Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Apdovanotieji Šiluvos Dievo Motinos medaliais (2008.06.24)

2008 birželio 25, 15:23

Birželio 24 d., švenčiant dangiškojo globėjo šv. Jono Krikštytojo šventę, Kauno arkivyskupijos dienos proga arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pasirašė dekretus ir arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliais apdovanojo šiuos asmenis:

kun. Kęstutį GRABAUSKĄ – už uolią kunigiškąją tarnystę, nuoširdų rūpinimąsi Jurbarko bažnyčia bei parapijos bendruomeninio gyvenimo puoselėjimą;

kun. Vytautą PAUKŠTĮ – už uolią kunigiškąją tarnystę, nuoširdų rūpinimąsi Raseinių bažnyčia bei parapijos bendruomeninio gyvenimo puoselėjimą;

ses. Almą Romualdą VABUOLAITĘ FDCJ – už ilgametį nuoširdų darbą arkivyskupijos kurijoje, pašvęstojo gyvenimo pašaukimo liudijimą ir aktyvų įsitraukimą į Marijos radijo veiklą;

Almą KRAPTAVIČIŪTĘ – už uolų ir nuoširdų darbą Kauno arkivyskupijos bažnytiniame teisme, siekį pagelbėti žmonėms sprendžiant jų gyvenimo problemas bei krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Kazimierą STANEVIČIŲ – už nesavanaudišką pagalbą remontuojant ir tvarkant Skarulių bažnyčią, aktyvų įsitraukimą į parapijos bendruomenės veiklą bei krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Vytą BANCEVIČIŲ – už tvirtą tikėjimo liudijimą ir ištikimybę Bažnyčiai bei aktyvų dalyvavimą Kauno M. V. J. Kristaus Prisikėlimo parapijos gyvenime;

Egidijų RANDĮ – už uoliai atliekamą tikybos mokytojo darbą, aktyvų dalyvavimą Kauno Šv. Vincento Pauliečio parapijos veikloje ir asmeninį tikėjimo liudijimą savo gyvenime;

Justiną Anzelmą GRUODĮ – už nesavanaudišką nuoširdžią pagalbą kuriant ir puoselėjant Karčiupio katalikiškąją bendruomenę, koplyčios statybos darbų organizavimą, aktyvų dalyvavimą parapijos gyvenime ir krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Rasą GREIČIŪTĘ – už aktyvų dalyvavimą Jurbarko parapijos gyvenime, sąmoningą įsitraukimą į parapijoje vykdomas programas bei krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Miglę RAČAITĘ – už uolų tikybos mokytojos darbą Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų centre, dedamas pastangas skleisti Gerąją Naujieną klausos problemų turintiems vaikams bei krikščioniško gyvenimo liudijimą;

Jūratę Kristiną LENKUVIENĘ – už ilgametį nuoširdų ir pasiaukojantį darbą Kauno arkivyskupijos Šeimos centre, aktyvų dalyvavimą arkivyskupijos gyvenime bei krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Juliją REPEČKIENĘ – už uolų ir nuoširdų įsitraukimą į Ukmergės Šv. Petro ir Povilo parapijos Marijos legiono veiklą, ištikimybę Bažnyčiai bei tvirtą tikėjimo liudijimą;

Antaną PREIKŠĄ – už uolų ilgametį Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos zakristijono darbą, nuoširdų ir pasiaukojantį dalyvavimą parapijos veikloje ir tvirtą krikščioniškos šeimos gyvenimo liudijimą;

Ses. Albiną PETRAŠKAITĘ – už ilgametį darbą vadovaujant adoracijai Kauno arkikatedroje bazilikoje, uolų darbą su jaunimu bei nuoširdų tikėjimo ir pašvęstojo gyvenimo liudijimą;

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.  (37) 409025  , el. paštas info@kn.lcn.lt