Kauno arkivyskupijos 2018 m. veiklos, statistinė ir finansinė apžvalga
Paskelbta: 2019-02-22 18:10:37

Paskelbta 2019 m. vasario 20 d. arkivyskupijos kunigų konferencijoje

2018 metais Kauno arkivyskupijos teritorijoje (~8.750 km²) gyveno apie 437 tūkst. gyventojų, apie 29 tūkst. tikinčiųjų kas sekmadienį dalyvauja šv. Mišiose (6,6 proc. nuo gyventojų sk.).

Arkivyskupijoje veikė 92 parapijos, 7 rektoratai ir 14 neparapinių bažnyčių ir koplyčių.

Tikintiesiems  patarnavo 106 dieceziniai, 7 iš kitų vyskupijų atvykę kunigai ir 23 kunigai vienuoliai (iš 6 vienuolinių vyrų kongregacijų), talkino 3 nuolatiniai diakonai. 2018 m. mirė keturi kunigai: kun. Gintas Leonavičius, kun. Petras Petraitis, mons. Kazimieras Senkus, kun. Izidorius Butkus. Įšventinti keturi kunigai: kun. Sigitas Jurkštas, kun. Vincentas Lizdenis, kun. Emilis Vasiliauskas, kun. Liutauras Vilėniškis ir 1 diakonas seminaristas. Kauno arkivyskupijoje yra 160 seserų vienuolių iš 14-os moterų pašvęstojo gyvenimo kongregacijų.

Per metus pakrikštyta 3.696 kūdikiai ir vaikai bei 309 suaugusieji. Pirmąją Komuniją priėmė 3.256 vaikai. Sutvirtinimo sakramentą – 1.568 asmenys. Santuokos sakramentą priėmė 1.155 poros. Katalikiškai palaidoti 5.707 asmenys.

2019 metais priimti Krikštą ruošiasi 90 asmenų, Pirmąją Komuniją rengiasi priimti apie 3000 vaikų, Sutvirtinimą – 1600 jaunuolių.

Arkivyskupijos bažnyčiose patarnauja apie 400 ministrantų ir yra apie 800 aktyvaus katalikiško jaunimo.

Kunigai, rūpindamiesi šeimų sielovada, lankė šeimas namuose – aplankytos 7.468 šeimos. Ligonių patepimo sakramentas suteiktas 8.670 žmonių.

Parapijose veikiančiose grupėse ir organizacijose aktyviai dalyvauja apie 5000 tikinčiųjų. Daugiausia narių yra Gyvojo Rožinio grupėse – apie 2000, Carito – apie 400, įvairiose maldos grupėse („Motinos maldoje“, Vyrų maldos, Lectio Divina, Jaunimo maldos ir kt.) – apie 630, Marijos legiono, Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos ir įvairiose Šeimų grupėse – po 200, Trečiųjų ordinų brolijose – apie 120; Švenčiausiojo Sakramento adoruotojų grupėje – apie 200 etc.

Parapijų, rektoratų, kurijos pajamos ir išlaidos

Parapijų pajamos 2018-aisiais, gautos iš rinkliavų, sudarė 1.861.850 €; iš tikinčiųjų aukų – 954.729 €; iš biudžeto –334.788 €; 2 proc. GPM – 96.492 €; juridinių asmenų paramos – 130.166 €; tikslinio finansavimo – 268.971 €; ūkinės veiklos – 378.579,4 €.

Pagrindinės parapijų išlaidos 2018 m. buvo skirtos personalui išlaikyti, SoDros bei privalomojo sveikatos draudimo mokesčiams –1.372.176 €; statyboms, remontams – 1.085.080 €; komunaliniams mokesčiams ir paslaugoms – 467.105 €; karitatyvinei ir sielovados veiklai – 192.056 €; seminarijai ir institucijoms išlaikyti – 53.729 €; suteikta labdara, parama – 126.635,86 €; liturgijai (ilgalaikis ir trumpalaikis turtas) – 124.991 €; ilgalaikiam turtui įsigyti – 199.758 €; trumpalaikiam turtui – 125.143 €; arkivyskupijos Solidarumo fondui – 72.815 €; skoloms grąžinti – 183.282 €.

2018-aisiais arkivyskupijos kurija pajamų gavo iš: aukų, juridinių asmenų paramos ir 2 proc. GPM – 185.211 €, iš ūkinės veiklos – 697.732 €, biudžetinio finansavimo – 95.116 €; finansavimo iš kitų šalių Vyskupų Konferencijų – 31.238 €;  tikslinės pagalbos renginiams – 4.391 €; aukų Apaštalų Sosto rinkliavoms, Caritui, katalikiškai žiniasklaidai – 74.788 €; parapijų įnašų seminarijai ir institucijoms išlaikyti bei pagalbai – 74.922 €; lėšų sutelktų popiežiaus vizitui parengti – 218.640 €; pasiskolintų ir atgautų lėšų – 110.000 €. Iš viso pajamų buvo – 1.492.038 €.

Pagrindinėms išlaidoms skirta: personalui išlaikyti ir SoDrai – 214.245 €; sielovadai ir renginiams – 24.218 €, Kauno kunigų seminarijai ir Nuolatinių diakonų ugdymo centrui – 24.115 €; arkivyskupijos institucijų ir centrų veiklai – 281.170 €;  pastatams išlaikyti – 81.921 €, ilgalaikiam turtui įsigyti – 17.333 €; leidiniams, liturgijai – 2.817 €; komunikacijai ir pašto išlaidoms bei transportui išlaikyti – 27.905 €; statybos ir remonto darbams – 149.825 €; Apaštalų Sosto rinkliavoms ir mokesčiams – 41.500 €; parama parapijoms – 52.221 €; išlaidos popiežiaus vizitui – 245.940 €; arkivyskupijos Solidarumo fondui – 7.228 €; svečių priėmimo išlaidoms – 7.332 €; skoloms grąžinti – 175.000 €. Iš viso išlaidų buvo – 1.352.770 €.

Paramos kasa

Kunigų tarpusavio paramai skirtos kasos 2018 m. pajamas sudarė kunigų aukos – 70.697 €.  Kunigams skirta parama – 10.150 €. Išlaidos formacijai ir rekolekcijoms – 8.513 €.

Solidarumo fondas

Parapijų tarpusavio solidarumui palaikyti skirto fondo pajamas sudarė parapijų įnašai –72.815 € ir arkivyskupijos įnašas – 7.228 €. Išlaidos parapijų reikmėms – 48.059 €.

Kauno kunigų seminarija

Kauno kunigų seminarijoje 2019 m. rugsėjo 1 d. mokėsi 19 seminaristų, parengiamajame kurse Telšiuose – 3. Seminarijos pajamos 2018 m. buvo 307.688 €, o išlaidos 284.900 €.

Tribunolo veikla

Arkivyskupijos tribunolas 2018 m. išnagrinėjo 131 ieškinį dėl Santuokos sakramento galiojimo: 121 santuoka paskelbta negaliojančia, galiojančios – 4, nutrūkusių bylų buvo 6; 2019 m. sausio 1 d. eigoje liko 88 bylos.

Statybos ir remonto darbai

Kulautuvos bažnyčios statyba; Papilio g. 3 ir 5 patalpų remontas; kurijos pastato I a. ir II a. kabinetų remontas; aikštelės Kauno Santakos parke sutvarkymas; Kauno arkikatedros vidaus sienų ir sakyklos restauracija. Pradėti Šiluvos bazilikos stogo keitimo darbai.

Institucijų sielovadinės veiklos apžvalga

Kauno arkivyskupijos sielovados tarnyba 2018 m. daugiausia dėmesio skyrė popiežiaus Pranciškaus apaštališkajam vizitui į Lietuvą organizuoti ir pasiruošimo darbams. Buvo tęsiamos jau tradicinės veiklos: šlovinimo vakarai už Kauno miestą; organizuoti pokalbių vakarai „Kunigai (ir ne tik) kavinėse“, Evangelizacijos mokyklos metų susitikimai „Nuo asmeninio iki misionieriško atsivertimo 2018“. Buvo vedami parapijų pastoracinių tarybų mokymai Šiluvoje ir Kaune ir vykdomas pasiruošimas Arkivyskupijos dienos minėjimui: pasiruošta ir įvyko Kauno arkivyskupijos simpoziumas, Misijų savaitės renginiai ir vakarai Šv. Jono Krikštytojo kiemelyje. Daug pastangų įdėta organizuojant tradicinius renginius: Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelią, Devintinių procesiją, Šilinių atlaidus bei patarnautojų vasaros stovyklą (70 jaunuolių). Šalia visų sielovadinių veiklų, tarnyba rūpinosi Šv. Jono Krikštytojo centru, kuriame apgyvendintos 34 grupės, atliekančios įvairias dvasines veiklas.

Katechetikos centro (KAKC) veikloje 2018 m. dėmesys buvo sutelktas į tikybos mokytojų kvalifikacinės kategorijos kėlimo procesą ir „Vaikų rengimo Sutaikinimo ir Eucharistijos sakramentams“ programos vykdymą.

2018 / 2019 m. m. iš 58 419 mokinių katalikų tikybą lankė 32.272 mokiniai (t. y. 55,3 proc.).

Dekanatuose tikybos lankymas (procentais) yra pasiskirstęs taip: Kauno II dekanate katalikų tikybą lanko 68,0 proc. mokinių; Raseinių – 63,3 proc.; Kauno I – 57,2 proc.; Jurbarko – 52,2 proc.; Jonavos – 48,0 proc.; Kėdainių – 46,0 proc.; Ukmergės dekanate – 43,0 proc.

Mokytojų kvalifikacijai kelti KAKC organizavo 6 seminarus, kuriuos lankė 246 mokytojai ir katechetai; dvasiniam gyvenimui puoselėti buvo kviečiama bent kartą per metus dalyvauti ne trumpesnėse kaip 2 dienų trukmės rekolekcijose, piligriminėse kelionėse, dvasinio pobūdžio seminaruose, kursuose, programose ir pan.

KAKC vykdė ir bendro pobūdžio veiklą, tokią kaip mokslo metų švenčių organizavimą, mokinių eilėraščių konkursą Lietuvai „Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą šalį“, moksleivių olimpiadą „Garstyčios grūdas 2018“, kurioje tikybos žinias nutarė pasitikrinti 406 Kauno arkivyskupijos aštuntokai, viktoriną „Irkis į gilumą – 2018“ (Lk 5, 4a), kurioje dalyvavo 53 mokyklos, dailyraščio konkursą „Geroji žinia pagal Mt 2, 9–11“, kuriam darbus pristatė 59 mokiniai iš 35 mokyklų; konkursas „Laisvės kontūrai“ – apie 100 moksleivių.

2018 m. Kauno arkivyskupijos parapijose sakramentų rengimo programose dirbo 108 katechetai: 72 iš jų yra tikybos mokytojai ir 36 katechetai, nedirbantys mokyklose. Parapijų katechezės programoje toliau buvo tęsiamos lytiškumo (skaistumo) ugdymo rekolekcijos ( 12 rekolekcijų, 776 paaugliai); organizuotos Kairos rekolekcijos (80 dalyv.). Buvo toliau plėtojama jaunimo skaistumo ugdymo veikla (45 susitikimai mokyklose, 1794 dalyv.) ir tęsiamas krikščioniškų filmų tikybos mokytojams ir katechetams vertimas (apie 1400 min. bendros trukmės krikščioniškų filmų, reportažų, ištraukų).

Šeimos centro (KAŠC) 2018 m. daugiausia dėmesio skirta darbuotojams bei savanoriams ir šeimoms ugdyti, palaikyti (seminarai, mokymai ir kt.), nutolusiems nuo Bažnyčios pakviesti, sudominti, informacijai skleisti.

Stiprinant darbuotojų ir savanorių komandą surengti 2 mokymai, 8 seminarai Šeimos centrų vadovams (32 dalyv.), organizuotos rekolekcijos (16 dalyv.), maldingos kelionės, vyko KAŠC darbuotojų kassavaitiniai susirinkimai (40).

Vykdant Sužadėtinių rengimo Santuokai programą KAŠC organizuoti sužadėtinių rengėjų (16 asm.) mokymai, supervizijos; parengtos 43 sužadėtinių grupės (768 poros, 344 susitikimai), 30 individualių susitikimų; dekanatuose – 37 grupės (241 pora, 482 susitikimai).

1302 dalyviai įsijungė į Šeimų ugdymo veiklą ir renginius: „Meilė niekada nesibaigia“ – 7 seminarai, 720 dalyv.; seminarų ciklas „Dvasinis augimas šeimoje“ (projektas „Kauno bendruomeniniai šeimos namai“) – 32 seminarai, 572 dalyv.; 4 seminarai „Žvelkime į Evangelijas plačiau“ – 20 dalyv.; 5 seminarai jaunavedžių grupei; 4 – tėvystės įgūdžių mokymams, 4 – natūralaus šeimos planavimo mokymams; 50 dalyvių lankė naprotechnologijos paskaitas nevaisingoms šeimoms; kiekvieną savaitę rinkosi (70 susitikimų) Mamų klubas; vyko 3 Mamos ir dukros popietės (58 dalyv.); veikė Šeimų klubas.

KAŠC organizavo šeimų palaikymo ir palydėjimo krizėse veiklą: kiekvieną savaitę rinkosi dvi išsiskyrusiųjų sielovados grupės (30 dalyv.) ir sergančiųjų išsėtine skleroze grupė; vykdytas individualus konsultavimas dėl probleminių santykių poroje / su vaikais, skyrybų, vaisingumo – 198 konsultacijos, priklausomybių konsultavimas – 486 konsultacijos; organizuotos „Rachelės vynuogyno“ rekolekcijos (15 dalyv.); vykdytas socialinis darbas su rizikos grupės šeimomis, vyko 156 susitikimai su grupe vaikų iš sunkumus patiriančių šeimų, organizuota 21 išvyka ir ekskursijos vaikams, vykdyta „Maisto banko“ parama.

Skirta daug dėmesio gyvybės kultūros sklaidai: vykdyta Krizinio nėštumo programa (konsultavimas, socialinė pagalba, lankymas ligoninėse, gimdymo namuose, išteklių paieška); programa jaunimui  „Pažink save“ (8 savaitgaliai, 24 užsiėmimai moksleiviams, 15 ugdomieji susitikimai savanoriams), kuriuose dalyvavo 769 dalyviai.

Kita svarbi veikla – tai dekanatų / parapijų šeimos centrų palaikymas, įvairūs mokymai ir kita: dekanatų šeimos centrų savanorių rekolekcijos (2 d.), kuriose dalyvavo 42 savanoriai; vesti 2 dekanatų šeimos centrų, 8 parapijų šeimos centrų vadovų ugdymo susitikimai, 15 vizitacijų, mokymai katechetams Moldovoje, seminarai, paskaitos, KAŠC pristatymai įvairiose organizacijose; veiklų pristatymai, supervizijos studentams; vadovavimas studentų praktikai (atvykę iš Čekijos ir Slovakijos pagal „Erasmus“ programą), bendradarbiavimas su valstybinėmis įstaigomis ir NVO, atstovauta viešose grupėse ir tarybose – 41 susitikimas, dalyvauta „Marijos radijo“ laidose.

Caritas 2018 m. darbą organizavo dviem kryptimis. Viena kryptis – darbuotojų komandos ir dekanatų Carito komandų formavimas, dekanatų komandų kompetencijos didinimas: 2 seminarai dekanatų komandoms bei arkivyskupijos centro programų darbuotojams (po 25 asm.); rekolekcijos centro ir dekanatų Carito bendradarbiams (20 asm.); 3 dekanatų Carito reikalų vedėjų pasitarimai, Kauno I dekanato parapijų Carito vedėjų pasitarimas (dalyvavo 7 dekanatų atstovai, vidut. po 10 asm.); Carito metinė konferencija (90 asm.); Lietuvos Carito metinė konferencija „Išklausymo tarnystė parapijoje“ (20 asm.)

Kita kryptis – Carito struktūros optimizavimas, programų tęstinumo užtikrinimas, jų finansavimo paieška, komunikavimas su kitomis institucijomis, fondais: Carito pristatymas bendradarbiaujant su kitomis arkivyskupijos institucijomis ir pasaulietinėje erdvėje; komunikavimas su fondais ir projektų rengimas (su IMMACULATA, su SADM ir ESFA, Kauno m. savivaldybe).

Carito bendradarbiai taip pat organizavo renginius ir dalyvavo juose: 90 bendradarbių ir savanorių (7 dekanatų Carito komandos ir teminės komandos) įsijungė į veiklos pristatymą Carito palapinėje Šiluvos atlaiduose, atlaidų dalyvių vaišinimą kava ir arbata – pavaišinta apie 5000 asmenų; 80 savanoriai dalyvavo organizuojant ir įgyvendinant akciją „Gerumas mus vienija“ (platintos Carito žvakelės Kauno m. prekybos centruose); organizuotas ir įgyvendintas Pasaulinės vargstančiųjų dienos minėjimas (apie 100 dalyv.).

Metų eigoje paruošta paraiška Europos socialinio fondo agentūrai (ESFA), skirta integruoti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, ir pradėtas įgyvendinti (kartu su Lietuvos Caritu) 4 metų projektas, organizuotas Senamiesčio vaikų dienos centro veiklos tęstinumo užtikrinimas ir buvo vykdoma veikla įgyvendinant tęstinius projektus:

Benamių ir nuteistųjų integracija – Dienos centre apsilankė apie 300 asmenų, kurie išgyvena benamystę, tęstinėse veiklose dalyvavo 37 asm.; vyko 240 užimtumo veiksmų (diskusijos, susitikimai, rankdarbiai, išvykos ir kt.), nuolat teikiamos socialinio darbuotojo konsultacijos; pataisos įstaigose pagelbėta 31 nuteistajam, suteiktos 56 individualios konsultacijos, organizuoti 44 grupės susitikimai; 2 ALFA kursai (apie 80 asm., 16 savanorių komanda); ALFA kursas su nuteistaisiais iki gyvos galvos (8 asm., 5 savanorių komanda).

Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems (sergantiems epilepsija): dienos užimtumo paslaugos, meno terapija, kūrybiniai užsiėmimai, išvykos, kultūriniai renginiai (25 asm.); Epilepsija sergančių asmenų integracija į darbo rinką, konsultacijos; Epilepsija sergančių žmonių paroda „Aš toks kaip Tu“, fotografijų paroda „Grįžtame į visuomenę“; fotografijų parodos „Sergu epilepsija. Sienos pačios neatsiranda, tai mes jas sukuriame“ pristatymas konferencijoje Frankfurte, vėliau Saksonijos epilepsijos centre; vasaros stovykla epilepsija sergantiems asmenims; tiksliniai mokymai Lietuvos profesinės reabilitacijos centrų darbuotojams ir LKMS Vaikų ir jaunimo paramos centro personalui; moksliniai edukaciniai straipsniai apie būdus, padedančius sergantiesiems epilepsija integruotis į visuomenę.

Užsieniečių integracijos programa – pagalba 41 asmeniui, turinčiam pabėgėlio statusą: perkeltų asmenų konsultavimas, palydėjimas, tarpininkavimas, atstovavimas, būsto, darbo, reikalingiausių daiktų paieška; kultūrinės veiklos organizavimas, lietuvių kalbos mokymo užtikrinimas.

Vaiko gerovės institutas – pagalba 20 šeimų, kuriose yra 25 vaikai, į renginius įtraukta apie 250 asmenų: įtėvių ir globėjų ugdymas ir palydėjimas, savipagalbos grupių tėvams organizavimas, filmų terapija, įtėvių ir globėjų paieška ir idėjos sklaida arkivyskupijos parapijose, specializuotos informacijos paieška ir sklaida, susitikimai su vaikų raidos specialistais, įtėviais, globėjais; verslininkų, savanorių paieška, įvaikintų ir globojamų vaikų bei jų šeimų susitikimo su popiežiumi Pranciškumi prie Aušros Vartų koordinavimas, 1000 dalyvių pakvietimas; popamokinis centras „Angelų palėpė“, kurioje vykdomos terapijos vaikams, ruošiamos pamokos, vystomi socializacijos, kūrybiškumo, pasitikėjimo savimi įgūdžiai; organizuojamos pavasario ir vasaros stovyklos.

Pašaukimų sielovados srityje 2018 m. didžiausia pajėgų dalis buvo skirta veiklos strategijai kurti: pagrindiniams tikslams išsikelti, darbų planui kurti, bendradarbių paieškai. Išskirtinis dėmesys – maldai už pašaukimus skatinti.

Buvo siekiama inicijuoti veiklas, kurios taptų tęstinės: pradėta kas mėnesį kviesti jaunimą į Paštuvos vienuolyną šv. Mišioms už pašaukimus; Jaunimo sielovados forume buvo vedamas teminis susitikimas „Pašaukimas kasdienybėje“ (50–60 dalyv.) ir Vaikinų savaitgalis Kauno kunigų seminarijoje (7 dalyv.); organizuoti 4 teminiai susitikimai su Jaunimo vasaros stovyklų dalyviais ir Rožinio malda už pašaukimus dekanatų centruose (30–50 dalyv.). Kartu su VDU sielovada buvo vedami Samuelio kurso susitikimai Kauno mieste (30–40 asm.); tikybos mokytojams parengta metodinė medžiaga pašaukimų tema, buvo lankomos mokyklos.

Pašaukimo sielovados bendradarbiai stengiasi kurti kuo glaudesnio bendradarbiavimo su parapijomis, Jaunimo centru, Jono Pauliaus II piligrimų centru, vienuolynais, seminarija galimybes.

Jono Pauliaus II piligrimų centro (PC) dėmesys 2018 m. buvo sutelktas į jaunimo piligriminių kelionių organizavimą. Kelionėse siekta stiprinti piligrimų tikėjimą, ugdyti bendruomeninius santykius, įtraukti į savanoriškas veiklas. PC per metus suorganizavo 41 piligriminę kelionę, iš jų 12 jaunimui – 6 į užsienį ir 6 Lietuvoje, piligrimų skaičius – 1135 žmonės: 388 jaunuoliai ir 747 suaugę asmenys.

Kita svarbi PC veikla – savanorystės skatinimas ir savanorių ugdymas. PC subūrė apie 600 (apie 1420 lojalių) savanorių. Dalyvavo savanorių organizacijoje ir darbe popiežiaus Pranciškaus apaštališkosios kelionės į Lietuvą dienomis.
PC šiuo metu susibūrė apie 40 ilgalaikių savanorių bendruomenė, kurioje vyksta įvairi ugdomoji veikla: organizuotos rekolekcijos Šiluvoje, kas mėnesį organizuojama bendruomenės diena, kiekvieną savaitę drauge dalyvaujama šv. Mišiose; po 2–3 savanorius vyksta į maldingas keliones, kuriose jiems nereikia mokėti, ir taip atsidėkojama už jų tarnystę. Kiekvieną savaitę vyko savanorių bendruomenės narių susitikimai mažose grupelėse: „Eik į savo kambarėlį“, „Šventojo Rašto“ Jaunų šeimų arba „Gyvojo vandens“, 2 kartus ilgalaikiai savanoriai turėjo supervizijas.

PC bendruomenės nariai savanoriavo įvairiuose Kauno arkivyskupijos renginiuose, vykdė evangelizacijas parapijose, dekanatuose ir mokyklose (apie 20 išvykų), kur dalyvavo apie 200 žmonių. Vasarą organizavo krikščionišką vaikų vasaros stovyklą prie Šiluvos, kurioje ilsėjosi ir meldėsi 120 vaikų, talkino 60 savanorių.

Vykdant evangelizacinę PC bendruomenės misiją parapijose, dekanatuose ir mokyklose buvo vedama apie 20 susitikimų, kuriuose dalyvavo apie 140 vaikų ir 70 savanorių. Piligrimų centro maldos komanda (25 žmonės) PC patalpose 2 kartus per savaitę rengė vakaro maldas jaunimui su Taizé giesmėmis; 4 kartus per metus vadovavo šlovinimus Šiluvoje Ligonių dienų pamaldose, vyko į dekanatus ar parapijas šlovinimo tarnystei, vedė maldą šlovinimo vakaruose už Kauno miestą, „Marijos radijo“ šlovinimo vakaruose ir kt.

Sielovados bendruomenė „Gailestingumo versmė“ (GV) 2018 m. tęsė maldos bendruomenės formavimo bei stiprinimo darbą, vykdė sielovadines programas „Prieš srovę“ ir „Gyvasis vanduo“, kuriose nuolat talkino 20–30 tarnaujančių žmonių, taip pat organizavo įvairius vidinio išgydymo renginius. Šiose programose organizuoti mokymai, šlovinimas, liudijimai, užtarimo malda dalijimosi grupelės.

Per metus GV vedė tarptautinį „Gyvojo vandens“ programos vadovų ugdymo seminarą Vilniuje (70 dalyvių) ir 4 nariai dalyvavo tarptautiniame vadovų ugdymo seminare Lodzėje, organizavo bendruomenės rekolekcijas „Trokštu būti šventas“ (27 dalyv.).

Daug dėmesio skirta Vidinio išgydymo rekolekcijoms ir popietėms organizuoti, koordinuoti ir tarnauti: „Viliamės Tavimi, Viešpatie!“ Kryžių kalne (80 dalyv.); „Atidžiai klausykite ir išgirskite mano balsą“ Marijampolėje (75 dalyv.); popietės Kaune „Jei kas trokšta, teateina pas mane“ (iki 300 dalyv.); Vidinio išgydymo pamaldos Kaune ir kituose Lietuvos miestuose (vidut. 350 dalyv.); vykdytas individualus krikščioniškas konsultavimas GV patalpose (406 asmeninės konsultacijos per metus).

Buvo tęsiami Evangelizacijos ir užtarimo maldos renginiai su misionieriais (Šiluvoje, Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje, Tauragėje, Trakuose), Užtarimo maldos tarnystė įvairiuose krikščioniškuose renginiuose (rekolekcijose, maldos grupėse ir bendruomenėse, Atsinaujinimo dienose, įkalinimo įstaigose, ALFA kursuose). GV kas savaitę vedė „Marijos radijo“ laidą „Jo žaizdomis išgydyti“, vykdė misijas Airijoje (Dubline ir Weksforde) , dalyvavo Charizminiame forume Lenkijoje (7 GV nariai).

Jaunimo centras (KAJC) 2018 metais daugiausia dėmesio buvo skirta pasirengti popiežiaus vizitui Lietuvoje: darbuotojai įsitraukė į organizacinius darbus, ilgalaikiai savanoriai lankė mokyklas ir vedė pamokas, kviesdami jaunimą į susitikimą su popiežiumi.

Rūpinantis KAJC darbuotojų komandos ugdymu ir palaikymu, užtikrinant vienybę ir bendradarbiavimą, surengti 7 seminarai, ir mokymai, 14 rekolekcijų, 4 stovyklos, 12 maldingų kelionių, 13 supervizijų (intervizijų), 8 konferencijos. Vyko reguliarūs jaunimo vadovų susirinkimai. Pavyko užtikrinti jaunimo vadovų gausų ir motyvuotą dalyvavimą kas du mėnesius vykstančiuose jaunimo vadovų posėdžiuose. Sukurta nauja Jaunimo centro interneto svetainė.

Didžiausias KAJC metinis renginys – Jaunimo susitikimų diena „Srovės nešami“ (1050 dalyvių, 70 savanorių). Į renginį atvyko jaunimas iš visos Lietuvos, įtraukta 900 dalyvių, 80 savanorių, apie 100 svečių ir organizatorių, kuriems vėliau organizuota. Taip pat vesta 1 laida Marijos radijuje.

Buvo organizuojami reguliarūs, skirtingo turinio renginiai KAJC patalpose: šv. Mišios, šlovinimo vakarai, diskusijų vakarai „Gilyn“ (5 susitikimai, 145 dalyviai), KAJC teminiai vakarai, KAJC trečiadieniai (išpažintys, dvasiniai pokalbiai, Rožinis, arbata ir pan.), organizuotas ALFA kursas: 2 komandos susitikimai, 10 užsiėmimų, 2 šventiniai vakarai, „Šventosios Dvasios savaitgalis“, kuriuose kaskart dalyvaudavo 50–150 jaunuolių.

Aktyviai talkinta parapijų katechetams, kurie kreipėsi norėdami organizuoti ALFA savaitgalius jaunimui arba susitikimus su sutvirtinamaisiais. Tęsta Lytiškumo ugdymo programų praktika mokyklose ir sutvirtinamiesiems. Surengtos 2 Taizé pamaldos parapijose (50 dalyvių).

Atskirai dėmesio buvo skirta ilgalaikiams ir trumpalaikiams savanoriams ugdyti. KAJC tapo akredituota savanorius priimančia organizacija. Buvo tęsiama jau anksčiau pradėta jaunimo ugdymo veikla, skirta lytiškumo ugdymo programai „Esi vertas daugiau“ pristatyti moksleiviams ir sutvirtinamiesiems (45 susitikimai, dalyvavo 1794 moksleiviai); lytiškumo ugdymo rekolekcijos sutvirtinamiesiems (776 dalyv.).

Siekiant stiprinti jaunimo vadovų, mokytojų bei katechetų tarpusavio bendradarbiavimą ir kompetenciją, buvo tęsiamas nuoseklus darbuotojų (jaunimo vadovų, mokytojų bei katechetų) palydėjimas, daug laiko ir jėgų skirta darbui su parapijų grupėmis, dalyvauta dekanatų / kitų vyskupijų jaunimo dienose, surengta 15 susitikimų dekanatuose su jaunimo vadovais, mokytojomis, katechetais, kunigais, organizuotas 1 seminaras. Organizuota Padėkos šventė arkivyskupijos jaunimo sielovados bendradarbiams, kurioje dalyvavo 160 dalyvių.

Vasarą KAJC organizavo 12 dienų piligriminę kelionę į Jaunimo festivalį „Welcome to Paradise“ Prancūzijoje, kuriai rengiantis buvo vedama konferencija skaipu ir 2 grupės susitikimai. Buvo rengiamasi KAJC komandos kelionei į Švediją su LTJPT, suorganizuoti 4 neformalūs komandos susitikimai. Kartu su VšĮ „Kataliko balsas“ Kauno akademija vesti du teminiai seminarai lytiškumo tema (25 dalyviai). Aktyviai įsitraukta į Lietuvos jaunimo pastoracijos tarybos posėdžius ir mokymus.

Arkivyskupijos muziejaus Bažnytinio meno skyriui (KAM BM) 2018 metais perduota nuolatiniam saugojimui 550 eksponatų (633 vnt.), suinventorizuota ir į pagrindinį muziejaus rinkinį įtrauktas 351 eksponatas. Laikinam ilgalaikiam saugojimui depozito teisėmis perduoti 4 eksponatai. Iš viso metų pabaigoje buvo 3504 į skyriaus fondus įtraukti eksponatai. 29 eksponatai neatlygintinai skolinti eksponavimo parodose, įstaigų patalpose ir restauravimo tikslais. 4 eksponatai restauruoti, 2 atlikti tyrimai ir prevencinis konservavimas. KAM BM užbaigė dviejų etapų projektą „Kauno arkivyskupijos muziejaus eksponatų restauravimas“, sėkmingai įgyvendino muziejaus projekto „Nenugalėtoji Kronika“ pirmąjį etapą. Surengta ir atidaryta ilgalaikė bažnytinio meno paroda „Nedingę“, surengti 4 edukaciniai užsiėmimai 15–20 moksleivių grupėms. Eksponuotas interaktyvusis terminalas „Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas“.

Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialinio muziejaus (KMM) veikla buvo sutelkta į istorinės atminties aktualizavimą ir kultūrinį-edukacinį darbą. Per 2018 metus muziejaus organizuotose programose dalyvavo apie 350 žmonių, parengtos 35 publikacijos, suteiktos 2 konsultacijos Lietuvos enciklopedijos redakcijai, Genocido tyrimo centrui. KMM iniciatyva surengtas susitikimas-seminaras Kauno mokytojams (daugiau kaip 50 mokytojų): pristatytos istorinės temos, aptartos būsimos edukacinės programos, daug dėmesio skirta „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ tematikai, numatytos būsimos pamokos. Pagal M. Valančiaus didaktinės literatūros veikalą ,,Vaikų knygelė“ parengta edukacinė programa pradinių ir jaunesnių klasių moksleiviams: ištraukų skaitymas, vaikų komentavimas, aptarimas, panašių istorijų pasakojimas. Parengta iš Čikagos lituanistinio centro, Vargdienių seserų kongregacijos vienuolyno ir kolekcininkų gautų 55 nuotraukų virtuali paroda, atspindinti pal. J. Matulaičio gyvenimo ir veiklos etapus. Virtualios parodos pristatymas vyko gruodžio 1 d. vykusiame pal. J. Matulaičiui skirtame minėjime; paroda pristatyta Kauno senelių globos namuose.

Suaugusiųjų katechezės tarnyba (SKT) 2018 m. vykdė programas, kurios padeda suaugusiems pažinti arba pagilinti tikėjimą bei tinkamai pasirengti sakramentų priėmimui. Sužadėtinių pasirengimo Santuokai programą 2018 metais baigė 460 porų. Programą sudarė 12 paskaitų, 6 dalijimosi grupelės po katechezės paskaitų bei 1 dalijimosi grupė programos pabaigoje.

Buvo vedama Sužadėtinių pasirengimo Sutvirtinimui programa, kurioje Sutvirtinimo sakramentui pasiruošė 104 asmenys. Sužadėtiniai, neturintys Krikšto sakramento, dalyvavo Suaugusiųjų katechumenato programoje, kurioje 8 asmenys pasiruošė Krikštui ir 43 – Sutvirtinimui.

Po Katechumenato dalyviams siūlomos trys tęstinumo programos: 1) Šv. Ignaco dvasinės pratybos; 2) Šventojo Rašto pratybos; 3) Dovanų ir dorybių pratybos; 2017–2018 metais 25 asmenys dalyvavo Šventojo Rašto pratybose; 2018–2019 metais 26 asmenys dalyvauja Dovanų ir dorybių pratybose.

Apie 20 jaunuolių tęsė krikščioniškojo ugdymosi praktiką Tikėjimo gilinimo programoje.

Institucijų veiklos apžvalgas parengė Vilija KARALIŪNAITĖ

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Yra gražiai sakoma – kuo tamsesnė naktis, tuo ryškiau spindi žvaigždės. Iš tiesų, šiemet ryškiau pamatėme daugelį svarbių dalykų. Pirmiausia, kad gyvenime esama sričių, kuriose negali būti jokių kompromisų. Nors Vakaruose teisingai pabrėžiame bendro sutarimo ir bendruomeniškumo svarbą, vis dėlto įsitikinome, kad ne visuomet toks sutarimas įmanomas. O kartais, ginant tiesą, tenka atiduoti ir patį brangiausią turtą – gyvybę.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune