Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Gerojo Ganytojo parapijos Kaune 5–erių metų sukakties paminėjimas (2003 05 11)

2003 gegužės 11, 09:31
Gegužės 11 d. Gerojo Ganytojo parapijoje Kaune vyko dviguba šventė – tituliniai atlaidai ir 5-erių metų parapijos įkūrimo sukaktis. Šia proga parapijoje lankėsi Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Šventė prasidėjo parapijiečio A.Paulavičiaus sukurta giesme “Gerajam Ganytojui – Kristui Karaliui”, kurią atliko jungtinis bažnyčios choras, vadovaujamas Daivos Redžepovienės.

10 val. ryto, skambant iškilmingai giesmei “Sveikas, Ganytojau!”, arkivyskupas džiaugsmingai sutiktas bažnyčios klebono Jono Stankevičiaus, kunigų ir visų parapiječių. Pasveikinęs ganytoją klebonas meldė Viešpaties palaimos jam apaštalinėje tarnystėje. Kartu su vyskupu atvyko ir Kauno arkikatedros bazilikos administratorius kun. Evaldas Vitulskis, aukojęs 10 val. šv. Mišias, po kurių arkivyskupas teikė Sutvirtinimo sakramentą parapijos jaunimui. Šių Mišių metu giedojo parapijos jungtinis choras.

Pagrindinei 12 val. Eucharistijos liturgijai vadovavo arkiv. S. Tamkevičius, drauge su juo šv. Mišias koncelebravo parapijos kunigai ir svečiai – šv.Antano parapijos klebonas kun. A. Vaškelis ir Šančių Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas kun. Virginijus Veprauskas. Šv. Mišių aukas nešė bei visuotinės maldos kreipinius skaitė parapijos jaunimas ir tikybos mokytojai, giedojo parapijos jaunimo choras. Arkivyskupas homilijoje pasveikino visus, švenčiančius parapijos įsteigimo 5–erių metų sukaktį, pasidžiaugė dideliu būriu jaunimo, priimančio Sutvirtinimo sakramentą. Tikinčiuosius skatino būti aktyviais parapijos bendruomenės nariais, melstis už taikią politiką, už santarvę. Ganytojas priminė, kad šalių ir jų gyventojų vienybę kuria ne pinigai ir įvairios ekonominės programos, o patys žmonės, kurie suvokia dalyvaujantys bendroje veikloje. Todėl ragino vertinti tokią vienybę ir visiems parapiječiams dalyvauti referendume dėl narystės Europos Sąjungoje. Po šių šv. Mišių dar kartą buvo teiktas Sutvirtinimo sakramentas, viso tądien Sutvirtinimo sakramentą arkiv. S. Tamkevičius suteikė 283 bendruomenės nariams.

Po iškilmių garbingą svečią pasveikino Pastoracinės tarybos nariai, Marijos legionieriai, jaunimas, o klebonas kun. J. Stankevičius nuoširdžiai padėkojo ganytojui už apsilankymą parapijos šventėje ir Sutvirtinimo sakramento suteikimą. Po iškilmių šventoriuje koncertavo vaikų ansamblis “Lašeliukai”.