Marijos diena Šiluvoje Didįjį trečiadienį
Paskelbta: 2022-04-13 21:44:39

Nuotraukos – vaizdo įrašo stop kadrai 

Balandžio 13 d. Marijos diena – mažieji atlaidai Šiluvoje buvo švenčiami Didįjį trečiadienį, jau visai artėjant į Velykų tridienį.

„Žengiame į didžiuosius mūsų tikėjimo slėpinius, perkeičiančius mūsų gyvenimą ir ruošiančius Dangaus karalystei“, – sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas iškilmingų šventų Mišių pradžioje, kurios vidudienį buvo švenčiamos Šiluvos bazilikoje.

Likus valandai iki Mišių pradžios arkivyskupas sakė katechezę, skirtą pasirengti šeštajai sinodinių svarstymų temai apie atsakomybę ir autoritetą. Joje priminė Evangelijos pasakojimą apie Jėzaus pokalbį su Petru, kuriam tada patikėjo misiją ganyti Jo avis, tai yra vadovauti Bažnyčiai. Tikriausiai Petrui, paprastam žvejui, nebuvo lengva atsakyti Jėzui, bet Jis laukė jo atsakymo. Petras priima šį įpareigojimą. Panašiai ir pašauktieji dvasininkai kviečiami atsakyti „taip“.

„Įpareigojimas yra iš Viešpaties iniciatyvos. Jis ieško savo bendradarbių mūsų tarpe, nori, kad būtume Jo bičiuliai“, – kalbėjo ganytojas apie kiekvieno pašaukimą, misiją ir atsakomybę plėsti Jo karalystę. Tada, kai žmonės būna drąsūs atsiliepti, imtis atsakomybės, tai tampa dovana ir istorijai, kultūrai.

Autoriteto klausimas katechezėje buvo susietas su tarnavimu. Pats Jėzus parodė tarnavimo pavyzdį. To išmokstama, tačiau tai ilgas, laipsniškas kelias. Krikščionis turi atrasti savo tarnavimo būdą ir kartu džiaugsmą dalyvauti Bažnyčios misijoje, tam reikia nuolankaus įsiklausymo.

„Dėkojam už atsiliepimą ir norą būti Bažnyčioje, tarnauti“, – sakė arkivyskupas, užbaigdamas katechezę, o vėliau vadovaudamas Rožinio maldai su „Marijos radijo“ bendradarbiais.

Šventose Mišiose arkivyskupas pakvietė melstis už kardinolą Sigitą Tamkevičių SJ jo kunigystės 60-mečio proga, už Panevėžio vyskupą Liną Vodopjanovą OFM, švenčiantį vyskupystės 10-metį, taip pat už arkivyskupijos kunigus įvairių sukakčių proga.

„Nebuvo žemėje jėgos, kuri būtų galėjusi atskirti Mariją nuo Jėzaus. Motinos meilė neleido susvyruoti jos tikėjimui“, – kalbėjo homilijoje kardinolas Sigitas apie Mariją, kurią Jėzus buvo paskyręs būti apaštalų mokytoja. Bažnyčia visais amžiais per Mariją ieško Jėzaus artumo ir meilės, mokosi tikėjimo ir pasitikėjimo.

Kardinolas priminė, jog Marijai teko svarbi vieta mūsų palaimintųjų Jurgio Matulaičio ir Teofiliaus Matulionio bei Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės gyvenime. Tikėjimo persekiojimo metais jokia sovietinė prievarta nesustabdydavo piligrimų, keliaujančių į Šiluvą ar kitas Marijos šventoves Lietuvoje.

Liturgija užbaigta arkivyskupo Kęstučio palaiminimu ir Velykų malonės palinkėjimu, padėka giedojusiam Ukmergės Švč. Trejybės parapijos chorui, vadovaujamam Reginos Ališauskaitės, bei tą dieną Šiluvoje piligrimams patarnavusiems Ukmergės dekanato kunigams.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune