ŠILINĖS: Šv. Jono Pauliaus II, katalikiškų mokyklų ir kitų bendruomenių dieną – malda už Prisikėlusio Kristaus liudijimą jų veikloje (2017 09 07)
Paskelbta: 2017-09-07 17:27:44

Nuotraukos – I. Šiugždinienės, O. Posaškovos, Carito

Rugsėjo 7-oji tradiciškai (nuo 2011 m.) Šilinėse skiriama šv. Jonui Pauliui II ir katalikiškoms bendruomenėms. Popiežius Jonas Paulius II 1993 metų rudenį lankė Lietuvą ir, be kitų jos šventovių, su ypatinguoju Kristaus ramybės palinkėjimu (Žodžio liturgijoje >>) apsilankė ir Šiluvoje. Joje ir šiandien jis pirmas pasveikina atvykstančius į Šiluvą – sakraliąją aikštę puošia šv. Jono Pauliaus II skulptūra.

Šiluvoje drąsinusio „tarnauti Dievo karalystei, tarp savo brolių tapti naujosios evangelizacijos raugu“ šv. Jono Pauliaus II užtarimo pagrindinėje Eucharistijoje rugsėjo 7 d. buvo meldžiama katalikiškoms bendruomenėms ir ypač katalikiškoms mokykloms, kad jos savo veikla ir gyvenimu liudytų Prisikėlusį Kristų.

„Ir Kūdikis Jėzus augo, brendo – buvo toks pat, kaip čia, aikštėje, susirinkę moksleiviai, studentai. Būkime šiandien Marijos mokykloje“, – sveikindamas gausią ir jaunatvišką piligrimų minią sakė iškilmingai Eucharistijai (ją katecheze parengė kun. Tomas Pauliukėnas) vadovavęs Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ.

Foto O. Posaškovos

Ganytojas sveikino Šiluvoje apsilankiusį LR Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį, piligrimystę į Šiluvą šią gražią rudens dieną surengusius Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Telšių, Vilniaus, kitų Lietuvos miestų katalikiškų mokyklų ir gimnazijų vadovus, mokytojus ir moksleivius, Katalikiškų mokyklų asociaciją, Šiluvą atlaidams išpuošusį Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centrą, Marijos legioną, Gyvojo rožinio (ypač gausiai atvykusio iš Panevėžio vyskupijos), Šiluvos Marijos ir Pal. Jurgio Matulaičio draugijų,Vysk. M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio ir kitų bendruomenių, organizacijų, draugijų bei maldos grupių narius ir visus  piligrimus, ypač organizuotai atvykusius iš įvairių parapijų. 

Eucharistiją koncelebravo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ bei kelių vyskupijų kunigai, tarp jų ir tarnaujantys kapelionais mokyklose. Giedojo jungtinis Kauno „Vyturio“ ir Jėzuitų gimnazijos choras, diriguojamas Renaldos Burinskienės.

Homiliją sakęs vysk. L. Vodopjanovas pasidalijo džiaugsmu šį rudenį vėl susitikti Šiluvoje – kaip ir šimtmečiais, taip ir šiandien ši šventovė yra palaimos vieta. Šiluvą kaip piligrimas ir kaip pirmasis Lietuvoje viešėjęs Šventasis Tėvas aplankė ir šv. Jonas Paulius II. Ir mes kasmet leidžiamės į kelionę, kaip Marija ir Juozapas keliaudavo į Jeruzalės šventyklą. Ir popiežius Pranciškus, ir popiežius emeritas Benediktas XVI nuolat kalba apie gyvenimą kaip kelionę.

Panevėžio vyskupas iškėlė Šventosios Šeimos pavyzdį – Evangelija mums atskleidžia šeimos pašaukimą: kiekvieną šeimos narį palydėti Dievo pažinimo ir Jo valios atpažinimo kelyje. Marija ir Juozapas auklėjo Jėzų pirmiausia savo pavyzdžiu. Iš jų Jėzus išmoko pirma vykdyti Tėvo valią. Kiekviena krikščioniška šeima yra Šventosios Šeimos atvaizdas, turi nuostabią misiją – būti ne tik visuomenės, bet ir Bažnyčios gyva ląstele. Šeimose iš kelių kartų mokomės ir semiamės tikėjimo išminties.

Mokslo bei studijų įstaigos, pasak vysk. L. Vodopjanovo, yra kitos žmogaus dvasinio auginimo erdvės. Ir jose turime atrasti Dievo išmintį.

Ganytojas su dėkingumu atsiliepė apie mokytojus, kurie leidosi ir į šią atlaidų piligrimystę su savo mokiniais, kad siekia ne tik žinių, bet ir vaikų ugdymo. Mokytojams buvo pacituotas jiems skirtas (2017 m. gegužės 31 d.) Lietuvos vyskupų laiškas, kuriame, be kita, sakoma, jog „ugdyti žmogų – tai ne tik suteikti jam žinių, bet ir įgalinti jį gyventi vadovaujantis savo įsitikinimais“.

„Su Marija ieškokime Jėzaus. Prašykime Marijos padėti Jį mums atrasti“, – sakė Panevėžio vyskupas, atkreipdamas dėmesį, jog ir Marija, ir mokiniai Emauso kelyje ne iškart pažino dieviškuosius slėpinius. Ir mes tikėjimu nuolat esame kelyje. Užbaigiant homiliją paraginta Šiluvoje klausytis ir išgirsti, ką Jėzus nori šiandien kiekvienam pasakyti.

Liturgijos pabaigoje prieš gantyojiškąjį palaiminimą arkivyskupas L. Virbalas pakvietė neskubėti iš Šiluvos – siūloma grįžti namo su gera religine knyga, apsilankyti Carito „Susitikimų palapinėje“, Šiluvos istorijos muziejuje ir kt. Piligrimai prie Šiluvos informacijos centro galėjo apžiūrėti katalikiškų mokyklų stendus.

----

Vakare šv. Mišiose, kurios šiemet prasideda vėliau, 19 val., šv. Jono Pauliaus II užtarimo buvo meldžiama dar ieškantiems Dievo. Giedojo Kauno Įgulos bažnyčios kamerinis choras „Te Deum“ (vad. Audrius Petrauskas). Pasak liturgijai vadovavusio arkivyskupo L. Virbalo, Jonas Paulius II daug keliavo, sutikdavo daug žmonių ir mokėdavo juos prakalbinti. 

Homiliją sakęs „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Povilas Narijauskas atkreipė dėmesį į bendruomenes. Pagal apaštalą Paulių, jos yra siejamos dėkojimo ir maldos vienų už kitus, Dievo karalystės skelbimo rūpinantis ne savo, bet Dievo šlove. Dievo ieškojime svarbiausia atvira širdis – per ją Dievas randa kelią pas žmogų. 

Kitose šv. Mišiose tądien buvo dėkojama Dievui už šv. Jono Pauliaus II gyvenimo pavyzdį ir tas malones, kurio užtarimu ir šiandien patiriame iš Viešpaties. Prašyta, kad visi uoliai ir sąžiningai atliktume savo pareigas bendruomenėse, o jas, skelbiančias Gerąją Naujieną, įkvėptų ir vestų Šventoji Dvasia.

Giedojo Kėdainių Šv. Jurgio ir Šv. Juozapo, Lyduvėnų parapijų chorai. Ryto Mišiose Apsireiškimo koplyčioje buvo meldžiamasi už „Marijos radijo “ geradarius, savanorius, darbuotojus. Radijo dėka plačiai po Lietuvą sklinda žinia apie atlaidus, tiesiogiai transliuojamos pamaldos. 

20 val. Šiluvos bazilikoje prasidėjo nakties Vigilija – Švč. Sakramento adoracija laukiant Mergelės Marijos Gimimo.

Rugsėjo 7 d. piligrimų sielovadoje talkino Kėdainių dekanatas. Per visus atlaidus Šiluvoje tarnaujantys kunigai pasirengę padėti piligrimams susitaikyti su Dievu išpažintimi ir atgaila arba pasitarti dvasiniais klausimais – kunigai arba seminaristai, vienuolės budi palapinėje „Turiu tau laiko“.

Rugsėjo 7-ąją iš Krakių prasidėjo arkivyskupijos Jaunimo centro bei akademinės sielovados bendradarbių rengiamas studentų piligriminis žygis. Jie tris dienas 50 km pėsčiomis keliaus į atlaidus, o pasieks Šiluvą rugsėjo 9-ąją, kai čia bus švenčiama Jaunimo ir šeimų diena.

Kauno arkivyskupijos Caritas atlaiduose atlieka dvi tarnystes. Visų pirma kviečia atvykusius piligrimus pasivaišinti arbata ar kava. Šiandien šioje tarnystėje budėjo Kėdainių dekanato Carito komanda.

Antroji tarnystė –  pokalbiai „Susitikimų palapinėje“. Šios dienos tema buvo „Žmogus be namų: kam tai rūpi?“  Teminiame pristatyme skambėjo dainos, giesmės ir liudijimai, vyko ir mažosios dirbtuvėlės, buvo sužaistos net kelios partijos šachmatais bei šaškėmis. Piligrimams buvo dovanojama Kauno arkivyskupijos Dienos centre (Partizanų g. 5), kuriame lankosi sunkumus išgyvenantys asmenys, pagaminti nameliai (prašant maldos už tuos, kurie neturi namų) bei kryželiai. Temą pristatė Kauno arkivyskupijos Carito programos „Benamių ir nuteistųjų integracija“ darbuotojai Mindaugas ir Vitalija bei savanorių komanda. „Susitikimų palapinėje“  vyko daug įdomių susitikimų, mokantis būti bendrystėje.

Arkivyskupijos ganytojai, Šiluvos parapija, visas būrys atlaidų rengėjų, talkininkų, jaunųjų savanorių džiaugsmingai laukia piligrimų atlaiduose, kuriuos šiemet švenčiame ypatingais Palaimintojo Teofiliaus metais. Šia proga unikali galimybė atvykstantiems į Šiluvą iš arti paprašyti Teofiliaus užtarimo aplankant didįjį relikvijorių, kuris jau nuo rugpjūčio pabaigos gerbiamas prie šoninio Bazilikos altoriaus ir bus čia iki pat atlaidų pabaigos.

Rytoj, rugsėjo 8-ąją, švenčiamos Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmės bei Ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena >>.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

 

Ganytojo žodis

Džiaugsminga Kristaus Prisikėlimo žinia vėl aplanko mūsų širdis, guosdama mus, šiandienos pasaulio žmones, išvargusius nuo pandemijos, karo žinių ir nusiminimo. Kaip pavasaris ateina šildydamas žemę ir skleisdamas medžių pumpurus, taip ir Velykų įvykis vėl naujai dovanoja mums padrąsinimą pasitikėti mus mylinčio Dievo dovana – amžinuoju gyvenimu, kuri pranoksta šio pasaulio ribas.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune