Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Seminaras, skirtas Šiluvos atlaidams pasirengti

2003 gegužės 06, 16:46
Gegužės 6 d. Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje vyko seminaras, skirtas pasirengti rudenį vyksiantiems Šiluvos atlaidams. Jį surengė Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė ses. Pranciška N. Bubelytė FDCJ, Kauno arkikatedros bazilikos vaikų sielovados bendradarbė Genutė Ulevičienė ir šios bažnyčios sumos choro vadovė Vita Liaudanskaitė - Vaitkevičienė, Kauno Petrašiūnų parapijos vaikų ir jaunimo vadovas Eugenijus Danilevičius, Kauno kunigų seminarijos klierikas Gintaras Blužas. Seminare dalyvavo, tikybos ir muzikos mokytojai iš Kauno miesto ir rajono, Jonavos, Ukmergės, Jurbarko, Kėdainių, Raseinių dekanatų, Alytaus raj. Pivašiūnų parapijų katechetai, vaikų vadovai bei keletas kunigų. Seminaro rengėjų teigimu – norėta, artėjant Šventojo Tėvo vizito Lietuvoje 10-osioms metinėms bei prisimenant Lietuvos II Eucharistinio kongreso indėlį į vaikų programą, pasinaudoti gera proga ir švenčiant Šiluvos atlaidus vėl iš naujo pajudinti, suvienyti visus Lietuvos vaikus, turint prieš akis gražų tikslą – su jaunąja karta iškelti Šiluvos šventovės garbę ir pamaldumą į Švč. M. Mariją – visų vaikų Motiną ir mūsų Viltį.

Pradžioje G. Ulevičienė pristatė sisteminės vaikų sielovados idėją – formuoti vaikų pasaulėžiūrą, pasirenkant vaikams suprantamas priemones: realistinį meną, konkrečius judesius, žaidimus, vaizdingesnį ir jausmingesnį žodį ir t. t. Šiandien vaikų žurnaluose pateikiamos iliustracijos toli gražu nepasiekia vaiko mąstymo: vaikas yra tiesiog nepajėgus suprasti pvz., graikiškosios ikonografijos arba ankstyvųjų krikščionybės amžių freskų meno. Pagaliau mūsų tikėjimas negali vadovauti vien jausminėmis nuotaikomis, nuolat sakant “Dievas mus myli”, “ Jis labai geras” ir pan. Vaikui labai svarbu atsakyti į konkrečius klausimus: Kas yra Dievas? – Dangaus ir žemės Sutvėrėjas”, “Kas yra Marija? – Marija yra Jėzaus Motina” ir t.t. Panašu, kad senoji klausimų atsakymų katechezė, kuria vadovaujasi ir K. Paltaroko katekizmas, yra pati teisingiausia vaiko atžvilgiu, nes ji labai konkrečiai formuoja jo sąmonę ir katalikišką pasaulėžiūrą. Pabaigoje prelegentė pasiūlė jau dabar, gražiausią pavasario mėnesį, skirtą Dievo Motinai, į Šiluvą siųsti vaikų padarytas gėles su vardais, palinkėjimais ar prašymais Marijai, o rudenį tai turėtų papuošti šventovę Vaikų programos dieną.

Ses. Pranciška Bubelytė FDCJ vaizdinės medžiagos pagalba pasidalijo įžvalgomis apie Šiluvos atlaidų vaikų programos tikslą ir viziją. Jos manymu, reikia iškelti Šiluvos Marijos šventovės garbę iki Lurdo ir Fatimos garso, kad Šiluva būtų ne tik senų žmonių paguodos ir vilties vieta, bet ir tyro, jaunatviško susikaupimo ir džiaugsmo oazė. Pasak prelegentės, svarstoma apie piligrimystę, kadangi bet kokia šventė neįmanoma be tinkamo pasirengimo, atgailos bei susitaikinimo... Ketinama su vaikais melstis Rožinio maldą prie M. Marijos Apsireiškimo koplyčios, o po trumpos katechezės ir pasirengimo Šv. Mišioms – iškilmingai švęsti Eucharistiją. Po Šv. Mišių numatoma organizuoti gražiausių giesmių Marijai festivalį, kuris turėtų būti tikro džiaugsmo ir Dievo, atėjusio į žemę per Mariją, šlovinimo programa.

Kodėl tiek daug dėmesio programos metu skiriama Eucharistijos šventimui? Jau yra išleistos ir Šv. Mišių su vaikais giesmės bei kompaktinis diskas su muzikiniu įrašu, kurį atlieka Kauno Petrašiūnų parapijos vaikai. Ta proga Kauno arkivyskupijos II sinodo liturginės komisijos pirmininkas kun. Mindaugas Pukštys kalbėjo apie Eucharistijos liturgijos vietą krikščionio gyvenime, akcentavo jos bendruomeniškumo aspektą. Jis sakė, kad Eucharistijos šventimas nėra tik prisiminimas prieš 2000 metų vykusio fakto, bet tai yra ir šio įvykio – Kristaus aukos – sudabartinimas, o tai reiškia, kad mes, krikščionys, šią tiesą “čia ir dabar” išgyvename paslėptų simbolių ir ženklų pagalba. Ir ne tik kunigas aukoja auką, bet mes visi esame aukotojai. Pasauliečių sąmoningas ir aktyvus dalyvavimas čia ypač svarbus.

Po to ses. Pranciška vaizdinių priemonių pagalba išsamiai pristatė vaikams skirtą Eucharistijos liturgiją, kurios teoriniai pasiūlymai imti iš Vatikano Šventojo Dievo Kulto kongregacijos prieš 30 metų parengto dokumento ”Direktoriumas Mišioms su vaikais”, o praktinė patirtis - iš Arkikatedroje jau treji metai vysiančių tokių Šv. Mišių. Seminaro dalyviams buvo išdalinta Šv. Mišių su vaikais struktūra su pagalbiniais pasirengimo klausimais, kurie gali būti aktualūs švenčiant Eucharistiją savose parapijose, ir į kurių pasirengimą turi būti įtraukti ir katechetai, ir vaikų tėveliai, o taip pat glaudžiai bendradarbiaujama su parapijos kunigu.

Vita Vaitkevičienė kalbėjo apie bendruomeninio giedojimo svarbą ir aktualumą ypač Šiluvos atlaiduose, kam reikia ruoštis jau dabar. Tuo tikslu išleistas ir giesmynėlis. Jo repertuarą turėtų mokėti visi Šiluvon atvykę vaikai. Pasirengimui pagelbės ir metodinės medžiaga. Giesmių festivaliui be dviejų pasiūlytų giesmių laukiama ir kolektyvų paraiškų su savomis giesmėmis Švč. M. Marijai. Seminaro dalyviai galėjo įsigyti išleistų giesmių ar kitos jiems aktualios medžiagos, atsakyta į klausimus.

Jeigu miesto ar rajonų tikybos mokytojai, katechetai, vaikų vadovai ar tėveliai pageidaus, seminaro rengėjai yra pasirengę dar kartą surengti panašų susitikimą. Pasiūlymus ir pageidavimus prašoma siųsti: ses. Pranciškai FDCJ, Kauno arkivyskupijos kurija, Rotušės a. 14a, LT – 3000 Kaunas, tel. (37) 40 90 29 arba el. paštu: pastoracijos.t@kn.lcn.lt