Pas Viešpatį iškeliavo kun. Kazimieras LAPINSKAS (1927–1950–2015)
Paskelbta: 2015-05-19 14:53:25

2015 metų gegužės 19 dieną, eidamas 88-uosius metus, Krakėse mirė Kauno arkivyskupijos kunigas jubiliatas Kazimieras Lapinskas.

Kazimieras Lapinskas gimė 1927 metų spalio 14 dieną Radviliškio rajone, Šilalių kaime, Baisogalos parapijoje, ūkininkų šeimoje. Jis buvo vyriausias septynių vaikų šeimoje. 1934–1938 metais mokėsi Augmėnų pradžios mokykloje, 1938–1940 metais Baisogalos pradžios mokykloje, kur baigė penktąjį ir šeštąjį skyrius. 1940 metais Kazimieras Lapinskas įstojo į Šeduvos gimnaziją ir ją baigė 1945 metais. Tais pačiais metais įstojo į Kauno kunigų seminarijos trečiąjį licėjinį kursą.

1950 metų rugsėjo 24 dieną vyskupas Kazimieras Paltarokas Kauno arkikatedroje Kazimierą Lapinską įšventino kunigu. Po šventimų jaunasis kunigas dar metus tęsė studijas seminarijoje.

Pirmoji kunigo Kazimiero Lapinsko tarnystės vieta buvo Šiaulių Šv. Petro ir Povilo parapija, į kurią 1951 metų birželio 4 dieną buvo paskirtas vikaro pareigoms. Šioje parapijoje jis darbavosi nepilnus metus. 1952 metų balandžio 30 dieną buvo perkeltas vikaro pareigoms į Šiaulių Šv. Jurgio parapiją. Ten jam besidarbuojant, 1953 metų kovo 7 dieną buvo suimtas parapijos klebonas kunigas Jonas Marcinkus, tad porą mėnesių vikarui teko eiti ir klebono pareigas. 1953 metų gegužės 18 dieną vėl grįžo vikaro darbui į Šiaulių Šv. Petro ir Povilo parapiją, o tų pačių metų gruodžio mėnesį buvo paskirtas Juodaičių parapijos klebonu.

Juodaičiuose kunigas Kazimieras Lapinskas darbavosi ketverius metus. 1957 metų gruodžio 17 dieną buvo perkeltas klebono pareigoms į Šiaulėnus, o 1961 metų vasario 20 dieną paskiriamas Kėdainių Šv. Juozapo parapijos klebonu ir Kėdainių dekanu. Šias pareigas kunigas Kazimieras ėjo nepilnus dvejus metus. 1963 metų sausio 23 dieną jis skiriamas Surviliškio parapijos klebonu ir dar kurį laiką eina Kėdainių dekano pareigas. Būnant Surviliškyje sovietinė valdžia uždarė Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčią, ir kunigui Lapinskui teko perimti uždaromos bažnyčios inventorių. 1964 metų kovo 25 dieną kunigas Kazimieras Lapinskas buvo atleistas iš Surviliškio parapijos klebono bei Kėdainių dekano pareigų ir paskirtas Žagarės ir Juodeikių parapijų klebonu. Žagarėje kunigas Kazimieras išbuvo aštuonerius metus. 1972 metų spalio 14 dieną buvo paskirtas Vadžgirio parapijos administratoriumi, o 1974 metų gegužės 31 dieną – perkeltas į Upninkus administratoriaus pareigoms, dar po nepilnų ketverių metų – 1978 metų kovo 3 dieną – Betygalos parapijos administratoriumi.

Betygaloje kunigas Lapinskas išbuvo tik metus, kai 1979 metų kovo 20 dieną gavo paskyrimo Joniškio parapijos altaristu raštą, tačiau vėliau, po pokalbio su tuometiniu Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštaliniu administratoriumi, šis skyrimas buvo atšauktas ir kunigas Kazimieras liepos mėnesį gavo naują paskyrimą – Lyduvėnų parapijos administratoriumi. Kurį laiką ėjo dar ir Maironių parapijos administratoriaus pareigas. Lyduvėnuose kunigas Kazimieras Lapinskas darbavosi ilgiausiai iš visų parapijų – iki 1998 metų balandžio 15 dienos, kuomet buvo paskirtas Krakių parapijos altaristu. Čia jis gyveno iki pat mirties.

Kunigas Kazimieras Lapinskas pasižymėjo draugišku būdu, stengėsi sugyventi su kunigais bei parapijiečiais. Amžiui bėgant silpo sveikata, ir jis ne visuomet galėjo eiti kunigo pareigas, tačiau pažymėtina, kad jautė savo atsakomybę, trokšdamas atsilyginti Dievui už savo gyvenimo suklydimus ir netobulumus. Visur, kur darbavosi, rūpinosi remontuoti bažnyčias, prižiūrėti jas.

Kunigas Kazimieras Lapinskas pašarvotas Krakių Šv. apaštalo ir evangelisto Mato parapijos bažnyčioje. 2015 metų gegužės 20 dieną 11 valandą čia bus aukojamos šventosios Mišios, po kurių kunigo palaikai bus pervežti į jo tėviškės Baisogalos parapijos bažnyčią. Laidotuvių šv. Mišios aukojamos Baisogalos bažnyčioje 2015 metų gegužės 21 dieną 12 valandą 30 minučių. Po šv. Mišių kunigas Kazimieras Lapinskas, jo paties pageidavimu, bus palaidotas šalia savo tėvų Baisogalos parapijos kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok savo tarnui, Viešpatie!

Kauno arkivyskupijos kurija

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune