Kauno I dekanato kunigų konferencijoje apžvelgta institucijų veikla ir 2017 m. gairės
Paskelbta: 2017-03-24 10:11:56

Kovo 23 dieną Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijoje vyko Kauno I dekanato dvasininkų konferencija, skirta dekanato institucijų praeitų metų veiklai ir 2017 m, gairėms aptarti. Pirmą kartą šioje naujoje parapijoje vykusi dekanato dvasininkų konferencija tradiciškai pradėta bendra Valandų liturgijos malda, kuriai vadovavo Kauno I dekanato dekanas mons. teol. lic. Vytautas Grigaravičius. Joje dalyvavo Kauno I dekanato parapijų klebonai, bažnyčių rektoriai ir kunigai, taip pat konferencijos svečiai – arkivyskupijos Carito direktorius Arūnas Kučikas, arkivyskupijos Jaunimo centro vadovė Agnė Grigaitytė ir Kauno I dekanato institucijų vadovai.

Pasveikinęs susirinkusiuosius Kauno I dekanato dekanas mons. V. Grigaravičius pakvietė dekanate veikiančių keturių institucijų atstovus apžvelgti 2016 metais vykdytą veiklą ir pristatyti 2017 metais planuojamus renginius ir programas.

Kauno I dekanato Šeimos centro vadovė Giedrė Aukščiūnienė sakė, kad Šeimos centras dirba dviem kryptimis. Tai sužadėtinių rengimas Santuokos sakramenui ir vadovų, kurie palydėtų sužadėtinius link Santuokos sakramento priėmimo, rengimas. Taip pat buvo organizuojami ir įvairūs renginiai šeimoms. Organizuojant renginius, programas bei kursus bendradarbiaujama su arkivyskupijos Šeimos centru, parapijomis. Naudodamasi proga, Kauno I dekanato Šeimos centro vadovė G. Aukščiūnienė padėkojo susirinkusiems dvasininkams už paramą ir bendradarbiavimą ir trumpai pristatė numatomus renginius.

Kauno I dekanato Tikybos mokytojų ir katechetų metodinio centro vadovė Nijolė Kulėšienė sakė, jog tikybos mokygojų metodinis centras rūpinasi informacijos sklaida, organizuoja renginius, konferencijas, kvalifikacinius seminarus. N. Kulėšienė susirinkusiems trumpai pristatė ir programų modulius, kurie naudojami tikybos pamokose. Pasak jos, džiugu, jog Kauno mieste tikybos pamokas lanko 59 procentai moksleivių. Pasak N. Kulėšienės, labai svarbus moksleivių religinis ir dvasinis ugdymas. Organizuojamos rekolekcijos.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro vadovė Agnė Grigaitytė pristatė vieną iš Kauno I dekanato Jaunimo centro vadovų Domą Antaną Raižį. D. A. Raižys aptarė pernai Jaunimo centro vykdytą veiklą. A. Grigaitytė pasidžiaugė bendradarbiavimu tarp parapijų katechetų ir jaunimo vadovų, trumpai pristatė numatomus renginius, aptarė kylančias problemas.

Kauno arkivyskupijos Carito direktorius Arūnas Kučikas pristatė naujoves, aptarė aktualijas. Kauno I dekanato Carito reikalų vedėja Onutė Virbašiūtė pristatė praėjusių metų statistiką, aptarė šiuo metu dekanate ir atskirose parapijose vykdomą karitatyvinę veiklą. Prelegentė pažymėjo, jog šioje veikloje labai svarbi yra malda. Kartu buvo aptartas ir tarpusavio bendradarbiavimas su kitomis institucijomis. Programą „Vaiko gerovės institutas“, vykdomą arkivyskupijos Carito, pristatė jos vadovė ses. Daiva Kuzmickaitė MVS. Šios programos tikslas – institucinės vaikų globos pervedimas į globą šeimoje, įtinklinant visas galimas katalikiškas, nevyriausybines ir valstybines organizacijas, siekiant, kad visi vaikai augtų šeimose.

Baigiantis konferencijai aptarti einamieji reikalai.

Kauno I dekanato dvasininkų konferencija baigta bendryste prie pietų stalo.

Kun. Nerijus Pipiras

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune