiųjų. Tai rodo, jog sekuliarizacija dar nepalietė visų šeimų. Kita vertus, kai kuriuose dekanatuose jis sudaro tik 38 proc. moksleivių. Mokyklose smarkiai mažėja ir bendras mokinių skaičius.

Parengta pagal arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus pranešimą 2008 m. vasario 26 d. kunigų susirinkime