Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kaune paminėta Pasaulinė visuomenės komunikavimo priemonių diena (2003 06 01)

2003 birželio 03, 11:30
Birželio 5 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje paminėta 37-oji Pasaulinė visuomenės komunikavimo priemonių dieną. Ta proga sukviestoje spaudos konferencijoje arkivyskupas Sigitas Tamkevičius žurnalistams pristatydamas šiai dienai skirtą popiežiaus Jono Pauliaus II laišką pabrėžė: “nors Lietuvoje šiuo metu lyg ir nėra tiesioginio karo pavojaus, tačiau Šventojo Tėvo šių metų žiniasklaidos dienai parinkta tema “Komunikavimo priemonių tarnavimas tikrajai taikai enciklikos Pacem in terris žvilgsniu” labai aktuali ir mūsų krašto žmonėms, kadangi daugelis mūsų tautiečių yra įsivėlę į gilius tarpusavio konfliktus, arba gyvena baisioje nesantaikoje su Dievu ir pačiu savimi”. Tad, ganytojo teigimu, visuomenės bendravimo priemonės Lietuvoje tikrai galėtų labai pasitarnauti atstatant taiką bei sutarimą tarp mūsų žmonių.

Arkiv. S. Tamkevičius taip pat priminė Šventojo Tėvo palinkėjimus žiniasklaidai – būti tiesos, teisingumo, laisvės ir meilės skleidėja. Žurnalistams turėjo patikti arkivyskupo pabrėžta popiežiaus pastaba laiške: “Bendrojo gėrio labui pageidautinas tam tikras viešasis žiniasklaidos reguliavimas, tačiau vyriausybinė kontrolė nepriimtina.” Nors čia pat jis atkreipė dėmesį ir į jų atsakomybės klausimą: “Reporteriams ir pirmiausia komentatoriams tenka sunki pareiga laikytis savo moralinės sąžinės reikalavimų ir nepasiduoti spaudimui tenkinti finansinės ar politinės galios reikalavimus “pritaikant” tiesą.”

Po to, pagal jau penkti metai tęsiamą tradiciją, minint šią dieną, arkiv. S. Tamkevičius įteikia „Bažnyčios kronikos” fondo padėkos raštus žiniasklaidos darbuotojams už krikščioniškųjų vertybių puoselėjimą. Šįmet ganytojas padėkojo dr. Pauliui Vaidotui Subačiui už vaisingą ilgametę veiklą ir krikščioniškųjų vertybių sklaidą įvairiose viešojo komunikavimo srityse. „Laisvosios Europos“ ir katalikų radijo „Mažosios studijos“ klausytojams dr. Paulius V. Subačius gerai žinomas kaip objektyvus apžvalgininkas, į plačią Lietuvos gyvenimo panoramą sugebantis sėkmingai integruoti religinį ir dvasinį matmenį. Skvarbia mūsų šalies bažnytinio gyvenimo analize „Naujojo Židinio–Aidų“ mėnraščio puslapiuose jis veiksmingai prisideda prie Bažnyčios misijos įgyvendinimo šiandieniame pasaulyje. Aktyviai reikšdamasis plačiose visuomenės bendravimo srityse (televizija, internetas, viešoji diskusija), jis skatina pasaulėžiūrų dialogą ir geresnį tarpusavio supratimą. Dr. Pauliaus V. Subačiaus raiška žiniasklaidoje neatskiriamai susijusi su jo įsipareigojimais moksliniam ir pedagoginiam darbui.

Pabaigoje arkiv. S. Tamkevičius Kauno kurijoje susirinkusius žiniasklaidos atstovus supažindino su svarbiausiais praėjusią savaitę Vilniuje vykusio LVK plenarinio posėdžio nutarimais. Labiausiai žurnalistų dėmesį patraukė nuolatinio diakonato patvirtinimo mūsų krašte klausimas. „Diakono tarnystės poreikis nekelia abejonių. Mus visuomenė nuolat bara, kad bažnyčia daugiau rūpinasi savimi, bet ne žmonėmis. Diakono tarnystė kaip tik ir yra artimiausias tiltas tarp bažnyčios ir pasaulio“, – sakė arkiv. S. Tamkevičius. Šeimas turintys pretendentai diakonais galės tapti sulaukę 35 metų, gyvenantys sakramentinėje santuokoje, praktiškai įrodę savo ištikimybę Bažnyčiai ir šeimos vertybėms. Norintis tapti diakonu vyras turės būti pasiūlytas bendruomenės bei gauti žmonos sutikimą. Arkivyskupo teigimu, labai svarbu, kad būsimasis diakonas jau būtų žinomas bendruomenei savo krikščioniško gyvenimo bei tarnystės pavyzdžiu. Taip pat labai svarbu, kad žmona bei visa jo šeima augtų kartu, idant būtų sudarytos tinkamos sąlygos šeimos galvos atsakingam pasirinkimui. Todėl parengimo programoje numatyta ruošti šiai tarnystei ne tik pretendentus, bet ir jų žmonas. Planuojama, kad diakonai bus rengiami vienoje vietoje. Greičiausiai tai vyks Kaune – geografiškai patogiausiame mieste, kuriame yra ir Teologijos fakultetas, ir Aukštesnioji katechetų mokykla. Pasirengimas truks ketverius metus, studijuojama bus savaitgaliais.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba,
Rotušės a. 14 A, LT-3000 Kaunas,
tel.: (37) 40 90 25, el. paštas: info@kn.lcn.lt