Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2008.04.22)

2008 balandžio 05, 22:45

Balandžio 22 d. Kauno kurijoje įvyko eilinis arkivyskupijoje tarnaujančių kunigų susirinkimas. Kaip visada jis pradėtas bendra konfratrų malda. Susirinkime dalyvavo laisvi tądien nuo neatidėliotinų pareigų dvasininkai, jam vadovavo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas.

Pirmojoje susirinkimo dalyje arkivyskupijos dvasininkai supažindinti ir pakviesti dalyvauti gegužės 9–10 d. Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete rengiamoje mokslinėje teorinėje ir praktinėje konferencijoje „Švč. M. Marijos kulto Europoje teologiniai-istoriniai aspektai“, kuria, skiriama Šiluvos Jubiliejui, siekiama suburti mariologija besidominčius mokslininkus ir plėtoti mariologinį dvasingumą. Konferencijoje dalyvaus ir žymių užsienio šalių prelegentų. VDU KTF laikinai pareigas einantis dekanas dr. Benas Ulevičius taip pat supažindino vykdomomis studijų programomis, stojimo galimybėmis bei mokymosi sąlygomis, pakvietė išplatinti informaciją apie studijas parapijose.

Išsamų pranešimą apie tabako ir alkoholio vartojimo mastus, ypač tarp jaunų žmonių, moksleivių, dvasininkams pristatė Nacionalinės sveikatos tarybos narys, profilaktinės medicinos specialistas Aurelijus Veryga. Iš daugybės statistinių duomenų ir suvestinių aiškėjo išvada, jog reklama išties paveiki visuomenėje: 2000 m. uždraudus tabako reklamą, rūkančiųjų skaičius pradėjo mažėti. Pabrėžta, jog rūkalų ir svaigalų labai anksti paragauja vaikai: katastrofiškai mažas procentas nepilnamečių būna neragavę alkoholio.

Vysk. J. Ivanauskas, aptardamas pasirengimo Šiluvos Jubiliejui eigą, papasakojo kelionės JAV įspūdžius apie įsibėgėjusį ten gyvenančių tautiečių pasirengimą; nepaisant komunikacijos, kalbos problemų, susidomėjimas Jubiliejaus žinia labai gyvas, ypač tarp vyresnio amžiaus žmonių. Neseniai dalyvavęs LVK ir Lenkijos vyskupų konferencijos sesijoje ir tuo tikslu lankęsis Lenkijoje, vyskupas patvirtino ir kaimynų lenkų dėmesį Šiluvai. Pasak ganytojo, kaimyninės šalies piligrimų maršrutai, be, suprantama, didžiųjų pasaulio piligriminių vietų, apima ir Lietuvą, o čia – ir Šiluvą. Mūsų arkivyskupijai, Jubiliejui dėmesį rengiasi skirti ir lenkų katalikiškoji žiniasklaida, į Jubiliejaus iškilmes ketina atvykti lenkų episkopato delegacija, daug piligrimų lenkų. Norą dalyvauti išsakė lenkų marijonų kongregacija.

Su kunigais susirinkime aptarti artimiausių pasirengimo Jubiliejui švenčių – Sekminių, Eucharistinio kongreso – organizaciniai klausimai. Dėmesys atkreiptas į dekanatų, parapijų, institucijų prisistatymą visuomenei Kaune švenčiant kongresą, kultūrinius, estetinius aspektus skleidžiant Jubiliejaus žinią, priimant piligrimus iš kitų šalių. Jubiliejaus iškilmėse daugelis žmonių naudosis Sutaikinimo sakramento malone, tad kunigai pakviesti atnaujinti savo žinias apie Atgailos sakramento šventimą; visiems padėkota už bendradarbiavimą, paprašyta bendros atsakomybės už deramai švenčiamą Jubiliejų. Parapijų klebonai paraginti svetingai priimti ir apnakvindinti vasarą į Šiluvą pėsčiomis keliausiantį pranciškoniškąjį jaunimą iš Kauno Šv. Jurgio konvento, o rudenį – apie 100 Vilkaviškio vyskupijos piligrimų, keliausiančių iš Marijampolės.

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, į kunigų susirinkimą atvykęs tiesiai iš Šiluvos, papasakojo apie vykdomus darbus aikštėje, Bazilikos atnaujinimą tiek viduje, tiek išorėje, informacinio centro ir muziejaus statybos darbų pradžią. Ganytojas paprašė kunigų neprisidėti prie partijų reklamų prieš rinkimus, raginti žmones būti aktyvius ir sąmoningus.

Kunigams, be informacinės Jubiliejaus medžiagos, buvo padalyti Kauno kunigų seminarijos lankstinukai, kuriuos jie paskelbs savo parapijose. Kunigų susirinkimas baigtas šventine gaida: dvasininkai pasveikino jų gretas papildžiusį jauną kunigą Kęstutį Genį, sekmadienį gavusį kunigystės šventimus; penkiasdešimties metų jubiliejaus proga plojimais ir gėlėmis pasveikintas Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius.

Gegužės mėnesį kunigai į bendrą susirinkimą su ganytojais rinksis 20 d. kurijoje.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt