VELYKNAKTIS arkikatedroje (2016 03 26)
Paskelbta: 2016-03-27 00:09:14

Fotografijos Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

„Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė!“ (Lk 24, 5) – ši džiugioji Evangelijos naujiena paskelbta Jubiliejinių metų Velyknakčio vigilijoje, kurioje su žvakėmis rankose tūkstančiai tikinčiųjų budėdami sulaukė esminės krikščionims žinios: Viešpats kėlės, įveikęs mirtį, Jo Prisikėlimo šviesa išsklaidė nuodėmės tamsą pasaulyje ir žmonių širdyse. Kristaus Prisikėlimo pergalė vėl užliejo jas džiaugsmu ir viltimi!

Šią Šventąją naktį, kai Bažnyčia švenčia pačią iškilmingiausią 4 dalių Velyknakčio liturgiją, gerosios Evangelijos naujienos ir velykinio ALELIUJA sulaukė ir gausi minia tikinčiųjų, dalyvavusi vigilijoje Kauno arkikatedroje bazilikoje.

Žiburių liturgija prasidėjo Rotušės aikštėje prie laužo (jam ugnį dovanojo viena miesto gyventojų šeima), kurį dar prieš 20 val. jau ratu supo žmonių minia. Velyknakčiui vadovavęs arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas čia pašventino ugnį ir nuo jos uždegė Velykų žvakę, joje prieš tai įrėždamas  graikiškąsias raides „alfa“ ir „omega“ – Kristų kaip pradžią ir pabaigą bei 2016-uosius Viešpaties metus. Ši Velykų žvakė – pats Kristus-Šviesa – iškilmingai patarnautojų, seminaristų, dvasininkų procesijoje per aikštę atnešta į arkikatedrą. Netrukus, prie jos durų antrąsyk užgiedojus „Kristus mums šviečia“, jos skliautus nušvietė žvakių žiburiai žmonių rankose, atverdami ir jų širdis didžiajam Velykų slėpiniui – Jėzaus Kristaus Prisikėlimui.

Į jį pamažu Žodžio liturgijoje vedė Senojo Testamento skaitiniai, skelbiantys šlovingus Viešpaties darbus nuo pat pasaulio sukūrimo ištikimai vedant savo tautą į išganymą, kol visų širdys stipriau suplakė nuo velykinio „Aleliuja“ (arkikatedroje tąnakt giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos choras) ir įstabiųjų kun. Andriaus Končiaus iš sakyklos paskelbtosios Evangelijos pagal Luką eilučių: „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė!“ (24, 1–12).

„Kristus Prisikėlė!“ – su šia džiaugsminga naujiena sveikinęs vyskupas Kęstutis Kėvalas homilijos pradžioje pakartojo ją net tris kartus, pakviesdamas visus liturgijos dalyvius į ją garsiai ir džiugiai triskart atsiliepti!

„Brangieji, mūsų švenčiama liturgija šiandien nepaprasta, joje daug jausmo, kad pereitų giliausias mūsų širdies ir proto gelmes. Nepaprasta žinia, kurią šiandien iškilmingai švenčiame. Tai nepaprasta naktis, nes joje sutelpa visa mūsų krikščioniško gyvenimo esmė“, – sakė ganytojas, priminęs, kaip Viešpats vedė savo išrinktąją tautą į Pažado žemę, sudarė sandorą su ja, kaip tauta laukė Dievo pažadų išsipildymo.

„Išganymo istoriją galima pavadinti gailestingumo istorija, kai Dievas priartėjo prie žmogaus, kad jam padėtų. Mes negalime įveikti savo jėgomis trijų dalykų: mirties, kančios ir nuodėmės“, – kalbėjo vysk. Kęstutis, visų žvilgsnius kreipdamas į Prisikėlusįjį – tai Jis įveikė mirtį ir nuodėmę. Ganytojas ragino atsiduoti į gailestingojo Dievo rankas – jei atsiliepsime, nebūsime nuvilti, panašiai kaip Jėzaus mokiniai, kurie įtikėjo ir jų gyvenimas buvo perkeistas.

Vėliau prasidėjusioje Krikšto liturgijoje, sugiedojus Visų Šventųjų litaniją, pašventinus vandenį, susirinkusi bendruomenė malda palydėjo, o paskui ir plojimais pasveikino Krikštą ir Sutvirtinimą iš vyskupo Kęstučio rankų priėmusius 9 katechumenus – naujuosius Bažnyčios narius, savo tikėjimo brolius ir seseris.

 

Krikšto pažadus – gyventi naują gyvenimą Kristuje, dabar jau prisikėlimo šlove spindinčio, – atnaujino ir visi Velyknakčio dalyviai. Neofitai savo degančias žvakes nešė į katedrą, kad nuo jų visi užsidegtų savąsias – tai priminė visų pareigą savo tikėjimo džiaugsmu ir šviesa dalytis su kitais.

Iškilmingą vysk. Kęstučio vadovaujamą Eucharistiją vėliau koncelebravo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, kun. Andrius Končius, kun. Artūras Kazlauskas, kuris kaip arkikatedros ceremonijarijus, nuolat kalbino susirinkusią bendruomenę ir aiškino jai liturgiją, padėdamas joje kuo sąmoningiau ir džiugiau dalyvauti.

Iškilmes užbaigdamas vyskupas Kęstutis nuoširdžiai pasveikino pasikrikštijusius naujuosius Katalikų Bažnyčios narius, jų rengėjus Suaugusiųjų katechezės mokykloje, taip pat visus, sulaukusius džiugiųjų Viešpaties Prisikėlimo iškilmių, suteikė ganytojiškąjį palaiminimą.

 

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kristus keliauja laike. Jis nori eiti į mūsų gyvenimus, mūsų kasdienybę ir šventes. Jis „praskynė“ kelią ir į mums visiems pažadėtą prisikėlimą. Te Velykos dovanoja naują gyvenimą mums kiekvienam asmeniškai, mūsų šeimoms, mūsų Tėvynei Lietuvai ir mūsų pasauliui! Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė!

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune