Kauno arkivyskupijos 2016 metų sielovados ir finansų statistinė apžvalga
Paskelbta: 2017-03-24 13:39:25

2016 metais Kauno arkivyskupijos teritorijoje (~8.750 km²) gyveno apie 364 tūkst. katalikų iš maždaug 439 tūkst. tūkst. gyventojų, apie 9 proc. katalikų kas sekmadienį dalyvauja šv. Mišiose.

Arkivyskupijoje veikė 92 parapijos, 7 rektoratai ir 14 neparapinių bažnyčių bei koplyčių.

Tikintiesiems praėjusiais metais patarnavo 114 diecezinių kunigų ir 20 kunigų vienuolių (iš 4 vienuolinių vyrų kongregacijų). Kauno arkivyskupijoje yra apie 180 seserų vienuolių iš 14-os moterų pašvęstojo gyvenimo kongregacijų. Pasirengimą nuolatiniam diakonatui tęsė 6 kandidatai.

Per 2016 metus pakrikštyta 4.094 kūdikiai ir 341 suaugęs. Pirmąją Komuniją priėmė 3.237 vaikai. Sutvirtinimo sakramentą – 1.399 asmenys. Santuokos sakramentą priėmė 1.473 poros. Katalikiškai palaidoti 5.777 asmenys.

2017 metais Pirmąją Komuniją rengiasi priimti apie 3000 vaikų, Sutvirtinimą – 1300 jaunuolių.
Arkivyskupijos bažnyčiose patarnauja 382 ministrantai ir 873 adoruotojos.

Kunigai, rūpindamiesi šeimų sielovada, lankė šeimas namuose – aplankytos 8.589 šeimos. Ligonių patepimo sakramentas suteiktas 7.076 asmenų.

Parapijų pajamos 2016-aisiais gautos
iš rinkliavų sudarė 1.634.991 €, iš biudžeto – 172.617 €, 2% GPM – 80.742 €, juridinių asmenų paramos – 127.959 €, aukų – 822.429 €, tikslinio finansavimo – 266.017 €, ūkinės veiklos – 278.992 €.

Pagrindinės parapijų išlaidos 2016 m. buvo skirtos:
personalui išlaikyti, Sodros bei privalomojo sveikatos draudimo mokesčiams – 1.023.899 €, statyboms, remontams – 1.076.066 €, komunaliniams mokesčiams ir paslaugoms – 435.131 €, karitatyvinei ir sielovados veiklai – 171.847 €, suteikta labdara, parama – 122.560 €, ilgalaikiam turtui įsigyti – 179.876 €, einamosioms liturginėms ir kanceliarinėms išlaidoms – 106.035, Kauno arkivyskupijos solidarumo fondui – 62.062 €.
Parapijų skolos sudarė 144.516 €.

2016-aisiais arkivyskupijos kurija pajamų gavo iš aukų – 259.194 €, tikslinės pagalbos – 134.296 €, iš ūkinės veiklos –274.812 €, biudžetinio finansavimo –203.985 €, juridinių asmenų paramos – 375 €, 2% GPM – 331 €, aukų „Šv. Petro skatikas“, misijoms, Šventajai Žemei, Caritui, katalikiškai žiniasklaidai – 46.299 €, aukos Ukrainai – 27.431 €. Iš viso 946.723 €.

Išlaidoms skirta:
personalui išlaikyti ir Sodrai – 229.113 €, sielovadai – 96.148 €, Kauno kunigų seminarijai ir Nuolatinio diakonato ugdymo centrui – 39.676 €, karitatyvinei veiklai – 19.285 €, pastatams išlaikyti – 74.133 €, statybos ir remonto darbams – 425.501 €, paslaugoms pirkti – 20.894 €; Apaštalų Sostui, „Šv. Petro skatikas“, Šventajai Žemei, misijoms, katalikiškai žiniasklaidai – 38.203 €; parama Ukrainai – 27.431 €. Iš viso 970.384 €.

Solidarumo fondas
Parapijų tarpusavio solidarumui palaikyti skirto fondo pajamas sudarė parapijų įnašai – 62.062 € ir arkivyskupijos įnašas – 7.751 €. Išlaidos parapijų reikmėms – 70.773 €.

Kauno kunigų seminarija
Kauno kunigų seminarijoje 2016/2017 mokslo metais mokosi 20 klierikų, iš jų parengiamajame kurse Vilniuje – 1. Seminarijos pajamos 2016 m. buvo 258.301 €, o išlaidos 249.329 €.

Tribunolo veikla
Arkivyskupijos tribunolas 2016 m. išnagrinėjo 70 ieškinių dėl Santuokos sakramento galiojimo. Iš jų 66 santuokos paskelbtos negaliojančiomis, 1 – galiojanti, nutrūkusių bylų – 3. 2017 m. sausio 1 d. eigoje liko 241 byla.

Kiti darbai
2016 m. buvo baigti restauruoti Kauno arkikatedros vargonai, restauruotas Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios altorius, atnaujinama stogo danga.

Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro (KAKC) prioritetinėmis darbo kryptimis 2016 m. buvo tikybos mokytojų bei parapijos katechetų dvasinio gyvenimo skatinimas (dalyvavimas rekolekcijose ir kt.), ir moksleivių krikščioniško požiūrio į lytiškumą ugdymas. KAKC organizavo kvalifikacinius seminarus, metodinius užsiėmimus tikybos mokytojams ir katechetams, konkursus, parodas, rengė metodines priemones tikybos pamokoms ir parapinei katechezei. Centro darbuotojai koordinavo Kauno arkivyskupijos katechetikos metodinių centrų veiklą ir parapinę katechezę. Atskiras dėmesys buvo skirtas jaunimo lytiškumo (skaistumo) ugdymo darbui: pravesti susitikimai su moksleiviais mokyklose, lytiškumo (skaistumo) ugdymo šeštadieniai sutvirtinamiesiems, organizuotos jaunimo susitikimų dienos, savaitgaliai „Kitoks laikas“, konkursas moksleiviams „Meilės koordinatės“ ir kt. KAKC darbuotojai atliko Katalikų teologijos fakulteto organizuojamos veiklos moksleiviams koordinavimą, studentų dalyvavimo teologinėse mokslinėse konferencijose, evangelizacinėse programose ir kursuose planavimą.

2016 m. didžiausias Šeimos centro (KAŠC) dėmesys skirtas sužadėtinių rengėjų ugdymo ir palaikymo programai, praruošta 220 savanorių (6 sužadėtinių rengėjų mokymai, 3 grupinės ir 60 individualių supervizijų, 14 programos aptarimų parapijose, 2 konferencijos). KAŠC kursuose Santuokai rengėsi 467 sužadėtinių poros (468 susitikimai). Vykdyta kita veikla: Šeimų ugdymo programa (veikė 13 palydėjimo, įgūdžių ugdymo ir mokymo grupių – 208 asmenys, organizuoti seminarai, šventės, konferencijos); Šeimų palaikymas ir palydėjimas krizėse (64 asmenys dalyvavo 4 savitarpio pagalbos grupėse, 153 asmenims suteiktos 347 individualios konsultacijos, 18 asmenų dalyvavo „Rachelės vynuogyno“ rekolekcijose); Krizinio nėštumo programa (pagalba 43 asmenims); Socialinis darbas su rizikos grupės šeimomis (33 asmenys); Programa jaunimui „Pažink save“ (126 susitikimuose dalyvavo 1270 jaunuolių). KAŠC atstovai dalyvavo dekanatų šeimos centrų veikloje (27 renginiai centrų vadovų susirinkimams, rekolekcijoms, vizitacijoms), viešų darbo grupių ir tarybų veikloje, vadovavo studentų praktikai, bendradarbiavo su valstybinėmis įstaigomis ir NVO, organizavo 14 veiklos pristatymų, seminarų, paskaitų, 2 parašų rinkimų akcijas („Už blaivią“ ir „Mama, tėtis ir aš“).

Jaunimo centras (KAJC) per 2016 metus siekė atskleisti džiugaus katalikiško jaunimo įvaizdį: rengė KAJC teminius vakarus, šlovinimo vakarus ir penktadienių susitikimus. Apie 300 jaunuolių pakvietė į vasaros festivalį „Pajudam“, 100 – į jaunimo vasaros stovyklą. Kiekvieną mėnesį KAJC koplyčioje vyksta šv. Mišios, 26 kartus organizuota Švč. Sakramento adoracija, kaip ir kasmet, surengta Jaunimo diena Šilinių atlaiduose su jaunimo piligriminiu žygiu, kuriame dalyvavo apie 400 jaunuolių. KAJC siekė sudaryti sąlygas trumpalaikiams savanoriams įgyti patirties skirtingose Jaunimo centro organizuojamose veiklose ir taip juos įtraukti į bendrystę: organizuoti 6 rekolekcijų savaitgaliai merginoms, vaikinams ir jaunimo vadovams, kuriuose dalyvavo po 20–30 dalyvių, 7 jaunimo dienos, kurios subūrė nuo 100 iki 350 jaunuolių, 40 moksleivių ir studentų dalyvavo pamėgtame evangelizaciniame „Alfa“ kurse. Jaunimas ruošėsi ir ypač pamėgo savanorystę tris kartus organizuotoje evangelizacijoje „Šviesa naktyje“.

Ypatingas KAJC dėmesys buvo skirtas lytiškumo ugdymo programos „Esi vertas daugiau“ pristatymui moksleiviams ir sutvirtinamiesiems (dalyvavo 2443 jaunuoliai), taip pat evangelizacinių renginių organizavimui: 18 misijų susitikimų ir pristatymų mokyklose, Pasaulio jaunimo dienoms Krokuvoje pasiruošimo programa ir dalyvavimas (apie 50 dalyvių), Taize jaunimo žiemos susitikimas (120 jaunuolių). Siekiant stiprinti jaunimo vadovų, mokytojų bei katechetų tarpusavio bendradarbiavimą, kelti jų kompetenciją ir dalytis savo patirtimi, buvo organizuojami vadovų susitikimai dekanatuose, darbuotojai ir savanoriai vyko į konferencijas, bendradarbiavo vedant Lietuvos jaunimo sielovados forumą, ReLAY konferenciją, dalyvavo Lietuvos ir Kauno arkivyskupijos sielovados grupėse ir renginiuose.

2016 m. Kauno arkivyskupijos Carito dėmesys skirtas Lietuvos Carito vykdytų programų Kauno arkivyskupijoje perėmimui ir jų vykdymo užtikrinimui, naujų programų diegimui. Buvo formuojama nauja komanda, planuojama veiklos struktūra, vykdomas bendradarbių dekanatuose ir parapijose tinklo palaikymas ir ugdymas (apie 70 savanorių): tarptautinis Carito seminaras Kaune, seminarai, rekolekcijas ir pasitarimai parapijų Carito ir Vaikų dienos centrų vedėjoms, dalyvavimas Gailestingumo jubiliejaus programoje, studijų vizitas į Kelną. Carito tapatybė ir raidos perspektyvos aptartos seminare Carito bendradarbiams, kurį vedė Popiežiškos tarybos „Cor Unum“ atstovas. Organizuota Carito bendruomenės šventė ir konferencija, kurioje dalyvavo apie 100 bendradarbių ir savanorių. Savo veiklą visuomenei pristatė 65 Carito atstovai Šiluvos atlaidų metu ir piligrimus kasdien vaišino kava bei arbata. Kaip kasmet, buvo organizuotas savanorių įtraukimas į akciją „Gerumas mus vienija“, tęsiami du socialiniai-reabilitaciniai projektai, skirti neįgaliųjų integracijai į visuomenę (dalyvauja 55 asmenys), pradėta Užsieniečių integracijos (UIP) programa, kurioje dalyvauja 7 asmenys (konsultavimas, palydėjimas, tarpininkavimas, atstovavimas, būsto/darbo paieška ir kt.), ir programa „Vaiko gerovės institutas“, į kurią įtraukta 30 šeimų su vaikais, dirba 6 savanoriai, 7 specialistai (įtėvių ir globėjų ugdymas ir palydėjimas, užimtumo vaikams, rudens stovyklos organizavimas, refleksijų – savipagalbos grupių organizavimas, įtėvių ir globėjų paieška ir kt.). Kauno arkivyskupijos Caritas parengė grupę (4 socialinės rizikos ir 2 juos lydintys asmenys), kuri dalyvavo Popiežiaus susitikime su vargstančiais (benamiais), taip pat inicijavo Senamiesčio vaikų dienos centro veiklos tobulinimą.

Sielovados bendruomenė „Gailestingumo versmė“ (GV) 2016 m. siekė Lietuvos tikintiesiems perteikti užsienio šalių patirtį vidinio išgydymo srityje. Mokantis „Gyvojo vandens“ sielovadinės programos katalikiško formato, buvo suorganizuotas tarptautinis seminaras (79 dalyviai), itin didelis dėmesys skirtas GV bendruomenės darbuotojų ir narių ugdymui bei palaikymui: organizuoti ugdymo seminarų ciklai (18 susitikimų dalyvavo iki 500 dalyvių), asmeninės rekolekcijos, psichologiniai kursai, supervizijos, intervencijos, ugdymo programa „Gyvenimo atnaujinimas Šventojoje Dvasioje“. Bendruomenėje yra 70 savanorių, kurie užtarimo malda palydėjo apie 3800 žmonių įvairiose Lietuvos bažnyčiose organizuotose 79 vidinio išgydymo pamaldose. Suteiktos 227 individualios krikščioniškos konsultacijos GV patalpose, vykdytos misijos užsienyje: konsultavimas Dubline ir Weksforde, programos „Pradžioje“ vadovų apmokymas Varšuvoje, Čikagoje. Atliekantys maldos tarnystę gilesnio santykio su Dievu ieškantiems žmonėms vedė rekolekcijas, evangelizacijos ir užtarimo maldos renginius grupėse ir bendruomenėse, tarnavo Atsinaujinimo dienose, įkalinimo įstaigose, Alfa kursuose ir kt. Evangelizacijos ir užtarimo maldos renginiai su misionieriais, organizuoti Šiluvoje, Garliavoje, Vilniuje, Vievyje, Klaipėdoje, maldai subūrė nuo 200 iki 2000 žmonių. Marijos radijuje 2 k. per mėnesį buvo vedama laida „Jo žaizdomis išgydyti“ (150–500 vienos laidos perklausų).

Jono Pauliaus II piligrimų centro (PC) veikla 2016 m. buvo sutelkta į suaugusiųjų piligriminių kelionių užsienyje organizavimą ir savanorių ugdymą. Kelionių metu siekiama stiprinti piligrimų tikėjimą, ugdyti bendruomeninius santykius, įtraukti į savanoriškas veiklas. PC per metus organizavo 41 kelionę – 31 piligrimystę Lietuvoje (6 jaunimui, 25 suaugusiems) ir 10 į užsienį (4 jaunimui, 6 suaugusiems), kuriose dalyvavo 1124 piligrimai (415 jaunų žmonių ir 709 suaugusieji). Savanorių ugdymas PC vykdomas per maldos vakarus ir šlovinimus, supervizijas, rekolekcijas. PC šiuo metu susibūrę 144 savanoriai, kuriems maldos komanda du kartus per savaitę organizuoja vakaro pamaldas su Taizé giesmėmis. Vykdant evangelizacinę misiją apie 20 kartų lankytasi parapijose, dekanatuose ir mokyklose. Vasarą buvo organizuota krikščioniška vaikų vasaros stovykla prie Šiluvos, kurioje ilsėjosi ir meldėsi 100 vaikų, talkino 60 savanorių. Kiekvieną mėnesį piligrimų centro savanoriai dalyvauja Marijos radijo laidose, apie 10 kartų savanoriauta įvairiuose arkivyskupijos renginiuose.

 

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune