Pas Viešpatį iškeliavo kun. jub. dr. Leonas Povilas ZAREMBA (1923–1948–2017)
Paskelbta: 2017-05-22 21:37:41

2017 m. gegužės 22 d. Kaune, eidamas 94-uosius metus, mirė t. Leonas Zaremba, kuris 69 metus tarnavo kaip kunigas ir 64 metus buvo Jėzaus Draugijos narys. Tai žmogus, studijavęs penkiose šalyse ir dirbęs net šešiose abiejų Amerikos žemynų valstybėse.

Leonas Povilas Zaremba, Jono Zarembos ir Karolinos Dragūnaitės sūnus, gimė 1923 metų spalio 17 d. Šeduvoje, šeimoje buvo trečias vaikas iš penkių. Lankė pradžios mokyklą Šimonyse ir Kupiškyje, mokėsi Panevėžio gimnazijoje, kurią baigė 1941 metais. Trumpai dirbo Panevėžio savivaldybės įstaigoje ir Kalnapilio alaus gamykloje.

1942 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Filosofijos fakultete. Pirmaisiais teologijos studijų metais (1944–1945 m.m.) mokėsi Eichšteto (Bavarija) kunigų seminarijoje kartu su kitais iš Kauno karo metais nusiųstais klierikais. Trejus metus studijavo Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje, gyvendamas Šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje. 1948 metais apgynė teologijos licenciato laipsnį. Tų pačių metų vasario 21 dieną Šv. Pauliaus už sienų bazilikoje kardinolas Luigi Traglia Leoną Zarembą įšventino kunigu.

Čilės sostinės Santjago arkivyskupui pakvietus lietuvius kunigus į talką, atsiliepęs į šį kvietimą, kunigas Leonas Zaremba ėjo vikaro pareigas Melipilos užmiesčio ir sostinės Šv. Krescencijaus bei Šv. Mykolo arkangelo parapijose, metus buvo kapelionu Santjago katedroje. 1952 metų rugsėjo 7 dieną įstojo į Jėzaus Draugiją ir atliko naujokyną Čilėje. Tėvas Leonas visą gyvenimą atsiminė Santjage sutiktą jėzuitą Albertą Hurtadą, vėliau paskelbtą šventuoju.

1954–1956 metais Leonas Zaremba filosofijos ir teologijas studijas tęsė Buenos Airėse, Argentinoje. Vėliau Urugvajuje dvejus metus buvo Takuarembo jėzuitų gimnazijos berniukų bendrabučio vedėjas, mokė tikybos bei geografijos (visą gyvenimą jis domėjosi geografija bei žemėlapiais). Aplinkiniai liudijo, kad ispanų kalbą mokėjo kaip vietinis gyventojas.

1958 metais t. Zaremba atvyko į užsienyje gyvenančių lietuvių jėzuitų būstinę Čikagoje, dirbo Jaunimo centre. 1960–1961 metais jėzuitų dvasingumo metus – terciatą – atliko Pomfrete, Konektikuto valstijoje, po kurio vėl grįžo į Čikagos jėzuitų namus. Vienerius metus ėjo Aušros Vartų parapijos Monrealyje, Kanadoje, vikaro pareigas. 1964–1967 metais jis – Fatimos Marijos lietuvių parapijos Montevidėjuje, Urugvajuje, klebonas, 1967–1968 metais lietuvių jėzuitų vyresnysis San Paule, Brazilijoje, 1968–1972 metais – Monrealio Aušros Vartų parapijos klebonas. 1972–1974 metais vėl gyveno Čikagoje, vadovavo lietuvių religinėms radijo programoms, mielai būdavo įvairių lietuvių jaunimo stovyklų JAV ir Kanadoje kapelionu. 1974–1977 m. t. Leonas Zaremba paskirtas Nuolatinės Dievo Motinos Pagalbos lietuvių parapijos vikaru Klivlende (JAV) ir lietuvių jėzuitų provincijolo pagalbininku.

1977–1983 metais t. Leonas Zaremba (in exteris) vadovavo Lietuvos jėzuitų viceprovincijai, rūpinosi įvairia sielovada Čikagoje, kasmet lankė jėzuitus Pietų Amerikoje bei savo seserį Toronte. Jėzuitų Jaunimo centro Čikagoje administravimą jis perleido pasauliečių tarybai, kad būtų jėgų ir laiko užsienio lietuvių sielovadai.

Vėliau vėl dvejus metus dirbo Klivlende, po to turėjo trumpą atgaivą Romoje, gilindamasis į dvasinę teologiją. Nuo 1986 metų patarnavo pietvakarių Čikagos priemiesčių lietuviams ir rūpinosi Palaimintojo Jurgio Matulaičio lietuvių katalikų misijos Lemonte steigimu. 1989 metais tapo jos pirmuoju kapelionu – direktoriumi, padėdamas pagrindus ligi šiol sėkmingai veikiančiai sielovadai, kol 1992 metais buvo pašauktas į Lietuvą „laikinai“ dėstyti kunigų seminarijoje.

1993–2003 metais buvo Kauno kunigų seminarijos dėstytojas, VDU docentas ir kapelionas, seminarijos dvasios tėvas, nuodėmklausys, vadovaudavo dvasinėms pratyboms. 2004 metais – Šiaulių jėzuitų namų vyresnysis ir laikinas naujokyno vedėjas, vėl grįžo į tarnystę Kauno kunigų seminarijoje iki 2008 metų. Nuo 2005 metų taip pat buvo Kauno arkivyskupijos liturgijos komisijos narys, kelis kartus dalyvavo jėzuitų teologinėse konferencijose.

2004 m. dalyvavo t. Jono Bružiko ir t. Vlado Mikalausko įsteigtos lietuvių bažnyčios Montevidėjuje 50 m. jubiliejuje. Vietiniai jėzuitai rašė apie jo vienuolišką dvasią ir kuklumą.

Tėvas Leonas Zaremba ne tik dėstė asketinę teologiją, bet ir pats buvo kruopštus, labai tvarkingai vedė asmeninį ir tarnybinį susirašinėjimą, apyskaitas, dokumentus, to paties tikėdamasis ir iš kitų jėzuitų. Bendrabroliai vis prisimena t. Leono Zarembos uolumą užsirašant visas atnašautas Mišias ir jų intencijas. Yra išvertęs šv. Ignaco biografiją.

Apie 1972 metus t. Leonas svarstė galimybę pereiti iš Jėzaus Draugijos į kartūzų vienuoliją, tačiau, pasikalbėjęs su abiejų vienuolijų vyresniaisiais, suprato, kad yra laimingas, būdamas jėzuitu.

Nuo 2009 metų tėvas Leonas Zaremba gyveno Kauno jėzuitų namuose, rašė namų istoriją, nuo 2014 metų priėmė misiją melstis už Jėzaus Draugiją ir Bažnyčią.

Tėvo Leono Zarembos žemiškieji palaikai pašarvoti Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje. Laidotuvių Šv. Mišios aukojamos gegužės 23 dieną 14 valandą, po kurių – laidotuvės Kauno Petrašiūnų kapinėse.

 

 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune