Kauno I dekanato kunigų konferencija Tikėjimo metams apie liturgiją (2013 10 09)
Paskelbta: 2013-10-10 15:23:13

Spalio 9 d. arkikatedros parapijos namuose vyko Kauno I dekanato kunigų trečioji konferencija, skirta Tikėjimo metams, apie liturgiją kaip krikščioniško gyvenimo centrą ir šaltinį.

Konferencijos pradžioje vicedekanas kun. Evaldas Vitulskis pakvietė tarti žodį dekanato dvasios tėvą kun. Severiną Holocher OFM.

T. Severinas OFM perskaitė dienos Evangeliją graikų kalba bei ją plačiai komentavo: „Šiandien turime galimybe panirti į ‚Tėve mūsų‘ maldą daug giliau. <...> Vertimo iš graikų kalbos dėka žodžius ,kasdienės duonos duok mums šiandien‘ galėtume versti kaip tą duoną, kuri mums reikalinga – ,duok jos mums vienai dienai‘. Jėzaus lūpose girdime prašymą pasitikėti Dievu, nes Dievo Žodis yra mūsų malda.“

Vėliau kun. Evaldas Vitulskis pristatė konferencijos temą ir pakvietė jos prelegentą kun. relig. m. mgr. teol. lic. Artūrą Kazlauską.

Kun. A. Kazlauskas aptarė liturginės reformos klausimus, sakydamas: „Tradicionalistai senąja liturgine forma laiko Tridento Susirinkimo pasiūlytą formą. Bet tai netiesa. Tridentinė liturgija buvo sudaryta po Tridento Susirinkimo. Tai buvo visiškas modernizmas tuometinei Bažnyčiai. Tai buvo aktas, atitraukęs tradiciją nuo įprastos formos. Tridentinėje liturgijoje kunigo darbas buvo aukoti šv. Mišias, o liaudis tik asistuoja, seka Mišiose.“

Buvo priminta, kad šv. kankinys Justinas antrajame amžiuje savo raštuose aprašo, ką veikia krikščionys vakarais susirinkdami draugėn. „Tai galime rasti Katalikų Bažnyčios katekizmo skyriuje apie Eucharistiją. Tai yra tradicinė liturgijos forma, kurią mes švenčiame šiandien“, – sakė kun. A. Kazlauskas, pakomentuodamas popiežiaus Benedikto XVI iš naujo iškeltą liturgijos klausimą.

Vėliau prelegentas plačiai pristatė dvi skirtingas liturgijų ekleziologijas ir pabrėžė: „Turime jas visiškai skirtingas. Tridentinė suprantama kaip piramidinė, kurioje pasauliečiai yra pačioje apačioje, o viršuje Dievas. Tarpe jų yra vienuolės, vienuoliai, subdiakonai, diakonai, kunigai, vyskupai. Verta paminėti, kad viduramžiais šventieji iš pasauliečių tarpo visiškai nefigūravo. Buvo neigiamas požiūris į santuoką, nes joje figūravo lytiškumas. Taip pat ir architektūroje atsispindi piramidinė forma.“

Kun. A. Kazlauskas atkreipė dėmesį, kad Vatikano II Susirinkimo metu Bažnyčia pereina į susirinkimą aplink altorių. „I Eucharistinėje maldoje tai atsispindi. Esame visi aplink Kristų, ne aukščiau. Visi esame pašaukti į šventumą. Tai buvo naujovė. Opus Dei įkūrėjas H. M. Escriva ir mūsų palaimintasis Jurgis Matulaitis skleidė šią idėją. Dabartis dažnai parodo, kad Vatikano II Susirinkimo reforma dar neįvyko“, – kalbėjo prelegentas.

Šio pranešimo pabaigoje buvo aptartos aktualijos, susijusios su dabartimi bažnyčiose: vadovavimas Mišių liturgijai, presbiterijos sutvarkymas, koplyčių panaudojimas sakramentams bei adoracijoms, bendruomeninis giedojimas, tylos sakralumas, šv. Mišių laikas, rekolekcijos, ministrantų poreikis, aukų rinkimas.

Kauno I dekanato kunigų konferencija baigėsi bendra malda bei pietumis parapijos namuose.

Ganytojo žodis

Yra gražiai sakoma – kuo tamsesnė naktis, tuo ryškiau spindi žvaigždės. Iš tiesų, šiemet ryškiau pamatėme daugelį svarbių dalykų. Pirmiausia, kad gyvenime esama sričių, kuriose negali būti jokių kompromisų. Nors Vakaruose teisingai pabrėžiame bendro sutarimo ir bendruomeniškumo svarbą, vis dėlto įsitikinome, kad ne visuomet toks sutarimas įmanomas. O kartais, ginant tiesą, tenka atiduoti ir patį brangiausią turtą – gyvybę.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune