Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaiduose – malda už arkivyskupijos ganytojus ir tikinčiuosius (2015 11 17)
Paskelbta: 2015-11-18 11:29:45

Lapkričio 17 dieną Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos, globos atlaiduose buvo meldžiamasi už Kauno arkivyskupijos ganytojus ir tikinčiuosius.

Tą dieną į Aušros Vartų šventovę Vilniuje ypač gausiai rinkosi maldininkai ne tik iš Kauno miesto, visos arkivyskupijos, bet ir iš kitų Lietuvos vyskupijų. Šią dieną atlaiduose taip pat buvo meldžiamasi už „Caritas“ darbuotojus, savanorius ir visus, darančius artimo meilės darbus.

Pagrindinėms šv. Mišioms Šv. Teresės bažnyčioje vadovavęs Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius kvietė visus dėkoti už begalinį Dievo gailestingumą, džiaugėsi dalyvių gausa. Pasak monsinjoro, kiekvienam tikinčiajam reikia galingo Dievo Motinos užtarimo. Šv. Mišias kartu koncelebravo Kauno miesto, kitų Kauno arkivyskupijos parapijų kunigai, taip pat kunigai, gausiai atvykę į atlaidus iš kitų Lietuvos vyskupijų.

Sakydamas homiliją, monsinjoras minėjo keletą Šventojo Rašto vietų, atspindinčių Dangiškojo Tėvo gailestingumą. Būtent jį privalu iš naujo pajusti šiandienos žmogui, dažnai dūsaujančiam: „Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?“ (plg. Mk 15, 34). Kiekvienam kunigui, pasak pamokslininko, tenka dažnai sutikti tarp žmonių didžių atsivertimų. Tačiau taip pat be galo dažnai tenka susidurti su žmonėmis, trokštančiais tik materialinių gėrybių, noro gyventi vien tik sau. Tai yra gailestingumo adresatai šiandien. Popiežius Pranciškus vienoje savo katechezių, kaip pabrėžė mons. V. Grigaravičius, drąsino visus, susiduriančius su nesupratimu ir abejingumu, sakydamas, kad tikroji Jėzaus dovana yra ne vienkartinis fizinio alkio numalšinimas, bet gyvenimo pilnatvės pažinimas. Tad ir šiandien, pasak monsinjoro, reikia būti tokiais žmonėmis, kaip tas Evangelijoje aprašytas berniukas, kuris turėjo tik duoną ir žuvis ir atidavė juos Jėzui, kad šis padalytų kitiems. Labai svarbu viską, ką turime, atiduoti į Viešpaties rankas. Tuomet tikrai pasaulyje nestigs džiaugsmo, meilės, taikos ir teisingumo. Savo homiliją mons. V. Grigaravičius baigė kvietimu nepavargti daryti gera. Gailestingumo Motina yra pavyzdys visiems, nes ji drąsiai priėmė gyvenimo iššūkius, matė ant Kryžiaus kenčiantį savo Sūnų, pasaulio Išganytoją.

Šv. Mišių metu giedojo Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos choras, vadovaujamas maestro Ramūno Baranausko.

Baigiantis iškilmingai Eucharistijos liturgijai, Vilniaus Šv. Teresės parapijos klebonas ir Aušros Vartų koplyčios rektorius monsinjoras Kęstutis Latoža tarė nuoširdžius padėkos žodžius, išreikšdamas viltį, kad Gailestingasis Tėvas, kurio veidą lyg iš mozaikos dalelių galime atrasti Šventojo Rašto puslapiuose, kiekvieną lydės gyvenimo kelionėje.

Kun. Nerijus Pipiras,
Kauno Gerojo Ganytojo parapijos vikaras
Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune