Kauno I dekanato kunigų konferencijoje aptarta institucijų veikla ir metų planai (2019 02 14)
Paskelbta: 2019-02-15 12:20:53

Vasario 14 dieną arkivyskupijos Šeimos centre vyko Kauno I dekanato dvasininkų konferencija, kurioje aptarta dekanato institucijų veikla, pristatyti 2019 metų sielovados planai. 

Konferencija pradėta Valandų liturgijos (Dienine) malda, jai vadovavo Kauno I dekanato dekanas mons. teol. lic. Vytautas Grigaravičius.

Konferencijos pirmininkas dekanas mons. V. Grigaravičius priminė susirinkusiems, kad Kauno I dekanato institucijos yra visiškai arba iš dalies išlaikomos Kauno miesto parapijų lėšomis, todėl svarbu žinoti, kokios veiklos buvo vykdomos praėjusiais metais ir kas planuojama šiais. Kartu dekanas pristatė Carito „Sriubos“ valgyklos veiklą ir finansinę ataskaitą.

Vėliau kalbėjusi Kauno I dekanato Šeimos centro vadovė Raimonda Šemeklienė minėjo, kad Šeimos centre daug dėmesio skiriama vadovų ugdymui. Organizuojami seminarai, aptariamos sužadėtinių rengimo problemos, organizuojami renginiai šeimoms. Labai svarbi veiklos sritis – sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui. Šiuo metu jis vyksta parapijose. Praėjusiais metais buvo sudaryta daugiau nei 40 grupių, kuriose dalyvavo per 700 sužadėtinių. Sužadėtinių rengimo programą aptarė ir Kauno arkivyskupijos Šeimos centro darbuotoja Giedrė Aukščiūnienė.

Arkivyskupijos Šeimos centro vadovė Jūratė Lenkuvienė padėkojo kunigams už bendradarbiavimą. Prisistatė ir Šeimos centro darbuotojai, atsakingi už įvairias sritis: krizinio nėštumo, priklausomybių, programos jaunimui „Pažink save“.

Konferencijos svečiai – Lietuvos šeimos centro vadovė Vijoleta Vitkauskienė ir šeimų bei jaunimo pastoracijos koordinatorius Dovydas Kučinskas pristatė sielovadinį pasiūlymą parapijoms ir rektoratams dėl sužadėtinių, dar nepriėmusių Sutvirtinimo sakramento, rengimo šiam sakramentui priimti.

Kauno I dekanato Carito reikalų vedėja Ona Virbašiūtė priminė, kad Carito veikloje Kauno mieste dalyvauja visos, tai yra 12, parapijų. Buvo aptarti iššūkiai, pasitaikantys Carito veikloje, akcentuotas bendradarbiavimas su kitomis tiek parapijų, tiek dekanato ir arkivyskupijos institucijomis.

Kauno I dekanato Katechetikos metodinio centro vadovė Nijolė Kulėšienė akcentavo, kad šiais mokslo metais Kauno mieste per 57 proc. moksleivių rinkosi tikybos pamokas. Pasak N. Kulėšienės, darbo sėkmei labai svarbus dalijimasis patirtimi, todėl tikybos mokytojams organizuojami įvairūs renginiai. Renginiai vyksta ir mokyklų bendruomenėms, nes dorinio ugdymo pamokos turi plačias integravimo su kitais dalykais galimybes.

Katechetikos centro ir tikybos mokytojų metodinio centro atstovai visada yra pasirengę atvykti į konkrečią mokyklą, susitikti su mokytojais, pagelbėti, pasidalyti patirtimi. Taip pat buvo akcentuota bendradarbiavimo su kitais sielovadiniais centrais svarba, aptarti jau įvykę ir pristatyti artėjantys renginiai.

Konferencijos pabaigoje aptarti einamieji dekanato klausimai. Konferencija baigta bendryste prie arbatos puodelio.

Kun. Nerijaus PIPIRO informacija

 

Ganytojo žodis

Būti šventam reiškia būti laimingam. Kai žmogus savo gyvenimu atitinka Dievo planą, skirtą pilnutiniam žmogiškajam atsiskleidimui, tada savo gyvenimu „pataiko į dešimtuką.“ Šį atradimą lydi gyvenimo džiaugsmas, ramybė, įkvėpimas dirbti ir padėti kitiems.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune