Kunigų konferencijoje – padėka Dievui už vyskupo Kęstučio Kėvalo tarnystę Kauno arkivyskupijoje (2017 05 17)
Paskelbta: 2017-05-18 16:46:45

Nuotraukos Kauno kunigų seminarijos

Gegužės 17 dieną į nuolatinio ugdymo konferenciją Kaune susirinkę arkivyskupijos dvasininkai šįkart pirmiausia šv. Mišiose dėkojo Dievui už arkivyskupijos augziliaro vyskupo Kęstučio Kėvalo tarnystę Kauno bažnyčioje ir prašė palaimos popiežiaus Pranciškaus paskyrimu nuo birželio 1-osios pradedant tarnavimą Telšių vyskupijoje. Vėliau susirinkus į arkivyskupijos kuriją buvo aptarti vaikų ir jaunimo rengimo sakramentams bei kiti einamieji klausimai.

Vysk. Kęstučio Kėvalo vadovaujamas šv. Mišias Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje koncelebravo arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas, arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius ir visi dalyvavę kunigai. Patarnavo Kauno kunigų seminarijos klierikai.

„Išrinktoji tauta – tai Dievo vynmedis“, – homilijoje sakė vyskupas Kėvalas apie dažną vynmedžio įvaizdį Senajame Testamente ir sykiu atkreipė dėmesį į ką tik girdėtą Evangelijos pagal Joną palyginimą. Jėzaus žodžiai byloja bendrystę su Dievu: „Aš esu tikrasis vynmedis, o mano Tėvas – vynininkas“ (Jn 15, 1). Žmogaus vaisingumas taip pat kyla iš ryšio su Dievu ir su kitais žmonėmis. Vyskupas Kęstutis pabrėžė, kaip svarbu kunigams palaikyti tą bendrystę – su vyskupu, tarpusavyje ir su žmonėmis. Apie bendrystės įgūdžius, nusiteikimą bendrauti kalba ir skaitinys iš Apaštalų darbų – „Apaštalai ir vyresnieji susirinko šio klausimo apsvarstyti“ (Apd 15, 6). Kaip bendruomenė, apaštalai liudija, jog Šventoji Dvasia kalba visiems, kurie yra kartu, ieško sutarimo.

„Broliai kunigai, tai pavyzdys ir mūsų gyvenimui. Turime ieškoti vienybės ir bendrystės – tai vienas stipriausių būdų būti šiame individualizmo ir susiskaldymų paženklintame sekuliariame pasaulyje. Krikščionis turi elgtis priešingai – ieškoti saitų, ir tai gali suteikti impulsą naujiems dalykams“, – sakė vysk. Kęstutis, padrąsindamas, jog Dievas visada turi savo planą žmogaus gyvenimui, nors žmogus ir jaustųsi nesuprastas. Tai, kas Dievo būna mums numatyta, gali pranokti mūsų vaizduotę – Dievas visada paruošia daugiau, nei žmogus pajėgia suprasti.

Po šv. Mišių konferencija tęsėsi arkivyskupijos kurijoje. Čia vyskupui Kęstučiui Kėvalui padėkojo ir Dievo malonių bei gražios tolesnės tarnystės palinkėjo arkivyskupas, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas, paskaitęs savo sukurtą ir tai progai skirtą poeziją.

Vėliau konferencijoje aptartas vaikų ir jaunimo rengimo sakramentams tęstinumas. Apie šias parapinės katechezės aktualijas kalbėjo arkivyskupijos Katechetikos centro vadovas Artūras Lukaševičius. Išlaikyti tikėjimo ugdymo tęstinumą ir pakviesti vaikus į parapijas po Pirmosios Komunijos gali padėti „Jaunųjų misionierių“ programa – katechetai jau buvo kviečiami į jos mokymus. Pasak Katechetikos centro vadovo, sakramentus priimančių vaikų tėvai – tai „sunkioji“ katechezės auditorija. Tačiau jei nekatechizuosime tėvų, nebus veiksminga ir vaikų katechezė (nors vaikai dabar dažnai patys „katechizuoja“ tėvus, pvz., katechetų paskatinti jie pradeda melstis namuose). „Kaip labiau paliesti tėvus?“ – kėlė klausimą A. Lukaševičius. Jo mintimi, ieškant sprendimų keliose Kauno parapijose jau buvo vykdoma visos šeimos, ne vien vaiko, rengimo programa, į kurią kviečiamos įsitraukti ir kitos parapijos. Tėvai dalyvauja ALFA kursuose ar panašiuose renginiuose. Katechetikos centre gegužės 19-ąją vyks seminaras apie tokią patirtį Kauno Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje dirbant su Pirmajai Komunijai besirengiančių vaikų šeimomis. Tęstinumui po Sutvirtinimo sakramento skirta bendra arkivyskupijos Jaunimo bei Katechetikos centrų jaunimo vertybių ir lytiškumo ugdymo programa „Esi vertas daugiau“. Dr. A. Lukaševičius, be kita, pasidžiaugė, jog vaikų ir jaunuolių registracija rengtis sakramentams pradedama anksti (rugsėjį arba net ir pavasarį), sykiu jis pakvietė išlaikyti pagerėjusį parapinės katechezės lygį. Be to, kunigai paraginti atkreipti dėmesį į tinkamą katechetų darbo atlyginimą.

Katechetikos centro vadovas pakomentavo dabartinius tikybos mokymo iššūkius ir atgarsius visuomenėje, pabrėždamas, jog tikybos mokytojo uždavinys – atstovauti Bažnyčiai, ją pristatyti ir ginti mokyklos bendruomenėje, mokėti tinkamai pristatyti Bažnyčios mokymą įvairiais klausimais pamokoje, taip pat būti budriam, kad mokyklose nebūtų platinama jaunimui žalinga ideologija (per įvairius seminarus).

Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas svarbiomis pavadino pastangas padėti visai šeimai ir ją katechizuoti, rūpintis katechetų atlyginimu. Jaunam žmogui, ugdant jo dorines vertybes, pasak ganytojo, svarbu perteikti tikrąją žmogaus laisvės sampratą.

Išsamų pranešimą apie kilnojamųjų ir nekilnojamųjų parapijos vertybių inventorizavimą, remdamasis savo parapijos patirtimi bei 2011 metais arkivyskupijoje patvirtintais nuostatais, perskaitė Kauno I dekanato dekanas Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Jis atkreipė dėmesį, jog inventorizuojamas (sužymimas inventoriaus numeriais, surašomas į parapijos inventorizacijos knygą, sudaromi fotoalbumai) visas nuo 100 Eur vertės parapijos turtas: liturginiai drabužiai ir bažnytiniai reikmenys, meno kūriniai, parapijos transporto priemonės ir kiti įrengimai, baldai etc. Buvo pabrėžta, jog turto inventorizaciją atlieka bent trijų narių komisija (su klebonu – ir Ekonominės bei Pastoracinės tarybos nariai), o parapijoje ją privaloma atlikti kartą per metus.

Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas pristatė būsimuosius renginius – Lietuvos jaunimo dienas, T. Matulionio beatifikaciją – ir kt. ir paragino kunigus juose kviesti dalyvauti savo parapijų žmones.

Birželio 11 d. per Švč. Trejybės iškilmę vyks dviejų seminaristų diakono šventimai, o birželio 24 d. – penkių vedusių vyrų, kurie įsijungs į arkivyskupijos ir Kariuomenės ordinariato sielovadą, diakono šventimai.

Arkivyskupas paragino melstis už pašaukimus ir paskatinti jaunuolius būti atvirus Dievui, kai pajunta pašaukimą siekti kunigystės.

Konferencija užbaigta agape. Birželio 24 d. arkivyskupijos kunigai rinksis į arkikatedrą drauge švęsti Šv. Jono Krikštytojo Gimimo iškilmės ir arkivyskupijos dangiškojo globėjo dienos.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune