Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2003 05 14)

2003 gegužės 14, 16:43
Gegužės 14 d. Kauno kurijoje vyko eilinis arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Šį kartą didžiausias dėmesys skirtas bažnytinio meno tvarkymo klausimams. Arkivyskupijos bažnytinio meno komisijos narė, Vytauto Didžiojo universiteto docentė dr. Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė kunigus supažindino su Bažnyčios bei valstybės santykius kultūros paveldo srityje reglamentuojančiais pagrindiniais dokumentais - tai 2000 m. tarp Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto pasirašyta tarptautinė sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros srityje, bei Kauno arkivyskupijos ir Kultūros vertybių apsaugos departamento 2001 m. pasirašyta sutartis dėl kultūros paveldo išsaugojimo. Pasak prelegentės, Bažnyčios ir kultūros paveldo specialistų bendradarbiavimas yra be galo svarbus siekiant išsaugoti bei puoselėti unikalų bažnytinio meno paveldą. Kan. Algimantas Kajackas, taip pat arkivyskupijos bažnytinio meno komisijos narys ir VDU docentas, kunigams kalbėjo apie ikonografinį bei liturginį bažnyčių tvarkymą, daugiausiai dėmesio skirdamas presbiterijos ir paties altoriaus tvarkymo klausimams pagal naująsias bažnytinės teisės bei liturgijos nuostatas. Arkivyskupijos bažnytinio meno komisijos pirmininkas kun. Evaldas Vitulskis supažindino kunigus su bažnytinio meno bei liturginių reikmenų inventorizacijos anketomis, kurias užpildyti prašomi visi kunigai, taip siekiant visuotinai inventorizuoti arkivyskupijos bažnyčiose esančius vertingiausius paveldo objektus.

Po to Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo generalinis sekretorius kun. Adolfas Grušas priminė kunigams, kad dar nemažai parapijų bei rektoratų nesudarė sinodo grupelių ir paragino tai padaryti iki šio mėnesio pabaigos. Kun. Ad. Grušas taip pat pristatė Liturginės, Katechetikos ir Ekonominės veiklos sinodo komisijų jau parengtus klausimynus sinodo grupėms, siekiant geriau pažinti vietos bendruomenių padėtį, nuomones bei lūkesčius.

Pabaigoje Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius trumpai apžvelgė svarbiausias aktualijas bei atsakė į kunigų klausimus. Arkivyskupas, be kita ko, ragino kunigus savo bendruomenių asmenis, atsakinguosius už informaciją, atsiųsti į jiems skirtą seminarą komunikacijos tobulinimo arkivyskupijoje klausimais, rengiamą gegužės 28 d. kurijoje. Ganytojas taip pat siūlė kunigams kviestis arkivyskupijos sielovados komandos narius, pasirengusius vietos parapijų pastoracinėms taryboms bei sinodo grupėms pravesti seminarus apie efektyvų pastoracinės veiklos parapijoje vykdymą ir koordinavimą.

Kitas arkivyskupijos kunigų susirinkimas numatytas birželio 24 d. - minint Kauno arkivyskupijos globėjo šv. Jono Krikštytojo iškilmę, susitikimas prasidės 10 val. arkikatedroje Eucharistijos šventimu.

Darius Chmieliauskas,
arkivyskupijos atstovas spaudai

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,
Rotušės a. 14 A, LT-3000 Kaunas
Tel.: (37) 40 90 25, faks.: (37) 32 00 90
El. paštas: info@kn.lcn.lt ; http://kaunas.lcn.lt/