Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Malda ir sveikinimo žodžiais paminėta arkivyskupo SIGITO TAMKEVIČIAUS 70 metų sukaktis (2008.11.11)

2008 lapkričio 11, 17:18

Iš Ganytojo asmeninio albumo...
PPT, 100 Mb | PDF, 37 Mb | SWF, 34 Mb

Lapkričio 11 d. 10 val. iškilmingai švenčiama Eucharistija Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupijoje tarnaujantys dvasininkai, pašvęstojo gyvenimo nariai, bažnytinių institucijų darbuotojai, tikintieji dėkojo Viešpačiui už jo laiminamą Kauno arkivyskupiją ir savo gerbiamą tėviškąjį ganytoją arkivyskupą metropolitą Sigitą Tamkevičių minėdami Ekscelencijos 70 metų amžiaus sukaktį.

Liturgijai vadovavo arkiv. S. Tamkevičius, koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, kiti arkivyskupijos dvasininkai. Šv. Mišių pradžioje arkivyskupas pakvietė malda dėkoti už visiems žmonėms Dievo suteikiamą gyvenimo, pašaukimo dovaną, paprašė melstis vieniems už kitus.

Gyvenimo – iš Kūrėjo rankų ateinančios dovanos – temą ganytojas kvietė svarstyti ir savo homilijoje. Joje gyvenimo prasmingumas susietas su aiškiu, sąmoningu gautų dovanų naudojimu, aiškia kryptimi ir tikslu, pastangomis daryti gera ir tarnauti kitiems. Ganytojas padrąsino tėvus, kurie padaro ypač daug gero išaugindami dorus vaikus, prisiminė tautai nusipelniusius ir jai gėrio siekiančius, taip pat dvasininkus, kurie traukia ne prie savęs, o prie Dievo, skelbdami autentišką, mylintį ir reiklų Kristų. „Geri kunigai yra didžiulis tautos turtas, tačiau Dievui tarnaujama tik tiek, kiek tarnaujama kitiems“, – sakė ganytojas. Pasak jo homilijos žodžių, neigimo, pesimizmo persunktoje visuomenėje labai svarbu žmonėms pasakyti, jog „be Kristaus šiandien nėra kito kelio“. „Kviečiu jus drauge su manimi padėkoti už visas Dievo dovanas, kuriomis jis mane ir jus apdovanojo šio gyvenimo kelionėje. Tepadeda Viešpats tas dovanas panaudoti  geresnės Lietuvos ir gražesnės Bažnyčios kūrimui“, – užbaigdamas sakė arkivyskupas (visą homiliją žr. http://kaunas.lcn.lt/naujienos/,991).

Visiems dalyvavusiems šiose pamaldose arkiv. S. Tamkevičius suteikė ganytojiškąjį palaiminimą.

Po šv. Mišių arkivyskupijos konferencijų salėje dar kartą buvo susitikta su ganytoju ir daugybe gausių ir šiltų dėkingumo bei pagarbos žodžių, muzikos akordais, darniai sugiedotu „Ilgiausių metų“  paminėta graži Viešpaties dovanoto jam amžiaus sukaktis.

Sveikinimo žodį taręs vyskupas J. Ivanauskas išskyrė jubiliato ištikimybę Evangelijai, pasišventimą Dievui ir žmonėms, o trumpai nusakydamas ganytojo kelią pavadino jį nenutrūkstama kelione su Mokytoju nuo pat krikšto iki vadovavimo Bažnyčiai tarnystės, atliekamos ypač uoliai, rūpinantis bendruoju gėriu. Šiame žodyje ganytojui palinkėta „nešti Evangelijos šviesą ir Kristaus Prisikėlimą tūkstantmečio Lietuvai“.

Vėliau arkivyskupo gyvenimo kelias šio susitikimo dalyviams prabilo nuotraukomis, o jų vaizdus, bylojančius atsiliepimo į Viešpaties skirtąjį kunigiškąjį pašaukimą tvirtybę, persekiojimų išbandymus, papildė skaitomos tuomet dar kunigo S. Tamkevičiaus iš kalėjimo vietų rašytų laiškų ištraukos, tarp jų ir ši, užbaigusi pristatymą ir atspindinti ganytojo kuklumą, nuolatinį  rėmimąsi ir pasitikėjimą savo ganomaisiais: „Užtarkite, kad Dievo artuma būtų mano gyvenimo tikrovė.“

Savo ganytoją sveikino, už ganytojišką rūpinimąsi ir tikėjimo pavyzdį dėkojo arkivyskupijos dvasininkai, Kauno kunigų seminarijos bendruomenė, Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos bei Kauno kongregacijų atstovės, bažnytinių institucijų, Katalikiškųjų mokyklų asociacijos bendruomenių atstovai. Savo atvykimu, sveikinimais ir linkėjimais arkivyskupą pagerbė LR Seimo, Vyriausybės nariai, Kauno apskrities ir miesto, aplinkinių savivaldybių valdžios žmonės, mieste veikiančių kolegijų bei universitetų vadovai, Kauno menininkų, Kompozitorių sąjungos, Žurnalistų sąjungos Kauno skyriaus atstovai. Pilna salė atvykusių pagerbti Kauno arkivyskupo drauge sudainavo Kauno kunigų seminarijos auklėtinių, VDU studentų, Petrašiūnų parapijos jaunimo, talentingų arkivyskupijos žmonių ansamblio atliktus muzikinius kūrinius, kuriais buvo palydėti trumpi (nes sveikintojų buvo ypač daug), bet nuoširdūs sveikinimai.

Žodį taręs arkiv. S. Tamkevičius nuoširdžiai padėkojo besimeldusiems ir sveikinusiems, visiems savo bendradarbiams ir bendraminčiams, taip pat geriems žmonėms, kurių, jo žodžiais tariant, nemaža sutiko savo gyvenimo kelyje, visiems, kurie stengiasi daryti daug gero kitiems, Bažnyčiai ir Lietuvai.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel. 40 90 25, el.p. info@kn.lcn.lt