Šeimos metai: pasiūlymai visuotinėms maldoms
Paskelbta: 2014-04-09 08:29:11

VISUOTINĖ MALDA (1)

Vyskupas/kunigas: Dėkodami Dievui už gavėnios kelionę melskime, kad Šventoji Dvasia mums padėtų suprasti atgailos prasmę ir mūsų krikščionišką pareigą siekti šventumo.

Į maldos kreipinius atsiliepsime: išklausyk mus, Viešpatie!

• Melskimės už popiežių Pranciškų, kurio išrinkimo metines šiandien minime, kad Jo žodis pasiektų visų širdis bei protus ir paskatintų į tarpusavio meilę bei krikščionišką vienybę. Tave meldžiame –

• Dėkodami už Lietuvos nepriklausomybę, melskimės taikos pasauliui ir stiprybės visiems siekiantiems laisvės ir branginantiems Tėvynę. Tave meldžiame –

• Melskimės už krikščionių vienybę, kad skirtingų Bažnyčių ir bendrijų nariai siektų vienybės, kurios troško Kristus. Tave meldžiame –

• Melskimės už jaunimo ugdytojus, šeimas ir visus geros valios žmones, kad jų įsipareigojimas padaryti geresnį pasaulį būtų paremtas nesavanaudiška artimo meile. Tave meldžiame –

• Melskimės už sužadėtinius ir visus įsimylėjusius jaunuolius, kad jie, brangindami Dievo dovanas ir vienas kitą, apsispręstų priimti santuokos sakramentą ir taptų iš tiesų laimingi. Tave meldžiame –

• Melskimės už tuos, kurie yra apleisti, neturintys idealų, dar nepasirinkę gyvenimo kelio. Išmokyk atpažinti, Viešpatie, kas gera ir teisinga, tyra ir kilnu. Tave meldžiame –

• Melskimės už mus visus čia susirinkusius, kad sustiprinti Eucharistija, priimtume Viešpaties kvietimą paskirti gyvenimą Evangelijos skelbimui. Tave meldžiame –

Vyskupas/kunigas: Viešpatie Jėzau, padėk mums išlikti budinčiais, pasitikinčiais ir nuolankiais Tavo Žodžio sėjėjais. Kristus, esantis tarp mūsų, tesustiprina dangaus karalystės viltį, kur Tu būsi viskas visiems per amžių amžius. Amen.

VISUOTINĖ MALDA (2)

Vyskupas/kunigas: Kreipkimės į gerąjį Dievą, dėkodami už visas Dievo Motinos užtarimu suteiktas dovanas ir melskime malonės visada garbinti Jos Sūnų, mūsų Išganytoją Jėzų Kristų.

Į maldos kreipinius atsiliepsime: išklausyk mus, Viešpatie!

• Melskimės už popiežių Pranciškų ir vyskupus, kad jų vadovaujama Bažnyčia suviestų bendrabūviui visų tautų, rasių, religijų ir kultūrų žmones. Tave meldžiame –

• Melskimės, kad kunigai, vienuoliai ir pasauliečiai nuoširdžiai darbuotųsi kartu skleisdami Gerąją Naujieną. Tave meldžiame –

• Melskimės už krikščionių vienybę, kad skirtingų Bažnyčių ir bendrijų nariai siektų vienybės, kurios troško Kristus. Tave meldžiame –

• Melskimės už Lietuvą, kad jos piliečiai ir valdžios žmonės prisiimtų atsakomybę puoselėti gyvybės kultūrą ir krikščionišką šeimą. Tave meldžiame –

• Melskimės, kad meilės, sutvirtintos Santuokos sakramento malone, neįveiktų jokie šeimos gyvenimo kelyje pasitaikantys sunkumai, silpnybės ar krizės. Tave meldžiame –

• Melskimės už mus visus čia susirinkusius, kad su gyvu tikėjimu ir pasišventimu mokėtume blogį nugalėti gerumu, neapykantą – atleidimu, o nelaimių ištiktiesiems visada išdrįstume ištiesti pagalbos ranką. Tave meldžiame –

Vyskupas/kunigas: Viešpatie Jėzau, Tu panorėjai gimti ir gyventi žmonių šeimoje, nuolankiai prisiimdamas žmogiškąją prigimtį. Išgirsk ir palaimink visus, kurie savo širdies troškimu ir gyvenimu liudija Tavo į žemę atneštą ramybę ir taiką, teisingumą ir meilę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

VISUOTINĖ MALDA (3)

Viešpatie, Tu iš meilės sukūrei žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą. Padėk sutuoktiniams kurti tarpusavio bendrystę atsiliepiant į Tavo Meilę.

Viešpatie, savo malone lydėk besirengiančius Santuokos sakramentui, kad jie gerai pasiruoštų priimti pašaukimą šeimai.

Meldžiame sutuoktiniams tvirto tikėjimo, pagarbos vienas kitam ir mokėjimo įsiklausyti bei išgirsti vienas kitą.

Dieve, stiprink sutuoktinių tikėjimo malonę ir suteik paguodą išbandymuose.

Meldžiame, kad meilės, sutvirtintos Santuokos sakramento malone, neįveiktų jokie šeimos gyvenimo kelyje pasitaikantys sunkumai, silpnybės ar krizės.

Viešpatie, meldžiame Tavo pagalbos ir globos mūsų šeimoms. Tegul jos su meile pasitinka kiekvieną kūdikį, saugo ir auklėja savo vaikus skiepydamos jiems Dievo ir žmonių meilę.

Viešpatie, Tu nori, kad neišardomu Santuokos sakramento ryšiu susivieniję sutuoktiniai būtų Tavo neatšaukiamos meilės Bažnyčiai paveikslu, todėl meldžiame Tavo gydančios malonės besiskiriantiems ir išsiskyrusiems.

Koheleto knygoje parašyta: „Dviem yra geriau negu vienam... Jei vienas iš jų suklumpa, kitas padeda bičiuliui atsikelti“ (Koh 3, 9–10). Stiprink tuos, kurie padeda sutuoktiniui atsikelti, ir suteik jėgų suklupusiems.

Viešpatie, padėk nevaisingoms šeimoms įžvelgti savo pašaukimą, praturtink jas gebėjimu dovanoti save vienas kitam, bendruomenei ir meilės stokojantiems vaikams.

Viešpatie, prašome ypatingos pagalbos toms šeimoms, kurios rūpinasi neįgaliais, senais ir ligotais savo nariais.

Jėzau, meldžiame malonės skirtingoms kartoms priimti, branginti ir mylėti vieni kitus.

Jėzau, meldžiame visiems valdžios žmonėms Tavo šviesos, kad jų sprendimai stiprintų šeimas Lietuvoje.

 

Ganytojo žodis

Kristus keliauja laike. Jis nori eiti į mūsų gyvenimus, mūsų kasdienybę ir šventes. Jis „praskynė“ kelią ir į mums visiems pažadėtą prisikėlimą. Te Velykos dovanoja naują gyvenimą mums kiekvienam asmeniškai, mūsų šeimoms, mūsų Tėvynei Lietuvai ir mūsų pasauliui! Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė!

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune