Klierikų įvilktuvės seminarijoje. Skyrimų iškilmė švenčiant Kristų, Visatos Valdovą, arkikatedroje (2011 11 19–20)
Paskelbta: 2011-11-21 13:29:59

Lapkričio 19 dieną Kauno kunigų seminarijoje vyko trečio kurso klierikų įvilktuvės į kunigišką drabužį – sutaną. Ta proga iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, koncelebravo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, mons. Vytautas Grigaravičius, seminarijos vadovybė. Sakydamas homiliją, arkivyskupas kvietė drąsiai ir be kompromisų skelbti Kristaus Karalystę. Baigiantis šv. Mišioms, ganytojas palaimino sutanas. Vėliau įvilktieji parodė šiai progai skirtą programėlę. Šventė baigėsi bendra agape.

Lapkričio 20 d., per Kristaus Karaliaus, Visatos Valdovo, iškilmes tradiciškai Kauno arkikatedroje buvo teikiami lektorių ir akolitų skyrimai, priimti kunigystės kandidatų – klierikų Dainiaus Kauniečio, Pauliaus Kontrimo, Andriaus Končiaus pasižadėjimai. Lektoriaus tarnystei – skelbti Dievo žodį – skyrimai buvo suteikti Kazimierui Gelažnikui, Dainiui Kauniečiui, Nerijui Pipirui, Robertui Urbonavičiui, Valdui Šidlauskui, akolito – dalyti šv. Eucharistiją – Donatui Grigaliui, Deividui Baumilai ir Dariui Vasiliauskui.

Iškilmingai Eucharistijai arkikatedroje vadovavo ir skyrimus teikė arkivyskupas  Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas, dvasios tėvas kun. Audrius Arštikaitis, prefektas kun. Kęstutis Genys, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS. Liturgiją gausiai dalyvavusiems tikintiesiems aiškino mons. Adolfas Grušas.

Savo homilijoje Vilkaviškio vyskupas R. Norvila sakė, jog Kristaus Karaliaus iškilmė – tai viršukalnė, nuo kurios žvelgiant atsiveria visi, tądien užbaigiami Bažnyčios liturginiai metai. Jų viršūnė – Jėzaus triumfas prieš savo persekiotojus, visos žmonijos atpirkimas savo kančia ir mirtimi, ištikimos meilės iki galo paliudijimas.

„Ši Jėzaus meilės pamoka moko ne paniekinti, užvaldyti kitą, bet jį gerbti, pasilenkti prie silpnesnio“, – sakė ganytojas. Pasak jo, sekmadienio Dievo žodis ragina kiekvieną sau atsakyti, ar tikrai Dievas, būdamas Visatos Valdovas, yra svarbiausias ir aukščiausias jo gyvenime.

„Kunigo tarnystė reiškia įsijungti į Kristaus, Visatos Valdovo, veikimą. Dėl to su didele atsakomybe ne viešpatauti, bet tarnauti Kristaus pavyzdžiu, broliai, esate kviečiami“, – sakė vysk. R. Norvila jauniesiems seminaristams, pabrėždamas, jog tarnystė Kristui ypač šiandien, kai gyvename priešiškumo laikais, tampa vis prasmingesnė.

Vysk. R. Norvila šia proga prisiminė ir kitus tarnaujančius bažnyčioje ir padėkojo arkikatedros chorui, drauge su kitais bažnytiniais chorais mininčiam dangiškosios globėjos Šv. Cecilijos šventę.

Prieš ganytojišką palaiminimą arkivyskupas S. Tamkevičius paprašė tikinčiųjų nuolatine malda lydėti būsimuosius kunigus, melstis už pašaukimus į kunigystę.

Pasibaigus iškilmėms arkikatedroje, seminarijoje vyko iškilmingi, skyrimų progai skirti pietūs.

Kauno kunigų seminarija ir Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba
Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune