ŠVENČIANT KRISTŲ VISATOS VALDOVĄ, Kauno arkikatedroje – seminaristų bei kandidatų į nuolatinius diakonus skyrimai lektorių bei akolitų tarnystėms (2015 11 22)
Paskelbta: 2015-11-23 15:19:04

Fotografija Marijos Stanulytės

Lapkričio 22-ąją, Kristaus Visatos Valdovo sekmadienį, keliems Kauno kunigų seminarijos auklėtiniams bei kandidatams į nuolatinius diakonus Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas suteikė skyrimus lektorių (lietuviškai – skaitovų) ir akolitų (palydėtojų) tarnystėms. Skyrimai palydėti gausiai susirinkusios bendruomenės malda už žengusius dar vieną žingsnį į kunigystę bei nuolatinę diakonystę, kad jie širdimi, panašia į Viešpaties širdį, patarnautų tikinčiųjų bendruomenėms.

Iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo vysk. Kęstutis Kėvalas, ją koncelebravo Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas,  studijų dekanas prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Nuolatinių diakonų ugdymo centro vadovas kun. Kęstutis Genys bei atsakingasis už nuolatinių diakonų pastoracinį ugdymą mons. Augustinas Paulauskas, taip pat kun. Artūras Kazlauskas, kaip arkikatedros ceremonijarijus aiškinęs ir liturgiją susirinkusiai bendruomenei. Giedojo arkikatedros choras, šią dieną kartu su visa Bažnyčia minėjęs muzikų globėją šv. Ceciliją.

Paskelbus Dievo žodį Kauno kunigų seminarijos rektorius bei Nuolatinių diakonų ugdymo centro vadovas pristatė vyskupui ir visai bendruomenei kandidatus į lektorius ir akolitus.

Vėliau homiliją sakęs vysk. K. Kėvalas joje ragino klausytojus pažvelgti į savo širdį: kas jiems yra Jėzus Kristus? Ar dramatiškas Evangelijos klausimas –„Ar tu esi karalius?“ – yra kiekvieno asmeniškas klausimas? Deja, dalis tikinčiųjų, priėmusių tikėjimą iš tradicijos ar dėl to, kad reikia „susitvarkyti“ savo ar savo vaikų gyvenimą, nėra šio klausimo savininkai. Tačiau šis klausimas, kaip minėta homilijoje, yra esminis – nuo jo priklauso ne tik žemiškasis gyvenimas, bet ir dangiškasis likimas.

„Trečio kelio nėra. Arba aš „už“ Jėzų, arba „prieš“ jį“, – sakė vysk. K. Kėvalas, atkreipdamas dėmesį, jog žmogus neretai bando ieškoti trečio kelio, kurio paprasčiausiai nėra. Nuostabu, kad žmogus, priimantis Dievo tiesą – „Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso“ (Jn 18, 37), tampa iš tiesų vis laisvesnis daryti tai, kam šioje žemėje yra pašauktas.

Ganytojas atkreipė būsimųjų lektorių dėmesį, jog jie Bažnyčios autoritetu gauna galią skaityti  Dievo žodį, kad jis taptų gyvas, uždegantis klausančią bendruomenę. Altorius, prie kurio artinasi akolitai, tam tikra prasme, homilijos žodžiais tariant, yra baugi vieta. Tačiau sykiu čia, stovėdamas priešais Visatos Viešpatį, nuodėmingas žmogus įgyja atsparumo, nes pats Viešpats čia dovanoja save kaip maistą ir vaistą.

Pakvietęs melstis už skyrimus priimančiuosius, ganytojas darsyk atkreipė dėmesį, kokiu paguodos, vilties ir padrąsinančiu žodžiu lydi visus šiandienos Evangelija: „Jam buvo duota valdžia ir garbė, ir karalystė, idant jam tarnautų visų kalbų tautos ir gentys. Jo valdžia yra amžina valdžia, tverianti amžinai, jo karalystė niekad nebus sunaikinta“ (Dan 7, 14).

Užbaigęs homiliją, vėliau vysk. K. Kėvalas suteikė lektorių skyrimus seminaristams: Emiliui Vasiliauskui, Vincentui Lizdeniui (Kauno arkivyskupija) bei Raimundui Šnapščiui (Šiaulių vyskupija), akolitų – seminaristams: Stasiui Blinstrubiui, Sigitui Jurkštui (Kauno arkivyskupija) ir Laimonui Mituzui (Vilkaviškio vyskupija) bei 6 kandidatams į nuolatinius diakonus: Nerijui Čapui OFS (Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bendruomenė), Dariui Chmieliauskui (Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) rektorato bendruomenė), Audriui Jesinskui (Lietuvos kariuomenės ordinariato ir Kauno Igulos rektorato bendruomenė), Arūnui Jurčiui (Raudondvario Šv. Teresės parapijos bendruomenė), Benui Ulevičiui (VDU Katalikų teologijos fakulteto bendruomenė), Dariui Venčkauskui (Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijos bendruomenė). Skyrimus gavusiems lektoriams buvo įteiktos Šventojo Rašto knygos, akolitams – lėkštelės šv. Komunijai dalyti.

Pasibaigus pamaldoms prie arkikatedros lektorius ir akolitus sveikino jų artimieji, bendruomenių nariai. Lektoriai galės patarnauti joms skaitydami Dievo žodį, dalydami šv. Komuniją, ypač rūpindamiesi patarnavimu ligoniams.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune