Pas Viešpatį iškeliavo kun. jubil. Jonas SURVILA (1925–1950–2017)
Paskelbta: 2017-06-27 14:33:48

2017 metų birželio 27 dieną, eidamas 92-uosius metus, Marijampolėje mirė Kauno arkivyskupijos kunigas jubiliatas Jonas Survila.

Jonas Survila gimė 1925 metų rugsėjo 15 dieną Raseinių apskrityje, Girkalnio vienkiemyje, Girkalnio parapijoje, Jurgio Survilos ir Pranciškos Daukšaitės šeimoje. Nuo pat mažens iš savo tėvų išmoko mylėti Dievą ir Jį garbinti. Dar būdamas mažas Jonukas išėjo pas svetimus žmones ganyti bandos. Ketverius metus ganydamas bandą, kaip jis pats rašo autobiografijoje, neužmiršdavo maldos, ypač sekmadieniais.

1933 metais Jonas Survila pradėjo lankyti Girkalnio pradinę mokyklą, o ją baigęs 1939 metais įstojo į saleziečių gimnaziją Vytėnuose. Tačiau kaip tik tuo metu Lietuvoje vyko pasikeitimai, susiję su sovietine okupacija, todėl pasimokius Vytėnuose tik metus Jonui teko persikelti į Raseinių gimnaziją, kurią baigė 1946 metais.

Įdiegtas šeimoje pamaldumas vedė Joną link kunigystės, todėl, baigęs gimnaziją, tais pačiais 1946 metais jis įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Dar iki seminarijos baigimo 1950 metais Jonas Survila buvo įšventintas kunigu, o baigus seminarijos kursą 1951 metais paskirtas Radviliškio parapijos vikaru. Radviliškyje kunigas Jonas išbuvo dvejus metus, o paskui perkeltas vikaro pareigoms į Šiaulių Šv. Jurgio parapiją.

1954 metų rudenį kunigas Jonas Survila skiriamas klebonu į Būdvietį Lazdijų rajone. Šio paskyrimo iš pradžių jaunasis kunigas savotiškai baiminosi, nes, būdamas silpnų akių (ši liga jį vargino visą gyvenimą), abejojo, ar Būdviečio klebonijoje bus elektra, nes, priešingu atveju, būtų pavojus visiškai sugadinti akis. Tačiau, šias abejones išreikšdamas vyskupijų valdytojui, pabrėžė, kad nuo pat savo kunigystės pradžios turi nusistatymą eiti ten, kur bus siunčiamas. Jau vėliau, kalbėdamas apie savo gyvenimą, jis prisimindavo šį epizodą ir sakydavo, kad nežiūrint tų pradinių abejonių jis atrado Būdvietyje nuostabių žmonių, ir ten praleisti metai buvo patys laimingiausi jo kunigystės kelyje. Iš tikinčiųjų jis irgi susilaukė to paties jautraus atsako. Būdvietyje kunigas Survila klebonavo vienuolika metų. 1965 metų liepos mėnesį jis atleidžiamas iš Būdviečio ir skiriamas Margininkų parapijos administratoriumi, tačiau atrodo, kad ten įsikurti nespėjo, nes jau rugsėjo pradžioje gavo paskyrimą tapti Vosiliškio parapijos administratoriumi. Vosiliškyje kunigas Jonas Survila darbavosi beveik trylika metų. 1978 metais jis skiriamas Pagirių parapijos klebonu. Visą tą laiką kunigas Jonas ištikimai ir rūpestingai tarnavo tikintiesiems, parodydamas jautrumą jų rūpesčiams, nevengdamas išsakyti savo rūpesčio dėl sielovados aktualijų ir vyskupams, kurie su dėkingumu priimdavo šio paprasto ir drauge jautraus kunigo pastebėjimus.

Pagiriuose kunigas Jonas Survila klebonavo dešimt metų, tačiau jo sveikata vis silpo. Paties prašymu 1988 metais buvo atleistas iš Pagirių parapijos klebono pareigų ir paskirtas Kėdainių Šv. Jurgio parapijos altaristu vikaro teisėmis. Ten gyvendamas pagal savo išgales uoliai tarnavo tikintiesiems. 1997 metais jam buvo pripažintas invalidumas dėl regėjimo sutrikimų. Kunigui Jonui darėsi vis sunkiau laikytis tos nuostatos, kurią jis turėjo nuo pat seminarijos baigimo, vadindamas knygą būtiniausiu kunigo gyvenimo įrankiu. Beveik nebegalėdamas skaityti, jis atmintinai išmoko Mišių tekstus, kad galėtų ir toliau patarnauti žmonėms. Visuomet šilto gero būdo, šviesios nuotaikos kunigas Jonas savo asmeniu rodė Gerojo Ganytojo pavyzdį. Tais metais jis buvo paskirtas rezidentu Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijoje. 2007 metais jis išvyko į Marijampolę ir ten apsigyveno specialiuosiuose globos namuose. Beveik iki savo mirties kunigas Jonas Survila išlaikė aiškią sąmonę, išgyvendamas savo kunigiškąjį pašaukimą su dėkingumu ir ištikimybe Viešpačiui.

Kunigas Jonas Survila nesukaupė jokių didelių turtų, nes, kaip jis pats rašo savo testamente, juos išdalijo bažnyčių statyboms ar remontams, tačiau visuomet švietė savo dvasia ir nuoširdumu.

Kunigas Jonas Survila pašarvotas Marijampolės specialiųjų globos namų koplyčioje. Jo laidotuvės vyks trečiadienį, birželio 28 dieną. 9 valandą ryto Marijampolės specialiuosiuose globos namuose bus aukojamos Šv. Mišios ir velionio palaikai išlydimi į jo tėviškę Girkalnį. 13 valandą Girkalnio Šv. Jurgio bažnyčioje bus aukojamos Šv. Mišios, po kurių kunigas Jonas Survila bus palaidotas Girkalnio bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok ištikimam savo tarnui, Viešpatie!

Kauno arkivyskupijos kurija
 

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune