Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kaune pašventinta Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia (2008.04.23)

2008 balandžio 24, 10:15

Balandžio 23 dieną, švenčiant šv. Jurgio atlaidus, Kaune iškilmingai iš naujo pašventinta Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia. Šventinimo apeigas atliko ir po ilgos apie 60 metų pertraukos pirmąsias šv. Mišias šioje bažnyčioje celebravo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Drauge su juo koncelebravo Lietuvos Mažesniųjų brolių ordino Šv. Kazimiero provincijos provincijolas kun. Astijus Kungys OFM, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas. Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, brolių pranciškonų ir daugybė kitų vienuolijų brolių kunigų.

Pradedant pamaldas, kuriose gausiai dalyvavo seminarijos auklėtiniai, tikintieji, daug jaunų žmonių, Šv. Jurgio konvento Kaune gvardijonas br. kun. Andrius Dobrovolskis OFM trumpai pristatė dramatišką Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios istoriją ir paprašė arkiv. S. Tamkevičiaus ją pašventinti. Ši bažnyčia, būdama vienu reikšmingiausiu architektūriniu XV a. paminklu Kaune, ilgus metus sovietiniais metais kaip maldos namai buvo uždaryta (čia buvo įkurtas vaistų sandėlis, o visame vienuolyno komplekse – aukštesnioji medicinos mokykla).

Per pamokslą arkivyskupas pastebėjo, kad Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios išniekinimas sovietmečiu simbolizuoja Bažnyčiai priešiškų jėgų siautėjimą ir norą sunaikinti tikėjimą. Iš šios bažnyčios po karo išvaryti Varnių kunigų seminarijos auklėtiniai (čia kitados perkelti carinės valdžios) turėjo netgi palikti seminariją, nes greit seminaristų skaičius valdžios įsakymu buvo labai sumažintas. Tačiau, kaip sakė ganytojas, Viešpats pažadėjo būti su mumis, todėl galime būti ramūs. Žvelgdamas į bažnyčią, kurios laukia ilgi įrengimo ir pirminio grožio sugrąžinimo metai, ganytojas kvietė nesigąsdinti šio vaizdo, nes „Viešpačiui reikia mūsų širdžių ir mūsų gyvenimo“.

Šv. Mišių pabaigoje žodį taręs provincijolas kun. A. Kungys OFM nuoširdžiai padėkojo arkivyskupui, visiems dvasininkams, broliams pranciškonams, atvykusiems iš visų vienuolijų Lietuvoje, giedojusiam jaunimui, etnografinės jurginių programos prieš pamaldas rengėjams. Palinkėjo kauniečiams savo broliams, kad šv. Jurgio padedami įdirbtų čia žemę ir sėkmingai sėtų Viešpaties grūdą žmonių širdyse, suburtų bažnyčioje gyvą tikinčiųjų bendruomenę ir prisidėtų skelbiant Dievo žodį Kauno mieste.

Jurginių šventė tęsėsi vienuolyno kiemelyje. Pasirengimą jai gražiai liudijo ir vaikų piešinių parodėlė „Šv. Jurgis“ ant istorijos negandų suaižytų bažnyčios sienų.

Broliai pranciškonai į kitados istorijos amžiais gausiai lankytą Šv. Jurgio Kankinio bažnyčią kviečia sekmadieniais: 10.30 val. čia bus aukojamos šv. Mišios.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt