Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Atvirų durų diena Kauno kunigų seminarijoje (2002 05 11)

2002 gegužės 11, 14:42

Gegužės 11 dieną Kauno kunigų seminarijoje buvo surengta atvirų durų diena; į ją buvo pakviesti jaunuoliai, galvojantys apie pašaukimą į kunigystę ir norintys susipažinti su Kauno kunigų seminarijos studijomis bei bendro gyvenimo tvarka.

Apžiūrėję seminarijos patalpas, Švč. Trejybės bažnyčioje kartu su seminarijos bendruomene jaunuoliai su savo tėvais šventė Eucharistiją. Šv. Mišias aukojo Kauno kunigų seminarijos rektorius kun. A. Žukauskas, vicerektorius kun. V. Paukštis, Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete (VDU) dekanas mons. doc. dr. V. S. Vaičiūnas OFS, seminarijos dvasios tėvai – kun. L. Zaremba SJ ir kun. A. Žygas. Per pamokslą kun. A. Žukauskas, kalbėdamas apie kunigystės vertę ir misijos prasmę, pažymėjo, kad, žvelgdami į kunigą kaip parapijos vadovą, administratorių, neretai pamirštame, jog kunigas pirmiausia yra gyvas, regimas, girdimas Bažnyčioje Kristaus ženklas – be kunigo negali būti Eucharistinės aukos.

Po šv. Mišių, agapės ir pokalbių su seminarijos auklėtiniais įvyko susitikimas su Kunigų seminarijos ir Katalikų teologijos fakulteto vadovais. Pasak seminarijos rektoriaus kun. A. Žukausko, seminarijos tikslas – palydėti auklėtinį pašaukimo keliu: apsvarstyti ir padėti įgyvendinti pašaukimą pasitelkiant įvairias žmogiškojo, dvasinio, intelektinio ir sielovadinio ugdymo formas ir bendruomeninio gyvenimo taisykles. Kiekvienas klierikas turi atitinkamas pareigybes. Supažindinęs su dienotvarke, rektorius sakė, kad seminarijos auklėtiniai turi galimybę lankyti paskaitas VDU ir atlikti sielovadinę pastoracinę praktiką Kauno miesto, rajono bei savo tėviškės parapijose. Seminarijoje organizuojamos sportinės varžybos, puoselėjama kultūrinė veikla.

Mons. V. S. Vaičiūnas, kalbėdamas apie brandžios kunigystės ir mokslo ryšį, akcentavo žmogiškosios brandos svarbą. Pasak jo, norint pasiekti gerų rezultatų, reikia mokytis iš gyvenimo, iš knygų bendradarbiaujant su Dievu. Mokantis seminarijoje yra sudarytos visos sąlygos siekti aukštojo išsilavinimo. ”Teologija yra klierikų brandaus pasirengimo kunigystei gyvenimo dalis”, – sakė mons. dr. V. S. Vaičiūnas, primindamas, kad VDU Katalikų teologijos fakulteto diplomas galioja visame pasaulyje.

Atvirų durų dienas numatoma rengti kasmet. Šiuo metu Kauno kunigų seminarijoje yra 56 auklėtiniai iš Kauno arkivyskupijos bei Šiaulių vyskupijos. Į kunigų seminariją priimami jaunuoliai nuo 18 metų amžiaus, rimtai apsvarstę pašaukimą į kunigystę, doro elgesio, praktikuojantys katalikai, gabūs mokslui, baigę vidurinę ar jai tolygią mokyklą. Studijos seminarijoje vyksta tokia tvarka: vienerius metus trunka parengiamojo kurso programa, (jame kandidatai tiria savąjį pašaukimą); po to - penkerių metų studijos Katalikų teologijos fakultete VDU, čia – pirmuosius dvejus metus dėstomos bendrauniversitetinės ir filosofinės disciplinos, kitus trejus metus – teologijos ir kitos papildomos disciplinos; studijos baigiamos bakalaurų tezių gynimu; galiausiai – vieną semestrą trunkančios pastoracinės studijos.