Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Projektas „Atmintis – dovana tiems, kurie jau išėjo“ Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijoje (2008.10.20–25)

2008 spalio 27, 16:11

Spalio 20-25 d. Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijoje buvo vykdomas projektas „Atmintis – dovana tiems, kurie jau išėjo“. Jį rengė dorinio ugdymo metodinės grupės tikybos ir etikos mokytojai. Projekto tikslas – ugdyti dvasines ir tautines vertybes, pagerbti mirusiųjų atminimą, dalyvauti šv. Mišiose už mirusius gimnazijos mokytojus ir mokinius, aplankyti kapines, prisimenant žuvusius už Lietuvos laisvę, vykdyti gimnazijos ir Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos bendradarbiavimą.

Projekto metu surengta akcija „Uždekim vėlinių žvakelę“ ir visi gimnazijos mokiniai bei mokytojai pakviesti per pamoką prisiminti mirusius artimuosius, Lietuvos tautai nusipelniusius žmones, šalies tremtinius ir pagerbti jų atminimą uždegant atminimo žvakeles. Mokyklos aktų salėje 7 klasių mokiniams pravesta integruota tikybos, etnokultūros ir rusų kalbos pamoka „Anapilis – vėlių šalelė“, kurios tikslas buvo iškelti žmogaus gyvenimo ir mirties prasmę. Vyresnioji tikybos mokytoja Nijolė Kulėšienė, tikybos mokytoja metodininkė Alė Spiridonovienė, rusų kalbos mokytoja Vanda Gajauskaitė, etnokultūros mokytoja Gitana Nevulienė siekdamos įgyvendinti pamokos uždavinius supažindino mokinius su Vėlinių šventės tradicijomis ir papročiais, atskleidė, kad religija ieško mirties ir pomirtinio gyvenimo problemos sprendimo, ir pabrėžė kryžiaus, kaip tikėjimo ir gyvenimo simbolio, prasmę.

Mokiniai buvo pakviesti diskutuoti ir atsakyti į klausimą: „Kaip manote, ar yra gyvenimas po mirties?“ Mokinių atsakymai buvo įvairūs. Viename iš jų rašoma: „Tikėjimas Dievu man leidžia į mirtį nežiūrėti kaip į visko pabaigą, stiprina drąsiai žvelgti mirčiai į akis. Kai mirsime, manau, susitiksime su Dievu. Mes todėl ir meldžiamės, kad išėjusieji turėtų gyvųjų palaikymą malda.“ Vėliau vyko darbas grupelėse. Mokiniai piešė ornamentinius kryžius naudodami įvairią piešimo techniką, papuošdami savo sukurtus kryžius klijais ir smėliu. Planuojama šių darbelių parodą eksponuoti parapijos bažnyčioje. Pamoką mokiniai užbaigė liturginiu šokiu, linkėdami vieni kitiems Kristaus ramybės.

Atvirą pamoką stebėjo gimnazijos direktorė Irena Kašienė, Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis, gimnazijos pavaduotojai mokymo reikalams, mokytojai ir įvairių gimnazijos klasių mokiniai. Gimnazijos direktorė I. Kašienės, kurios pastangomis gimnazijos mokiniai dalyvauja ne tik parapijos, bet ir arkivyskupijos organizuojamose šventėse ir renginiuose, padėkojo šio projekto organizatoriams ir parapijos klebonui už nuolatinį palaikymą ir gimnazijos bei parapijos bendruomenių bendradarbiavimą.

Nijolė Kulėšienė, Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapija