Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Seminaras „Pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms” Kaune (2003 05 17)

2003 gegužės 21, 07:47
Lietuvos Caritas iniciatyva gegužės 17 d. Vargdienių seserų vienuolijos namuose Kaune surengtas seminaras “Pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms”. Seminare norėta išsamiau susipažinti su pastoraciniais bei socialiniais pagalbos išnaudojamoms moterims aspektais. Daugelyje Vakarų šalių Katalikų Bažnyčios institucijos ir moterų vienuolijos itin ryžtingai ir aktyviai teikia sielovadinę, socialinę, teisinę bei kitokią pagalba moterims – prostitucijos aukoms. Todėl nenuostabu, kad ir šio seminaro idėją palaikė ir jame dalyvavo Lietuvos moterų vienuolijų vyresniosios. Seminare taip pat dalyvavo krizinių centrų, teisėsaugos tarnybų, įvairių pagalbą teikiančių nevyriausybinių organizacijų darbuotojai. Lietuvos Caritas generalinis direktorius kun. Robertas Grigas šios organizacijos poziciją apibendrino įžangos žodyje. Jo teigimu, savo noru ar prievarta į prostitucijos tinklą įtrauktos moterys yra aukos. Dažniausiai prostitutėmis tampa moterys iš suirusių ar disfunkcinių šeimų, jau vaikystėje ar paauglystėje patyrusios brutalią seksualinę prievartą, augusios socialinėje atskirtyje, menko išsilavinimo – esant tokiai tikrovei, vadinamasis “laisvanoriškumas” darosi labai abejotinas. Kalbėdamas apie priklausomybę nuo prostitucijos, kun. R. Grigas sakė: “Be jokios abejonės, tai savęs naikinimosi būsena, destruktyviai veikianti ir moterį, ir ja besinaudojančius vyrus, ir tokį žmogaus nuvertinimą toleruojančią visuomenę. Todėl, jei laikome save geros valios žmonėmis, turime padėti. Turime padaryti viską, kas nuo mūsų priklauso, kad apgintume prostitucijos aukų žmogiškąjį orumą, o visuomenei savo pastangomis primintume dorovinės tvarkos svarbą”. Vėliau seminare Dingusių žmonių šeimų paramos centro vadovė Ona Gustienė pristatė prekybos moterimis situaciją Lietuvoje ir nurodė pagalbos joms būdus. Panevėžio ONTT komisaras Gytis Rudzinskas supažindino su kriminaliniais prostitucijos ir prekybos žmonėmis aspektais. Veiklą sielovados srityje aptarė kun. Massimo Bianco, o Lietuvos Caritas projekto koordinatorė Kristina Mišinienė pasidalijo patirtimi ir įžvalgomis, sukauptomis teikiant pagalbą nuo prostitucijos nukentėjusioms moterims.