Pirmasis seminaras parapijų referentėms iš mokymų ciklo „Kaip pamatyti Bažnyčios veidą“ (2016 03 03)
Paskelbta: 2016-03-04 13:27:57

Fotografijos Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Kovo 3 d. Kaune, Šv. Jono Krikštytojo pastoracijos centre, įvyko pirmasis ugdymo seminaras parapijų referentėms. 19 jų (iš Kauno, Ukmergės, Kėdainiu, Raseinių, Jonavos ir Karmėlavos) atvyko į mokymus tema „Pastoracijos darbuotojų pagundos ir iššūkiai“, kuriuos vedė vyskupas Kęstutis Kėvalas, Krekenavos parapijos klebonas kun. Gediminas Jankūnas ir kurijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė.

Malda susitikimą pradėjęs vysk. Kęstutis Kėvalas pavadino jį unikaliu ir pirmuoju sukviečiant parapijų referentus, kurie yra priėmimo tarnystės Bažnyčioje dalis. Ganytojas kalbėjo apie susitikimo kultūrą, nuotaiką, atspindinčią bendrąją parapijos atmosferą, ir aptarė 4 susitikimo su kitais dalis: 1) ateik, koks esi; 2) gyvenk bendrystėje; 3) būk perkeistas; 4) keisk pasaulį.

Pasak vysk. Kęstučio, parapijų referento tarnystėje svarbus kiekvieno žmogaus priėmimas, kad ir koks jis ateitų, požiūris į kitą kaip į brolį ir seserį. Tobulų žmonių nėra – tokie, pasak ganytojo, į bažnyčią nevaikščioja. Bažnyčia, priimdama tik tokius žmones, neatliktų savo misijos ( Jėzaus žodžiais, juk „ne sveikiesiems reikia gydytojo“, plg. Lk 5, 31).

Ganytojas pabrėžė, jog gailestingumas yra Bažnyčios gyvavimo pamatas, ir Bažnyčia yra gailestingumo tarnaitė pasauliui,– apie tai šiandien kalba popiežius Pranciškus. „Priimti kitą žmogų – tai priimti patį Dievą“, – vėliau sakė vysk. Kęstutis, atkreipdamas dėmesį į kitus Jėzaus žodžius: „Ką padarėt vienam iš mažiausiųjų brolių, man padarėte “ (plg. Mt 25, 40). Bažnyčia pakviesta į naują bendrystės suvokimą: bendrystė, buvimas su kitais teikia augimo galimybę. Kitas žmogus yra galimybė ir sąlyga augti santykyje su savimi ir su Dievu. Bažnyčia pati išgyvena ir kitiems parodo tokios bendrystės patirtį ir svarbą. 

„Susitikimo Bažnyčioje tikslas yra perkeitimas. Visų dirbančių Bažnyčioje tikslas – palydėti žmogų susitikti su Kristumi“, – sakė vysk. K. Kėvalas, atkreipdamas dėmesį, jog krikščionys nuo pat pradžių buvo atpažįstami iš to, kaip jie elgėsi vienas su kitu. Kiekvienas sutiktas žmogus yra evangelizacijos galimybė. Iššūkis – žvelgti į kitą Jėzaus akimis, įsijausti į kito situaciją, atrasti tinkamą bendravimo stilių, o tam reikia maldos, savo darbų atidavimo Dievui. Ganytojo žodžiais tariant, esame pakviesti ten, kur tarnaujame, būti „pačia geriausia savo versija“.

Mokymą vedusi V. Spangelevičiūtė-Kneižienė pastebėjo, jog pro parapijų referentus praeina daugybė žmonių, tad ir šie mokymai surengti naujam jų užsidegimui ir galimybei dvasiškai augti. Tolimasis ir galutinis susitikimo Bažnyčioje tikslas – padėti žmogui susitikti Kristų, todėl, kaip minėta, tai yra ir visų sielovados bendradarbių veiklos tikslas. Ir tonas, ir veidas turi atspindėti susitikimo kultūrą, apie kurią kalba popiežius Pranciškus, teigdamas, jog Bažnyčia yra serganti, jei joje nelieka tokio susitikimo. Pasak Vaidos, esame patys atsakingi už savo paprastus susitikimus su žmonėmis. Bažnyčioje tarnaujantieji negali sakyti, kad tai ne mūsų darbas, apie kurį Jėzus kalbėjo: „Eikite ir skelbkite.“ Tai įmanoma atliekant visas tarnystes, išnaudojant iš Dievo gautas dovanas.

Kalbėdama apie iššūkius, V. Spangelevičiūtė-Kneižienė atkreipė dėmesį, jog tarnaujantys Bažnyčioje gali patirti ir nusivylimo, ir pervargti. Išblėsęs entuziazmas, atsiradęs individualizmas, susireikšminimas rodo, jog išgyvenama tapatybės krizė. „Šiuos iššūkius įveikti padeda džiaugsmas, kylantis iš supratimo, jog dirbdami Bažnyčioje turime privilegiją tarnauti pačiam Dievui“ – sakė V. Spangelvičiūtė-Kneižienė, remdamasi apaštališkuoju paraginimu „Evangelium gaudi“ bei pasidalydama, kaip pati išgyvena bažnytinę tarnystę, kas teikia džiaugsmo ir kokie motyvai padeda spręsti iššūkius bei sunkumus.

Kun. Gediminas Jankūnas šiame seminare pasidalijo, kaip organizuojamas tarnautojų darbas jo vadovaujamoje Krekenavos parapijoje. Pradžia, apie dvejus metus, buvo nelengva, nes realiai iš pradžių nebuvo aišku, pvz., kokia yra darbų apimtis, atsakomybė. Per parapijos referentą perteikiama reikiama informacija, tvarkoma raštvedyba, apskaita, toks darbuotojas turi būti atsakingas ir patikimas klebono bendradarbis. Šioje parapijoje nuolat rengiami visų darbuotojų susitikimai (personalo pusryčiai trečiadieniais) su klebonu, eksperimentuojama ieškant geriausių būdų, kaip tarnauti Bažnyčioje dėl jos gerovės.

Pasak kun. Gedimino, siekiama aukštos personalo kultūros – būti priimančiais, nuoširdžiai sutinkančiais parapijiečius, atvykstančius piligrimus, kiekvieną užeinantį į bažnyčią. Svečias kunigas pasidalijo lyderystės konferencijoje skaitytu Horsto Šulco pranešimu „Kaip teikti aukščiausiojo lygio aptarnavimą“, vėliau grupelėse buvo aptarti 4 žingsniai, nuo kurių prasideda patarnavimas žmogui (pasisveikinimas, atsakymas į pageidavimą, atsisveikinimas, asmeninis ryšys).

Seminaro metu jo dalyviai galėjo iš arčiau susipažinti, pabendrauti, pasidalyti savo rūpesčiais ir džiaugsmais, kurie lydi šią labai svarbią parapijų bendruomenėms tarnystę, gauti atsakymus į rūpimus klausimus.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

<

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune