Kaune paminėtas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 45-metis (2017 03 18)
Paskelbta: 2017-03-20 09:30:49

Kovo 18 d. arkivyskupijos muziejuje paminėtas „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 45-metis – pirmasis sovietmečiu, pogrindžio sąlygomis leistos ir platintos „Kronikos“ numeris išleistas 1972 m. kovo 19 d. Simne.

Susitikime dalyvavo „Kronikos“ redaktorius arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, kun. Robertas Grigas, seserys vienuolės, kiti bendraminčiai ir bendražygiai, nemažai miesto visuomenės atstovų, jaunų žmonių.

„Tebus šio susitikimo tema žmonės, kurie buvo arti „Kronikos“, prisidėjo prie jos rengimo, platinimo. Tai nebuvo didvyriai, bet jie darė tai, ko tuo metu labai reikėjo, ir rėmėsi Dievu“, – sakė arkivysk. S. Tamkevičius, šiltai atsiliepdamas apie savo bendradarbių pasiaukojimą ginti tikėjimo ir Bažnyčios reikalus sovietų okupacijos metais.

Ganytojas sakė ir šiandien rinktųsi tokią komandą ir geru žodžiu minėjo „Kronikos“ talkininkus, kurių dėka, nuolat persekiojant sovietiniam KGB, per 1972–1989 metų laikotarpį išleistas 81 numeris, prieš sovietinio melo propagandą pateikdavęs tūkstančius Bažnyčios ir tikėjimo diskriminacijos faktų.

Šiame susitikime arkivysk. S. Tamkevičius, parodydamas ir fotografijų, pristatė visą eilę kunigų, seserų vienuolių ir pasauliečių, kurie aktyviai dalyvavo pogrindinėje veikloje, rizikavo ir ne vienas jų dėl to patyrė skaudžią sovietinių kalėjimų ir tremčių tikrovę.

Arkivyskupo pasakojimas gyvai priminė „Kronikos“ leidimą laiminusius vyskupus, vėliau kardinolą Vincentą Sladkevičių ir Julijoną Steponavičių, bebaimius kunigus Juozą Zdebskį, Alfonsą Svarinską, (dabar vyskupus) Joną Borutą ir Joną Kaunecką, Lionginą Kunevičių, Praną Račiūną ir kitus, taip pat ir tuos, kurie labai pasitarnavo „Kronikai“ skinantis kelią į Vakarus – kunigus Kazimierą Pugevičių, Kazimierą Kuzminską, mons. Vytautą Kazlauską ir kitus, kurie su „Kronika“ skleidė tiesą apie Bažnyčios persekiojimą Lietuvoje.

Geru žodžiu arkivyskupas minėjo drąsiąsias seseris vienuoles – aktyviausias „Kronikos“ leidimo talkininkes – Nijolę Sadūnaitę, Gerardą Šuliauskaitę SJE, Genovaitę Navickaitę ir kitas net kelių kongregacijų – daugiausia Eucharistinio Jėzaus, taip pat Šventosios Šeimos, Marijos vargdienių – seseris. Nemažai jų dalyvavo susitikime – jo dalyviai pagerbė kukliąsias seseles vienuoles plojimais.

Arkivyskupas minėjo ir aktyvius „Kronikos“ leidėjus pasauliečius, nemaža dalis jų – Petras Plumpas, Vladas Lapienis, Anastazas Janulis ir kiti už tai kalėjo griežto režimo lageriuose. Buvo prisiminti laisvės idealus solidariai gynę žymūs Rusijos disidentai Sergejus Kovaliovas, Aleksandras Lavutas ir kiti. Arkivyskupas sakė sutikęs daug nuostabių, labai paprastų žmonių, kurie neatsisakydavo padėti, kai to labai reikėdavo.

„Ačiū Dievui, kad buvo tokių žmonių, kurie turėjo drąsos gyventi ne sau, bet mąstė apie Bažnyčią ir Lietuvą. Duok Dieve, kad šiandien tokių žmonių nestokotume“, – sakė arkivysk. S. Tamkevičius, atkreipdamas dėmesį į jų sumanumą, ypatingus asmeninius bruožus ir neretai jiems skirtas „premijas“, kurių sovietų saugumas nepagailėdavo už kovą dėl tiesos ir laisvės, prieš sovietinės propagandos skleidžiamą melą ir prievartą. Ganytojas sakė, jog buvo nelengva matant, kaip „Kronikos“ talkininkai būdavo suimami ir įkalinami. Tačiau žinome, jog ir pats „Kronikos“ redaktorius arkivyskupas S. Tamkevičius 1983 metais buvo nuteistas dešimčiai metų nelaisvės, kalėjo Rusijos lageriuose.

Kronika – tai auka. Kai auka, drąsa ir ryžtas siejama su malda, tai duoda didelius vaisius“, – sakė vėliau kalbėjęs politinis kalinys Petras Plumpa, minėdamas milžinišką įtampą, kurią patyrė Uralo lageryje perduodant iš jo į laisvę žinias apie kalėjimo tikrovę. Be to, P. Plumpa pasidalijo apie tai, kaip ir nelaisvės sąlygomis vieni kitus palaikydavo dvasiškai, papasakojo, kaip bado streiku – gavėniniu pasninku kalėjime siekė, kad sunkiai sergančiam S. Kovaliovui būtų suteikta galimybė gydytis.

„Nebuvome bebaimiai ar nesugaunamieji. Buvome sekamos, tardomos. Ir dabar kankina sunkūs sapnai“, – sakė ses. Bernadeta Mališkaitė SJE, pasidalydama apie „Kronikos“ leidimą ir platinimą po arkivysk. S. Tamkevičiaus suėmimo penkerius metus iki paskutinio numerio. Ji liudijo, jog Dievas nesyk gelbėjo pačiose, atrodė, beviltiškiausiose situacijoje (pvz., su pilnu „Kronikų“ automobiliu nesustabdytiems pravažiuojant pro milicijos patrulius). „Dievas tikrai laimino. Ir šiame darbe daugiau gavai, nei davei“, – sakė sesuo eucharistietė, pavadindama tai Dievo, kuris pats brandino vaisius, dovana.

Pasibaigus susitikimui jo dalyviai rinkosi į Kauno arkikatedrą padėkoti Viešpačiui už „Kronikos“ žmones – leidėjus, platintojus, visus talkininkus ir bendradarbius, melstis už jau iškeliavusius į amžinybę. Šv. Mišias aukojo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, arkivyskupas Lionginas Virbalas, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas ir prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

 

Ganytojo žodis

Dievas nori stabdyti žmogų nuo blogo kelio, padėti jam, išgelbėti jį. DIEVUI irgi ADVENTAS – Jo širdis laukia žmogaus atsivertimo. Adventas – tai aktyvaus troškimo ir širdies karščio metas. TAISYKIME VIEŠPAČIUI KELIĄ... TIESINKIME JAM TAKUS...

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune