Kristaus Paaukojimo iškilmės Kaune (2016 02 02)
Paskelbta: 2016-02-03 11:46:50

Fotografijos Emilio Vasiliausko ir Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Vasario 2 d. Kaune, švenčiant Kristaus Paaukojimą šventykloje, paminėta ir Pašvęstojo gyvenimo diena dėkojant Dievui už dovaną Bažnyčiai – vienuolinį gyvenimą bei dvasinius pašaukimus. Šiomis iškilmėmis arkivyskupijoje drauge su visa Bažnyčia buvo užbaigti Pašvęstojo gyvenimo metai, o ši diena dar tapo ir Pašvęstųjų jubiliejumi – seserys ir broliai vienuoliai visi drauge žengė pro Gailestingumo duris arkikatedroje bazilikoje.

Pašvęstųjų procesija į arkikatedrą prasidėjo šiemet 150 metų gyvavimą švenčiančios Kauno kunigų seminarijos Švč. Trejybės bažnyčioje. Joje susirinkusius įvairių arkivyskupijoje įsikūrusių vienuolinių kongregacijų atstovus pasveikino Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Ganytojas pakvietė brolius ir seseris pasimelsti popiežiaus Pranciškaus malda už vienuolius.

Vėliau eisena su Pašvęstojo gyvenimo metų Kristaus ikona iš seminarijos bažnyčios Rotušės aikšte pasiekė arkikatedrą, o joje pats Viešpats savo gailestingumu šįsyk apkabino pro Gailestingumo duris žengiančius brolius ir seseris, kurie atsiliepė į Kristaus pakvietimą ir pasiryžo sekti Juo vienuoliniais įžadais atiduodami Jam visą savo gyvenimą.

Arkikatedroje jungtinis vienuolių choras su kantoriais – kun. Artūru Kazlausku ir t. Gintaru Vitkumi sugiedojo Dievo Motinos garbei vieną gražiausių ir seniausių Bažnyčios Tradicijos kūrinių – Akatistą.

Iškilminga Eucharistijos liturgija prasidėjo žvakių pašventinimu ir Kristaus, kaip tautų šviesos, pagarbinimo procesija su žvakėmis. Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas, o Eucharistiją koncelebravo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ ir kunigai – Kauno kunigų seminarijos vadovai bei jėzuitų, pranciškonų, kapucinų ir marijonų broliai.

Savo pamoksle arkivysk. L. Virbalas atkreipė dėmesį, kaip Dievo Dvasios paskatinti Simeonas, Ona, o prieš tai piemenys, trys išminčiai, pati Marija tikėjimu atpažino Jėzų kaip tą, kuris bus visų gelbėtojas – karalius ir Mesijas. Tikėjimas duoda kryptį į Dievą žmogaus gyvenimui, ir tai ypač apibūdina Dievui skirtą pašvęstąjį gyvenimą.

Tačiau, ganytojo mintimi, ir kiekvienas krikščionis per Krikštą jau yra Dievui pašvęstasis, gali atiduoti savo gyvenimą Jam, tačiau tik tuomet, kai surandam Viešpatį, kai Jis leidžia save atpažinti ir duoda džiaugsmą gyventi dėl Jo. Arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog savo atsižadėjimu, atsiskyrimu nuo pasaulio stabų, savo valios atidavimu Dievui vienuoliai rodo kelią kiekvienam tikinčiajam.

„Mieli pašvęstieji, jūs esate liudytojai visam pasauliui, kad galima gyventi dėl Viešpaties, kad šis gyvenimas yra malonė, kad ieškoti Dievo karalystės – tai toli gražu ne viską prarasti, o priešingai – atrasti. Esate liudytojai pasaulio, kuriame viskas yra skiriama Viešpačiui, didžiajam visa ko gėriui,“ – sakė arkivyskupas, pabrėždamas, jog Bažnyčiai labai reikia šio liudijimo, šio gyvybės ir meilės, išsilaisvinimo ir ramybės kelio, reikia vienuolinių bendruomenių ir ypač su paprastumu ir nusižeminimu nešamo savo kryžiaus Kristaus kryžiaus aukos pavyzdžiu.

„Ačiū visiems, kurie savo malda ir artumu palaiko jus. Ačiū jums, seserys, – tikra palaima kiekvienai parapijai, kur yra seserų bendruomenių; ačiū jums, broliai, kad gavę ypatingą Viešpaties dovaną dalijatės ja su kitais, “ – sakė arkivyskupas, paragindamas vienuolius savo atsidavimu Viešpačiui būti kitiems ženklu, paskatinimu ir pavyzdžiu.

Užbaigiant Eucharistiją pašvęstųjų choras visų susirinkusiųjų ir tikriausiai paties Viešpaties džiaugsmui sugiedojo Pašvęstojo gyvenimo metų himną „Kelk pasaulį auštančiu džiaugsmu“. Pašvęstojo gyvenimo dieną Kauno arkivyskupo kvietimu vienuoliai drauge užbaigė agape kurijoje. Seserys ir broliai ir šiemet čia pasidalijo įsipareigojimu visus metus malda lydėti kurį nors arkivyskupijos vyskupą arba kunigą.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune