Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno miesto muziejuje – renginys „Padaryk mane gerumo ženklu“ (2008.08.20)

2008 rugpjūčio 14, 16:14

Rugpjūčio 20 d. Kauno miesto muziejus pakvietė į renginį „Padaryk mane gerumo ženklu“ iš ciklo „Aktualioji tautos istorija“, skirtą Kauno miesto garbės piliečio kardinolo Vincento Sladkevičiaus pakėlimo Šventosios Romos kardinolu 20-osioms ir gimimo 88-osioms metinėms paminėti. Vakare parodytas kunigo Algimanto Keinos sukurtas dokumentinis filmas „Vincento Sladkevičiaus sutikimas Kauno geležinkelio stotyje ir kunigų seminarijoje 1988 m. liepos 8 d.“, dvasininkai pasidalijo savo prisiminimais apie šį sutikimą, šviesaus atminimo kardinolą, to laikotarpio dvasią. Muziejaus direktorės Irenos Petraitienės vedamame renginyje taip pat kalbėjo Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, giedojo kardinolo V. Sladkevičiaus gimtosios Žaslių parapijos jaunimo choras.

Ypatingo susidomėjimo sulaukė filmas, kurio kadrai, užfiksuoti kun. A. Keinos prieš 20 metų, įamžino, kaip Kauno geležinkelio stotyje sutinkamas V. Sladkevičius, grįžtantis iš audiencijos pas popiežių Joną Paulių II Vatikane, kur iškilmingai buvo paskelbtas kardinolu. Filmo pradžioje parodyto V. Sladkevičiaus kardinoliškojo herbo su užrašu „Padaryk mane gerumo ženklu“ prasmė atsiskleidė iš jau istorija tapusių vaizdų. Išlipęs iš traukinio kardinolas V. Sladkevičius pateko dvasininkų, tautiniais drabužiais vilkinčio jaunimo, kitų žmonių šypsenų bei gėlių jūron. Aidint giesmei „Marija, Marija“, himnui bei „Lietuva brangi“, jis apjuosiamas juosta, dvasininkų apkabinamas ir bučiuojamas, pats juos apkabina ir bučiuoja. Pakiliai džiaugsmingai sutiktuvių nuotaikai žaismės suteikia akimirka, kai kunigas Vincentas Jalinskas ant kardinolo galvos uždeda gėlių vainiką. Baigęs rinkti tąkart jam teiktas gėles, šventės kaltininkas, laikydamas tik ramunių puokštę, prisideda prie antrąkart giedamo himno.

Per susitikimą su kunigais Kauno kunigų seminarijoje V. Sladkevičius cituoja lietuvių išeivijos spaudą, kad žinią apie kardinolo paskyrimą „Kremlius sutiko su neslepiamu susierzinimu“, popiežiaus žodžiais pabrėžia, kad jo paskyrimas kardinolu – tai dovana Lietuvai Švč. Marijos metais; džiaugiasi išskirtiniu JAV dienraščio „New York Times“ dėmesiu mūsų šaliai. Sutikime dalyvavę dvasininkai dainuoja jam „Ilgiausių metų“, sako, jog „turime tobulą kardinolą – kuklų, šventą“.

A. Keinos žodžiais, jis yra nufilmavęs ir V. Sladkevičiaus sutikimą Marijampolėje bei Kaišiadoryse, jo palydėjimą amžinybėn. Filmai apie tai būsią pristatyti kitąkart. Turįs medžiagos ir filmui apie monsinjorą Alfonsą Svarinską. Pastarasis renginyje sakė, kad Lietuvai labai trūksta V. Sladkevičiaus bei kitų ano meto dvasininkų idealizmo, ištikimybės tėvynei, kad būtina žadinti apsnūdusią tautą. Mons. V. Jalinsko teigimu, kardinolas V. Sladkevičius pirmiausia buvo didis, nuostabus kunigas, mokėjęs kančioje suprasti žmogų.

Viltingai kalbėjo Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, kviesdamas visus rugsėjį atvykti į Šiluvą ir įsitikinti, kad Lietuvoje daug gėrio, mąstančių jaunų žmonių, kurie kurs geresnę šalį. Arkivyskupas filme atspindimo fakto metu sėdėjo Permės kalėjime už antisovietinę veiklą.

Filme įamžintame kardinolo sutikime dalyvavęs Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas prilygino šio įvykio išgyvenimą vėlesniajam – popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymui Lietuvoje. Filmo kadruose taip pat matomas Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas linkėjo, kad toji V. Sladkevičiaus sutikimo dvasia visus lydėtų ir šiais – jubiliejiniais Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje – metais, „kad mūsų tėvynėje netrūktų energijos ir nugalėtume sunkumus“.

 -jkk-