Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kunigystės šventimai arkikatedroje (2008.04.20)

2008 balandžio 05, 22:02

Balandžio 20 d., sekmadienį,  Kauno arkivyskupijoje įšventintas naujas kunigas. Arkikatedroje bazilikoje per sumos šv. Mišias arkivyskupas Sigitas Tamkevičius kunigystės šventimus suteikė diakonui Kęstučiui Geniui. Iškilmių pradžioje ganytojas pakvietė susirinkusią bendruomenę nuoširdžiai melstis už būsimąjį kunigą, visus dirbančius kunigus bei besirengiančius kunigystei seminarijoje.

Diak. K. Genys įšventintas Kauno kunigų seminarijos vadovybės ir kitų jos bendruomenės narių bei tikinčiųjų akivaizdoje. Iškilmėse dalyvavo ir šv. Mišias drauge aukojo rektorius mons. lic. Aurelijus Žukauskas, prel. doc. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, seminarijos dvasios tėvai, kiti kunigai. Liturgiją tikintiesiems aiškino mons. Adolfas Grušas. Asistą rengė kunigų seminarijos klierikai.

Šiam džiugiam arkivyskupijos gyvenimo įvykiui ganytojas skyrė ir savo homiliją, kviesdamas visus apsvarstyti Jėzaus žodžius, kuriais jis save pavadino keliu, vedančiu pas Tėvą. Pasak ganytojo, Jėzaus, Pasaulio šviesos, žodžiai ir darbai kviečia rinktis Kristaus, o ne pasaulio siūlomus, nors ir patogesnius, kelius. „Kiekvienam reikia atnaujinti ištikimybę Kristui, nes kito kelio į gyvenimą ir ateitį nėra“, – visus ragino arkivyskupas, o diakonui Kęstučiui linkėjo, kad Jėzaus žodžiai taptų jo gyvenimo tiesa. Tikintieji pakviesti malda palydėti šventinamąjį, kad jis būtų ištikimas Kristaus kelyje ir juo vestų tuos, kuriuos jam patikės Bažnyčia.

Pasibaigus šventimų liturgijos apeigoms, kartu su kitais celebrantais kun. Kęstutis Genys aukojo pirmąsias šv. Mišias. Iškilmių dalyviai arkikatedroje naująjį kunigą pasveikino šiltais plojimais, artimesni sveikintojai apdovanojo gėlėmis šventoriuje.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt