Arkivyskupijos sielovados komandos (KASK) posėdyje aptartos sielovados aktualijos (2014 04 10)
Paskelbta: 2014-04-11 12:52:09

Balandžio 10 d. arkivyskupijos kurijoje į eilinį posėdį drauge su arkivyskupijos augziliaru, arkivyskupo generalvikaru vysk. Kęstučiu Kėvalu susirinko pagrindinių arkivyskupijos institucijų atstovai aptarti einamųjų sielovados reikalų, pasidalyti šiuo metu vykdomais darbais siekiant šių darbų koordinacijos, geresnio tarpusavio bendradarbiavimo.

Šioje arkivyskupijos (kurijos) lygmenyje veikiančių institucijų atstovų darbo grupėje – Kauno arkivyskupijos sielovados komandoje (KASK), veikiančioje jau daugiau kaip dešimtmetį, sielovados aktualijas kartu su ganytojais aptaria, siūlo sprendimo būdus kurijos sielovados programų koordinatorė, arkivyskupijos Informacijos tarnybos, Šeimos (KAŠC), Katechetikos (KAKC), Caritas, Jaunimo (KAJC), Jono Pauliaus II piligrimų centro, bendruomenės „Gailestingumo versmė“ vadovai (ar atstovai).

Vysk. K. Kėvalo pakviesti institucijų atstovai posėdyje pasidalijo apie einamus darbus. KAKC koordinatorė Inga Rakauskienė pasidžiaugė tikybos mokytojų, katechetų aktyvumu seminaruose. Kad religinio ugdymo specialistai ieško ir yra atviri naujiems ugdymo būdams ir sistemoms, paliudijo ypač gausus jų dalyvavimas seminare apie šv. Jono Bosko jaunimo ugdymo programą (vedė tikybos mokytoja metodininkė ses. Liucija Grybaitė FMA). KAKC šiais Šeimos metais rengia ir seminarus mokytojams apie šeimos klausimus tikybos pamokose. Lytiškumo ugdymui skiriami šeštadieniniai seminarai su sutvirtinamaisiais, ieškoma savanorių vedėjų. Caritas reikalų vedėja ses. Viktorija Maknauskaitė SJE pasidalijo apie vykdomas velykines labdaros akcijas kartu Lietuvos Caritas ir Maisto banku. Karitiečiai (telkiami ir savanoriai) kartu su pastaruoju dalyvaus akcijoje didžiuosiuose prekybos centruose Didįjį ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį. Arkivyskupijos Caritas vadovai susitinka su visų dekanatų Caritas skyriais, o Kaune jau pradėtos lankyti visos parapijos, siekiant atnaujinti karitiečių ryšius.

„Gailestingumo versmės“ vadovė Vilma Karvelienė papasakojo įspūdžių iš misijų tarp Airijos lietuvių emigrantų, su skausmu atsiliepė apie tiek fizinį, tiek dvasinį vargą ir apie didžiulius svetur gyvenančių tautiečių dvasinius poreikius. „Gailestingumo versmė“ rengia seminarus, kurie vis gausiau lankomi (ateina net iki 200 žmonių), gausiai lankomos ir Vidinio gydymo pamaldos. Bendruomenės vadovė dėkingai atsiliepė apie kunigų pagalbą, bet, augant žmonių poreikiui bei susidomėjimui, sakė, jog tokios pagalbos reikia vis daugiau. KAJC vadovė Dovilė Kačiulytė pranešė apie sėkmingas jaunimo lyderių gavėnios rekolekcijas Pažaislyje. Jaunimo komanda (kartu su Taizé savanoriais) lankėsi mokyklose. KAJC kas mėnesį rengia tradicinius, jaunimo mėgstamus teminius vakarus. KAJC atstovė ir šiemet dalyvaus „Altenbergo šviesos“ festivalyje Vokietijoje gegužės 1 d. drauge su Europos jaunimu, tiesiančiu taikos ir draugystės ranką visiems senojo žemyno gyventojams. KAŠC vadovė Jūratė Lenkuvienė pasidalijo apie mokymus sužadėtiniams, šeimoms (NŠP mokymai, sutuoktinių savaitgaliniai susitikimai, „Rachelės vynuogyno“ rekolekcijos ir kt.), pasidžiaugė savanorių šeimų pagalba. KAŠC, artėjant Gyvybės dienai, lankėsi Kauno m. Visuomenės sveikatos biure, šiuo metu jau gyvena būsiomosios Šeimų šventės rūpesčiais. Jono Pauliaus II piligrimų centro vadovas Mantas Kuraitis pasidalijo įspūdžiais iš centro rengiamų kelionių į Romą. Jaunimo grupė suburta kelionei į Taizé. Centras rengia keliones į Šiluvą, Marijos ir Ligonių dienas. Gegužę ir birželį numatomi jaunimo žygiai dviračiais ir pėsčiomis. Centras, prie kurio telkiasi nemažas būrys savanorių, svarsto jų mokymų galimybę.

Už atliekamus darbus institucijoms dėkojęs vysk. K. Kėvalas skatino mąstyti, kaip dar labiau plėsti vidinę informacijos sklaidą tarp institucijų pasinaudojant ir tam sukurtu bendruoju kalendoriumi. Susitikime natūraliai iškilus savanorystės klausimui, jam pasiūlė daugiau dėmesio skirti kitame KASK posėdyje. Savanorystės klausimu, kaip aiškėjo iš posėdžio dalyvių pasisakymų, žmonės, ypač jaunimas, aktyviai domisi, tad labai svarbu ieškoti galimybių juos pakviesti ne tik į vienkartinius renginius, bet ir parodyti galimybę, kokiose srityse (institucijose) galėtų labiau pritaikyti savo jėgas ir norus, padėti jiems augti visapusiškai.

Arkivyskupijos kurijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė visų dėmesį atkreipė į Šeimos metų aktualijas, ypač nacionalinę Šeimų šventę, pasidalydama rūpesčiu, kaip kuo geriau skleisti informaciją (kitą savaitę jau bus atspausdinti plakatai bei skrajutės) apie ją, taip pat platinti bilietus, pakviesti kuo platesnį ratą šeimų ir kad šis renginys iš tiesų atitiktų ekumeniškąją Šeimos metų dvasią ir Bažnyčios atvirumą visoms šeimoms.

KASK'o posėdyje dalytasi nuomonėmis, kaip šiais Šeimos metais, kokiomis intencijomis bus rengiamas tradicinis Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelias Kaune, svarstyta, kaip labiau pakviesti ir įtraukti šeimas į šį Didžiojo Tridienio Viešpaties Kančios ir mirties apmąstymą, ypač melstis už šeimas, už jų rūpesčius ir sunkumus, į Viešpaties rankas atiduodant ir visus puolimus ir iššūkius šiandien visuomenėje prieš krikščionišką šeimą, prieš Dievo planą šeimai ir gyvybei.

Kitas sielovados bendradarbių  posėdis arkivyskupijos kurijoje numatomas gegužės 7 d.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Kristus keliauja laike. Jis nori eiti į mūsų gyvenimus, mūsų kasdienybę ir šventes. Jis „praskynė“ kelią ir į mums visiems pažadėtą prisikėlimą. Te Velykos dovanoja naują gyvenimą mums kiekvienam asmeniškai, mūsų šeimoms, mūsų Tėvynei Lietuvai ir mūsų pasauliui! Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė!

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune