Kunigų konferencijoje – malda už mirusius arkivyskupijos dvasininkus ir sielovados patirtis iš Prancūzijos (2017 11 08)
Paskelbta: 2017-11-10 11:25:15

Lapkričio 8 dieną, užbaigiant Vėlinių aštuondienį, arkivyskupijos kunigai, suvažiavę į Kauną dalyvauti nuolatinio ugdymo konferencijoje, ją šį kartą pradėjo bendra malda arkikatedroje bazilikoje – už jau pas Viešpatį iškeliavusius arkivyskupijos vyskupus bei kunigus.

Gausiai dvasininkų procesijai atėjus prie Didžiojo altoriaus arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ atkreipė dėmesį, jog šiomis dienomis lankomi ir puošiami mirusiųjų kapai ne vienam, taip pat ir kunigams, kelia minčių: o kaipgi mus atmins žmonės ir kokį ryšį su jais palaikome dabar? Ganytojas pakvietė susirinkusią bendruomenę drauge melstis už mirusius arkivyskupijos dvasininkus – tuos, kurių tarnystė buvo susijusi su arkikatedros šventove, kaip kardinolą Vincentą Sladkevičių, vyskupą Vladislovą Michelevičių, ir kitus, taip pat ypač už amžinybėn neseniai iškeliavusius arkivyskupijos kunigus bei visus, kurių kapus greta bažnyčių lanko ir už kuriuos meldžiasi jų parapijiečiai.

Pamaldos prasidėjo Valandų liturgijos Dienine malda, kuriai vadovavo kun. Vilius Sikorskas, o jose giedojo arkikatedros bei Kunigų seminarijos jungtinis choras, vadovaujamas Vitos Liaudanskaitės-Vaitkevičienės.

Vėliau šv. Mišioms vadovavęs arkivyskupas homilijoje atkreipė dėmesį į Evangelijoje paskelbtus Jėzaus palaiminimus. Jie aštuoni, kaip aštuoniakampės būdavo pirmųjų krikščionybės amžių krikštyklos, kaip kalbame apie aštuntąją dieną – pranokstančią žemiškąją tikrovę ir bylojančią apie amžinybę. Tačiau ir žemiškajame gyvenime su Jėzaus palaiminimais jau galime dalyvauti Dievo džiaugsme, gyventi ta aštuntąja diena, kuri jau neturi saulėlydžio, gyventi mūsų laukiančios Dievo karalystės nujautimu. Gyventi žemėje ir būti pilniems Dievo karalystės vilties – tai, pasak ganytojo, labiausiai būdinga kunigo gyvenimui. Dėl to kunigams labai svarbus Evangelijos perspėjimas – kad patys darytų tai, ko moko savo žmones. Tai aktualu ir vyskupams, ir kunigams, ir visiems šių laikų vadovams.

„Manau, kad kiekvienas turime gražių kunigų pavyzdžių, įkvėpusių atsiliepti į kunigystės pašaukimą ar kitaip paskatinusių, į kuriuos žvelgdami norėjome būti panašūs. Melsdamiesi už mūsų brolius, ypač prisiminkime tokius pavyzdžius. Mirusieji kunigai dabar jau mums kalba iš aštuntosios dienos perspektyvos, kviesdami ir mus jos neprarasti“, – sakė arkivyskupas L. Virbalas užbaigdamas savo homiliją.

Po šv. Mišių kunigai rinkosi į konferenciją į arkivyskupijos kurijoje. Čia pirmiausia prelatas Vytautas S. Vaičiūnas OFS gimtadienio proga pasveikino arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių.

Vėliau arkivysk. L. Virbalas pristatė kunigams naująjį arkivyskupijos Šeimos centro darbuotoją Dovydą Kučinską, baigusį teologijos mokslus ir šeimos sielovados studijas Popiežiškajame Jono Pauliaus II institute Romoje, turintį praktinio darbo patirties Prancūzijoje. Su kunigais savo įgyta patirtimi dalijęsis D. Kučinskas sakė, jog baigęs K. Paltaroko gimnaziją Panevėžyje išvyko žmogiškos ir dvasinės formacijos į Prancūziją. Ten dalyvavo kunigo Daniel Ange‘o įkurtos, pasaulyje žinomos kaip pirmos tarptautinės jaunimo evangelizacijos mokyklos „Jeunesse Lumiere“ („Jaunimo šviesa“) veikloje. Jai būdingas bendruomeninis gyvenimas, dvasinis ugdymas ir evangelizacija. Jaunimas kalba jaunimui – vykdomos tokio pobūdžio misijos skelbti Gerajai naujienai. Vėliau D. Kučinskas studijavo Dievo Motinos institute Prancūzijoje, pasauliečiams skirtame fakultete – tiems, kurie nori dirbti Bažnyčioje. Dirbo mokykloje, paskui pradėjo tarnystę vienoje iš parapijų, ketverius metus klebono kvietimu rūpinosi jaunimo ugdymu, nuolat būdamas šalia žmonių, kartu su jais augdamas. 

Kunigams buvo papasakota apie parapijos gyvenimą, kuri yra viena mažiausių Prancūzijoje, o jos aplinka daugiakultūrė – aplink gyveno daug žydų, musulmonų. Pasak konferencijos svečio, atvykęs į parapiją, jos klebonas stengėsi, kad ji pirmiausia taptų patrauklia erdve, vėliau gaivino liturginį gyvenimą. Stengėsi, kad bažnyčia būtų nuolat atvira. Kad žmonės turėtų galimybę nuolat užeiti, pasikalbėti su kunigu. Klebonas buvo ypač tėviškas su jaunimu, jautriai priėmė šeimų sunkumus, ypač tėvo nebuvimą jose, neįgaliųjų atskirtį. Esminė patirtis, kuria rėmėsi šis kunigas, buvo ARKOS bendruomenės patirtis – iš čia kilo jo noras parapiją paversti bendruomene, visiems atvirais namais. Rūpinosi, kaip sužadinti ypač paauglių tikėjimą, kad jie pasiliktų parapijoje jau priėmę Sutvirtinimo sakramentą. Stipri, keičianti patirtis jauniems žmonėms būdavo susitikimai ARKOS bendruomenėje. Šis kunigas, pasak D. Kučinsko, buvęs autoritetas, tėvas ir draugas. Parapijos sielovadoje jam atrodė svarbūs dalykai, kurie uždega, atnaujina.

Vėliau konferencijoje pristatydamas kunigams sielovados aktualijas arkivyskupas L. Virbalas atkreipė dėmesį, jog miesto parapijos turi jausti pareigą įtraukti jaunų žmonių, ypač studijuojančių teologiją, į sielovados darbą, kad tai būtų pagrindas Bažnyčios ateičiai.

Carito vadovas Arūnas Kučikas, be kita, priminė apie Lietuvos jaunimo susitikimą su kun. D. Ange‘u Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje švenčiant Lietuvos II Eucharistinį kongresą, o vėliau pristatė Carito akciją „Gerumas mus vienija“. Ji ir toliau bus vykdoma, gilinama ir atnaujinama. Tai ne tik kvietimas daryti gerus darbus, bet ir sielovados įrankis. Akcijai parengtos žvakelės, plakatai, lankstinukai, kuriuose pristatomas adventas, skaitiniai, maldos ir klausimai apmąstymui, vieta, skirta užsirašyti asmeniniams pasižadėjimams. Akcija bus vykdoma parapijose ir prekybos centruose (mat juose galima užkalbinti ir bažnyčiose nesilankančių žmonių). Plačiai apie akciją yra informuoti arkivyskupijos dekanatų Carito darbuotojai jiems vykusiame seminare.

Arkivyskupas L. Virbalas atkreipė dėmesį į popiežiaus Pranciškaus kvietimą visoje Bažnyčioje švęsti Pasaulinę vargstančiųjų dieną lapkričio 19-ąją, be kita, taip priešinantis atmetimo, atskyrimo apraiškoms ir ugdantis susitikimo kultūrą (žr. Popiežiaus žinia >>). Parengta ir šio sekmadienio Visuotinė malda >>.

Parapijų referentai, vargonininkai buvo pakviesti į jiems skirtus seminarus, rekolekcijas. Lapkričio 24 d. arkivyskupas kviečia kurijoje švęsti Šv. Cecilijos dieną drauge su arkivyskupijos parapijų chorvedžiais, vargonininkais ir kt.

Lapkričio 28 d. Kauno Rotušėje bus pristatomas projektas „Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas“. Tai bendras arkivyskupijos ir Kauno apskrities Viešosios bibliotekos projektas, ypač kūrybiškai pasakojantis apie 9 miesto bažnyčias. 

Kartu šią dieną meldęsi, dirbę konferencijoje ir pietavę arkivyskupijos dvasininkai kitą mėnesį susirinks į konferenciją gruodžio 20 dieną. Lapkričio 16 dieną dar vyks Kunigų tarybos posėdis, kuriame numatoma aptarti kunigų pragyvenimo, aprūpinimo senatvėje klausimus.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune