Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Pas Viešpatį iškeliavo vyskupas VLADISLOVU MICHELEVIČIUMI (1924–1948–86–2008)

2008 lapkričio 12, 18:00

2008 metų lapkričio 12 dieną, eidamas 85-tuosius metus, Kaune mirė vyskupas Vladislovas Michelevičius, Kauno arkivyskupijos augziliaras emeritas.

Vladislovas Michelevičius gimė 1924 m. birželio 8 d. Kačiūniškių kaime, Kauno apskrityje, gausioje Antano Michelevičiaus ir Joanos Zdanavičiūtės šeimoje. Kadangi mažojo Vlado tėvai savo žemės neturėjo, jie buvo pusininkai, nuomojantys žemę. Vėliau jiems pavyko įsigyti savo žemės Čičinų kaime, netoli Jonavos, todėl persikėlė ten gyventi su visa šeima. Čia būsimasis vyskupas praleido savo vaikystę. Pradžios mokyklą lankė Likiškių ir Rimkų kaimuose.

Baigęs pradžios mokyklą Vladislovas Michelevičius atvyko į Kauną, kur mokėsi jo vyresnieji broliai ir seserys. 1937 metais jis įstojo į Kauno jėzuitų gimnaziją ir baigė ją 1944-aisiais.

Tiek šeimoje gautas religinis auklėjimas, tiek ir puoselėtas tikėjimas jėzuitų gimnazijoje paskatino Vladislovą Michelevičių pasirinkti kunigo kelią. Tais pačiais 1944 metais jis pravėrė Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos duris. Kunigo šventimus priėmė 1948 m. spalio 31 d., iki galo nebaigęs seminarijos kurso, nes tais neramiais laikais, nuolat gresiant tremčiai, buvo nutarta paskutinio kurso klierikus įšventinti kunigais, kai tik jie išsilaikė pagrindinių dalykų egzaminus. Seminarijos kursą kunigas Vladislovas Michelevičius baigė jau 1949 metais.

1949 metų gegužę kunigas Vladislovas Michelevičius buvo paskirtas Kavarsko parapijos vikaru. Šias pareigas ėjo tik kiek daugiau kaip metus. 1950 m. liepą jis paskirtas Zibalų parapijos (Kaišiadorių vyskupija) klebonu, tačiau ir ten dirbo tik pusmetį, nes jau 1950 m. gruodžio 21 d. paskiriamas dėstytoju asistentu Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Seminarijoje dirbdamas taip pat patarnavo Kauno arkikatedros bazilikos tikintiesiems.

1959 metais kunigas Vladislovas Michelevičius atleidžiamas iš seminarijos dėstytojo pareigų ir paskiriamas Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijos vikaru, o 1965 metų rugpjūtį perkeliamas tarnauti vikaru Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijoje. Čia dirbo iki 1971 metų. Dar besidarbuodamas Vilijampolės parapijoje kunigas Vladislovas Michelevičius vėl buvo paskirtas Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dėstytoju ir šias pareigas ėjo iki 1996 metų. 1972–1978 metais buvo ir seminarijos dvasios tėvas.

Nuo 1960 metų kunigas Vladislovas Michelevičius ėjo Kauno arkivyskupijos tribunolo teisėjo pareigas, 1965–1968 metais buvo šio tribunolo notaras, o 1968–1986 metais vėl atliko teisėjo pareigas. Nuo 1979 metų kunigas Vladislovas Michelevičius ėjo arkivyskupo Liudo Povilonio asmeninio sekretoriaus pareigas. 1980–1981 metais studijavo aukštosiose lotynų kalbos studijose Romoje ir įgijo sertifikatą lotynų kalbai aukštojoje mokykloje dėstyti. Jis buvo visuotinai pripažintas kaip puikus lotynų kalbos žinovas.

1986 metais popiežius Jonas Paulius II paskyrė kunigą Vladislovą Michelevičių tituliniu Tapso vyskupu ir Kauno arkivyskupijos bei Vilkaviškio vyskupijos apaštalinio administratoriaus augziliaru. Vyskupo konsekracija įvyko 1986 m. gruodžio 7 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje. Arkivyskupas Liudas Povilonis jį paskyrė ir savo generalvikaru. Į šias pareigas jį buvo paskyręs ir vėliau Kauno arkivyskupu tapęs kardinolas Vincentas Sladkevičius.

1989 metais vyskupas Vladislovas Michelevičius buvo paskirtas Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos rektoriumi, o 1991–1992 metais ėjo Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinio sekretoriaus pareigas. 1996–1999 metais buvo Kauno arkivyskupijos augziliaras ir generalvikaras.

Pagal Kanonų teisės reikalavimus, sulaukęs 75 metų amžiaus, vyskupas Vladislovas Michelevičius 1999 m. liepos 27 d. atsistatydino iš užimamų pareigų ir, popiežiui patenkinus jo prašymą, apsigyveno Kauno arkivyskupijos kurijoje, pagal išgales pagelbėdamas pastoracinėje veikloje.

Visi, pažinoję vyskupą Vladislovą Michelevičių, prisimena jo nuoširdų draugiškumą bei uolų atsidavimą dėstytojo pareigoms. Buvo labai išsilavinęs, mokėjo daug užsienio kalbų ir visus ragino jas studijuoti, plėsti akiratį. Iki pat mirties vyskupas domėjosi visomis aktualijomis, turėjo savo nuomonę. Visiems buvo žinomas jo humoro jausmas.

Apdovanotas žmogiškais gabumais, vyskupas Vladislovas Michelevičius drauge buvo dėmesingas ir savo, kaip ganytojo, pareigoms, rūpinosi puoselėti tikrąjį dvasingumą, uoliai vykdydamas visa, kas jam būdavo pavedama.

Vyskupas Vladislovas Michelevičius pašarvotas Kauno arkikatedroje bazilikoje. Laidotuvių pamaldos vyks 2008 m. lapkričio 14 d. 12 val. Laidojamas prie Kauno arkikatedros bazilikos.

Amžinąjį atilsį duok, Viešpatie, savo ištikimam tarnui!

Kauno arkivyskupijos kurija