Ugdymo programą baigė ekstraordinariniai šv. Komunijos dalytojai (2017 11 04)
Paskelbta: 2017-11-03 09:17:10

Lapkričio 4 dieną 28 Kauno arkivyskupijos parapijų ir ligoninių kapelionų deleguoti atstovai baigė Ekstraordinarinių šv. Komunijos dalytojų ugdymo programą, kurią organizavo Gyvenimo ir tikėjimo institutas. Programą vedė kun. lic. Aldonas Gudaitis SJ ir kun. lic. Artūras Kazlauskas. Jos turinį sudaro temos apie Eucharistijos svarbą, ekstraordinarinio šv. Komunijos dalytojų tarnystės prasmę ir istoriją, Komunijos dalijimą šv. Mišiose, jos nešimą ligoniams (liturginiai ir praktiniai aspektai), tarnystę ligoniams ir gailestingumą bei kt.

Pasauliečiai padeda kunigams parapijose kaip ekstraordinariniai šv. Komunijos dalytojai, kad kuo daugiau tikinčiųjų turėtų galimybę priimti Kristų Eucharistijoje. Ekstraordinariniai šv. Komunijos dalytojai, esant poreikiui, gali padėti dalyti Komuniją šv. Mišių metu arba klebono įgalioti neša Eucharistiją ligos ir negalios prispaustiems tikintiesiems į namus. Taip tie, kurie negali fiziškai dalyvauti sekmadienio Eucharistijos šventime, yra įtraukiami į bendruomenę dalijantis šv. Komunija. Ši tarnystė liudija Bažnyčios rūpestį, jog šv. Komunija taptų lengviau prieinama sergantiems žmonėms.

„Kristaus Kūno priėmimas palaiko, praturtina ir atnaujina per Krikštą gautą malonės gyvenimą. Kad krikščioniškasis gyvenimas augtų, jis turi būti maitinamas eucharistine Komunija, mūsų kelionės duona, ligi pat mirties, kai ta duona mums bus paduota kaip Viatikas.“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas, 1392)

Gyvenimo ir tikėjimo instituto informacija

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune