Arkivyskupijos kunigų konferencijoje: pasidalijimas apie kunigiškąją tapatybę ir Ganytojo jubiliejaus paminėjimas su konfratrais (2013 11 06)
Paskelbta: 2013-11-07 09:51:55

Lapkričio 6 d. Kauno arkivyskupijos kunigai gausiai dalyvavo nuolatinio ugdymo konferencijoje, kuri, kaip įprasta, vyko kurijoje. Konferencijai vadovavo arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ. Pranešimą dvasininkams apie 10 palaimingos kunigiškosios tarnystės principų skaitė arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas. Konferencijos pabaigoje kunigai nuoširdžiai pasveikino arkivyskupą gražaus amžiaus jubiliejaus proga – lapkričio 7 d. ganytojui sukanka 75-eri metai, linkėdami Dievo palaimos sugiedojo „Ilgiausių metų“.

Pirmojoje konferencijos dalyje arkivyskupas su broliais kunigais pasidalijo žinia apie ką tik išleistą savo atsiminimų knygą „Viešpats mano šviesa“ ir paskaitė jos ištraukų, ypač tų, kuriose atsispindi, kaip nelengvai, tačiau viltingai buvo kuriamas bažnytinis gyvenimas arkivyskupijoje, kas džiugino širdį ar kokie rūpesčiai kėlė nerimą ypač žvelgiant į kunigų gyvenimą, jų kunigiškąjį uolumą ar jo stoką. Ganytojas citavo atsiminimų žodžius, kuriais jis dėkoja Dievui už padovanotą gyvenimą, už savo gyvenimo kelyje sutiktus žmones – kunigus, vienuolius, pasauliečius, su kuriais dirbo ir kurių tikėjimas ir meilė, paties žodžiais tariant, jam buvo didelė atrama.

„Arkivyskupo liudijimas mums skamba kaip pavyzdys ir įkvėpimas. Juk vyskupo tarnystės užduotis – kurti bendrystę Bažnyčioje“, – sakė pradėdamas antrąją konferencijos dalį vysk. dr. K. Kėvalas. Vėliau ganytojas, remdamasis JAV teologų mintimis, pasidalijo su kunigais 10-čia principų, kuriais vadovaudamiesi galėtų geriau atlikti kunigiškąją tarnystę, per rūpesčius, darbus nepamirštų kunigystės esmės. Šių principų pagrindas – tai malda kaip bendrystė su Dievu ir bendrystė su kitais.
„Bendrystės liudijimas Bažnyčioje yra paties Kristaus liudijimas“, – sakė vyskupas Kėvalas, atkreipdamas dėmesį, jog individualistinis veikimas yra netgi nekrikščioniškas ir nebažnytiškas.

Toliau konferencijoje vyskupas aptarė ir pakomentavo šiuos kunigiškojo gyvenimo principus:
1) tai, kaip gyvena, kunigui yra svarbiau už tai, ką veikia. Kunigo gyvenimas yra labai stiprus liudijimas, nes tikintieji mato jį kaip asmenį;
2) darbai, kuriuos stengiamasi nuveikti, būna ne vien žmogaus jėgoms. Tai kunigo nuolatinės bendrystės su Kristumi principas;
3) geriau vienybė su broliais kunigais, nei likti vienam, įsitraukusiam į savo darbus. Buvimas bendrystėje jau yra laimėjimas prieš gundytojo atakas. Bendrystė svarbi kunigiškajam tapatumui išsaugoti;
4) svarbesnė maldos tarnystė, nei tarnavimas prie stalų (tai yra ūkiniai rūpesčiai); kita vertus, ir šiuose darbuose turi atsispindėti Kristus;
5) svarbiau dirbti su komanda, nei stengtis viską atlikti pačiam. Šis dalijimasis darbais – tai dalijimasis Kristaus atsakomybės našta, atsakomybe už Gerosios Naujienos skleidimą;
6) kalbose, homilijose svarbu vengti minčių visumos – geriau per vieną aiškią mintį parodyti visumą, esmę;
7) bendradarbiavimas svarbiau už darbą. Kunigui svarbu gebėti kitus įtraukti, uždegti, turėti pagalbininkų;
8) svarbiau kryžius, nei efektyvumas (plg. pal. Jonas Paulius II) – sunkumuose, kančioje Dievas yra arčiausiai;
9) svarbiau atvirumas Visuotinės Bažnyčios, savos diecezijos reikalams, nei savo paties pomėgiai, patirtys. Tai pareiga būti jautriems tam, ką šiandien sako Bažnyčia – pvz., įsiklausant į popiežiaus Pranciškaus raginimą nebijoti žmonių, kurie yra už Bažnyčios ribų;
10) svarbiau liudyti tikėjimą, nei patenkinti tradicinius reikalavimus, tai yra nebijoti sielovados iššūkių.

Tęsdamas bendrystės mintį, vyskupas Kęstutis pasidalijo su dekanais aptarta idėja dekanatų susirinkimus rengti apsilankant pas kunigus vis kitose parapijose, broliškai pabendraujant ir pasidalijant rūpesčiais. Ganytojas paragino kunigus dažniau apsilankyti Lietuvos vienuolynuose ir ten ieškoti dvasinės atgaivos bei poilsio.

Užbaigiant konferenciją savo įspūdžiais iš vasaros rekolekcijų uždarame kartūzų vienuolyne Prancūzijoje pasidalijo kun. Gytis Stumbras, pabrėždamas tylos, maldos reikšmę kunigo gyvenime.

Konferencija baigta šventine agape. Arkivyskupijos kunigai į ugdymo konferenciją šiais metais dar susirinks gruodžio 18 d.

  Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

Džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia vėl aplanko mūsų širdis, guosdama mus, šiandienos pasaulio žmones, išvargusius nuo pandemijos, karo žinių ir nusiminimo. Kaip pavasaris ateina šildydamas žemę ir skleisdamas medžių pumpurus, taip ir Velykų įvykis vėl naujai dovanoja mums padrąsinimą pasitikėti mus mylinčio Dievo dovana – amžinuoju gyvenimu, kuri pranoksta šio pasaulio ribas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune