Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kard. J. Meisneris pašventino Kristaus Prisikėlimo parapijos namų kertinį akmenį (2008.09.13)

2008 rugsėjo 13, 23:55

Rugsėjo 13 d. vakare gausiai susirinkę į šv. Mišias tikintieji džiaugsmingai pasitiko iškilmingą, purpuro spalvos arnotais pasipuošusią, kunigų procesiją. Prie altoriaus žengė Kauno arkivyskupijos parapijų klebonai, rektoriai. Procesiją vainikavo popiežiaus Benedikto XVI ypatingasis pasiuntinys Švč. M. Marijos apsireiškimo 400 metų jubiliejuje Šiluvoje Kelno arkivyskupas kardinolas Joachimas Meisneris, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas ir visus laiminantis Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ.

Šv. Mišioms vadovavęs Kauno arkivyskupas homilijoje priminė, kad šiomis dienomis Lietuva švenčia Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejų. „Šiandien pradedame švęsti Kryžiaus Išaukštinimo iškilmę. Ši bažnyčia primena mums kitą skaudžią neseniai išgyventą sovietų okupaciją. Šioji šventovė turėjo būti laisvės simbolis, padėka Dievui už atgautą nepriklausomybę iš carizmo priespaudos. Tačiau kita, ne mažiau nuožmesnė komunistinė valdžia vietoje kryžiaus iškabino save šlovinantį šūkį „Šlovė TSKP“. Štai todėl jūs, šios parapijos tikintieji, turėtumėte iškilmingai švęsti ne tik Prisikėlimo šventę, bet ir Kryžiaus Išaukštinimo šventę. Be Kryžiaus nėra Prisikėlimo. Mes turime būti dėkingi tiems, kurie išdrįso nešti tautos kryžių ir kovojo prieš okupantus“, – sakė arkivyskupas. Sunkiomis gyvenimo akimirkomis ganytojas kvietė žvelgti į Dievo Motiną Mariją, kuri skausmo sukaustyta stovėjo prie Kristaus kryžiaus.

Šv. Mišių pabaigoje į tikinčiuosius kreipėsi kardinolas J. Meisneris: „Savo akimis mačiau jūsų tikėjimą šioje gražioje bažnyčioje. Bažnyčia parodo, kokia yra bendruomenė. Prieš 16 metų buvau čia, tačiau dabar, kai vėl pamačiau šią bažnyčią, prisiminiau Elzbietos žodžius, pasakytus Marijai: „Palaiminta esi, kad įtikėjai.“ Šiandien ir aš sakau: „Palaimintas Kaunas, nes prisikėlė!“

Toliau svečias išraiškingai, vaizdingai ir su užsidegimu kalbėjo: „Kryžius turi dvi linijas – horizontalią ir vertikalią. Horizontalioji – tai minuso linija. Žmonės, esantys šioje linijoje, yra minuso žmonės. Ačiū Dievui, kad minuso liniją perkirto vertikalioji, ir todėl tikintieji žmonės yra pliuso žmonės. Lietuva yra Kryžiaus paženklinta: jūs vieninteliai turite unikalų Kryžių kalną, todėl Europos kontinente esate didelis pliusas. Australijoje yra vienuolynas, kuriame gyvena apie 300 seminaristų, būsimų kunigų. Kai prieš metus ten apsilankęs Šv. Tėvas paklausė abato, nuo ko tai priklauso, jis atsakė: „Mes nieko ypatingo nedarome, tik tris dalykus: 1) kasdien kalbame Rožinio maldą, 2) kasdien švenčiame šv. Mišias, 3) visur ir visada giname popiežių, kai jis yra puolamas.“

Savo įspūdingą kalbą kardinolas baigė žodžiais: „Džiaugiuosi, kad galėjau švęsti Kryžiaus išaukštinimo šventę su tauta, kuri paženklinta kryžiumi. Palaiminta esi, tauta, nes įtikėjai kryžių!“

Po palaiminimo Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas perskaitė Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo parapijos namų kertinio akmens pašventinimo aktą ir pakvietė kardinolą J. Meisnerį, arkivyskupą S. Tamkevičių SJ, vyskupą J. Ivanauską, vyskupą J. Preikšą, kleboną mons. V. Grigaravičių jį pasirašyti. Vienas akto egzempliorius buvo įdėtas į kapsulę. Kunigų procesija, lydima tikinčiųjų, išėjo į šventorių prie kertinio akmens. Po trumpų arkivyskupo ir kardinolo maldų, kardinolas pašventino kertinį akmenį, kuris su kapsule buvo įmūrytas į būsimojo pastato pamatus.

Pagaliau, įveikus trejus metus trukusius biurokratinis barjerus, su Dievo pagalba bus pradėta parapijos namų statyba.

Birutė Vasylienė, Kristaus Prisikėlimo parapija