Arkivyskupijos kunigų konferencija (2013 10 16)
Paskelbta: 2013-10-17 14:20:32

Spalio 16 d. kurijoje vyko eilinė arkivyskupijos kunigų nuolatinio ugdymo konferencija. Arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ drauge su broliais kunigais jos pirmojoje dalyje aptarė idėją steigti parapijų Solidarumo fondą. Šiuo metu arkivyskupijoje veikia kunigų Paramos kasa, skirta savitarpio paramai ligos ar pan. atvejais. Parapijų solidarumo fondas leistų kaupti lėšas ir padėti, kilus reikalui, sunkiau išgyvenančioms mažoms parapijoms. Dvasininkai buvo pakviesti pasidalyti nuomonėmis, kokio tipo ir dydžio įnašą solidariai skirtų šiam fondui, ar šis įnašas būtų vienodas visoms parapijoms ar progresinis – didesnis didesnėms parapijoms, ar būtų renkamas nuo visų parapijos pajamų, ar nuo rinkliavų. Išklausius kunigų nuomonių ir padiskutavus, toliau šis klausimas bus svarstomas Kunigų taryboje ir po to bus priimtas galutinis sprendimas.

Antrojoje konferencijos dalyje daug dėmesio skirta jaunimo sielovadai. Arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė pasidalijo Miesto misijų savaitės įspūdžiais, kurie pranoko rengėjų lūkesčius: „Tai buvo liudijimas miestui ir sau patiems, jog galima drąsiai išeiti į miesto erdves nešant Gerąją Naujieną.“ Primindama 2013 metų Lietuvos jaunimo dienų Kaune įspūdžius, ypač įspūdingąją jaunimo procesiją per miestą su Švč. Sakramentu, gausias jaunų žmonių išpažintis, bendrą Rožinio maldą (pirmąkart Lietuvos jaunimo dienose), apie 10 tūkst. dalyvių švenčiamą Eucharistiją „Žalgirio“ arenoje ir kt., šių renginių organizatorė padėkojo kunigams už jaunimo padrąsinimą dalyvauti, už jų finansinę paramą, pusryčius, katechezes parapijose, jaunuolių išpažinčių klausymą. LJD metu miesto parapijose surengti 54 teminiai užsiėmimai, per Sutaikinimo pamaldas išpažinčių klausė apie 120 kunigų. Ir po šių didžiulių renginių toliau bus rūpinamasi jaunimo sielovada: rengiami jaunimo šlovinimo vakarai Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje paskutiniais mėnesių ketvirtadieniais, vyks pašaukimų savaitgalis kunigų seminarijoje, ministrantų stovyklos ir kt. Kunigai pakviesti perduoti jaunimui šias žinias ir padrąsinimą dalyvauti.

Arkivyskupijos augziliaras vysk. Kęstutis Kėvalas kalbėjo apie neformalų jaunimo ugdymą, kuriam būdinga savanorystė, iniciatyvumas ir pan. Ganytojas iškėlė parapijų jaunimo vadovų klausimą pabrėždamas, kad pastarieji neturėtų būti tapatinami su parapijos katecheto, tikybos mokytojo vaidmeniu. Vyskupas nuoširdžiai prašė bei ragino kunigus dekanatuose ir parapijose ieškoti bei atpažinti tuos žmones, kurie galėtų nuolat vadovauti jaunuoliams, burtų juos į neformalias grupes, palaikytų jų tikėjimo ir jaunatviško užsidegimo gyvybingumą.

Kauno technologijos universiteto kapelionas kun. Petras Pichas su komanda pasidalijo šios vasaros Pasaulio jaunimo dienų Rio de Žaneire įspūdžiais, parodė filmuotos medžiagos, patikino kunigus ir paliudijo, jog jaunimas iš tiesų gyvai ieško Dievo, domisi tikėjimu.

Aptariant kitas sielovados aktualijas, kun. Gytis Stumbras pakvietė brolius kunigus burtis į dvasininkų maldos bendruomenę. Arkivyskupas S. Tamkevičius labai sveikino šią iniciatyvą, sykiu pakvietė kunigus branginti ir puoselėti kunigiškąją tarpusavio bendrystę.

Ganytojas pranešė, jog artimiausiu laiku bus įkurta nauja – Jono Pauliaus II parapija Šilainių mikrorajone Kaune, jai reikalingas jaunas ir sumanus klebonas rūpintis burti gyvą bendruomenę ir statyti bažnyčią. Arkivyskupas taip pat pakvietė lapkričio 10 d. 15 val. į arkikatedrą šv. Mišiose drauge dėkoti Dievui už savo 75 metų amžiaus jubiliejų bei melstis už naująjį arkivyskupijos ordinarą, kurį paskirs popiežius Pranciškus.

Konferencija užbaigta bendra konfratrų malda ir pabendravimu prie pietų stalo.

  Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Yra gražiai sakoma – kuo tamsesnė naktis, tuo ryškiau spindi žvaigždės. Iš tiesų, šiemet ryškiau pamatėme daugelį svarbių dalykų. Pirmiausia, kad gyvenime esama sričių, kuriose negali būti jokių kompromisų. Nors Vakaruose teisingai pabrėžiame bendro sutarimo ir bendruomeniškumo svarbą, vis dėlto įsitikinome, kad ne visuomet toks sutarimas įmanomas. O kartais, ginant tiesą, tenka atiduoti ir patį brangiausią turtą – gyvybę.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune