Kauno arkikatedroje pradėti Palaimintojo Jurgio Matulaičio metai. Įšventinti keturi kunigai (2012 01 08)
Paskelbta: 2012-01-09 08:54:59

Fotografijos Nerijaus Makavecko

Sausio 8 d., sekmadienį, švenčiant Viešpaties Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmes Kauno arkikatedroje bazilikoje, iškilmingai pradėti Palaimintojo Jurgio Matulaičio metai arkivyskupijoje. Gausiai dalyvaujant dvasininkams bei tikintiesiems, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius keturiems arkivyskupijos diakonams – Gintui Leonavičiui, Audriui Martusevičiui, Giedriui Maskolaičiui ir Žilvinui Zinkevičiui – suteikė kunigystės šventimus.

Sveikindamas į iškilmes atvykusius ne tik Kauno, bet ir kitų Lietuvos vyskupijų per 20 kunigų, Kauno kunigų seminarijos vadovus, šventinamuosius diakonus, jų tėvus, kitus artimuosius, visus pamaldų dalyvius, arkivyskupas kvietė malda palydėti būsimuosius kunigus į jų tarnystę, melstis ir už tai, kad Betliejaus Kūdikiui tektų kuo daugiau vietos žmonių širdyse, o jų gyvenimas taptų jam brangiausia dovana.

Savo homilijos pradžioje arkivyskupas pasidalijo skaudžiais prisiminimais apie Trijų Karalių šventę prieš 28 metus, kai 1984 m. būnant Permės kalėjimo kameroje  ir drauge su kitais kaliniais daugiau nieko neturint, tik tikėjimas ir vargai galėjo būti Dievui dovana. Homilijoje pabrėžta Mišių aukos dovana Viešpačiui ir dovanos, kurias svarbu dovanoti mažiausiesiems Kristaus broliams kaip tikrą pasitarnavimą jiems.

Homilijoje buvo paskelbta ir apie pradedamus Pal. J. Matulaičio metus arkivyskupijoje iškeliant šio didžio ganytojo gyvenimo šventumą.

„Gimęs Sūduvos krašte, J. Matulaitis nuo pat vaikystės per didelį vargą ir kūno negales skynėsi kelią į gyvenimą. Tapęs kunigų palaimintasis sutelkė draugus kunigus ir atgaivino caro marinamą marijonų kongregaciją. Čia, Kauno arkikatedroje, buvo konsekruotas vyskupu, labai sunkiu karų metu valdė Vilniaus vyskupiją, įkūrė Vargdienių seserų bei Jėzaus Eucharistijoje Tarnaičių seserų kongregacijas, kaip popiežiaus legatas parengė Lietuvos bažnytinės provincijos projektą ir, visą gyvenimą išdalijęs kitiems čia, Kaune, iškeliavo pas Viešpatį. Palaimintasis sau nepasiliko nieko. Ėjo ir dirbo ten, kur buvo siunčiamas, ir net mirdamas ragino savo dvasios vaikus rikiuotis ir dirbti“, – sakė ganytojas, atkreipdamas dėmesį, jog šitaip gyventi ir aukotis žmogus gali tik tada, kai tarsi tie Rytų išminčiai būna suradęs Betliejaus Kūdikį ir jame atpažinęs Dievo siųstąjį Mesiją.

„Šią valandą mūsų akys krypsta į keturis diakonus, kurie netrukus bus įšventinti kunigais. Trijų Karalių šventėje jie atneša Betliejaus Kūdikiui savo gyvenimo dovaną – pasiryžimą tarnauti Dievui ir žmonėms“, – sakė ganytojas, primindamas, jog jų laukia ilgas ir tikriausiai ne visada lengvas būsiąs gyvenimo kelias, kuriame reikės būti žvaigždėmis dabarties sutemose ieškantiems kelio pas Betliejaus Kūdikį.

Pasibaigus šventimų liturgijos apeigoms, pasveikinti plojimais naujai įšventintieji kunigai G. Leonavičius, A. Martusevičius, G. Maskolaitis ir Ž. Zinkevičius kartu su kitais celebrantais – arkivyskupijos augziliaru vysk. Jonu Ivanausku, prel. Vytautu Steponu Vaičiūnu OFS ir kitais dvasininkais aukojo savo pirmąsias šv. Mišias, kurioms vadovavo arkiv. S. Tamkevičius.

 

 

Ganytojo žodis

Jėzus aiškino mokiniams apie Dievo Karalystę (plg. Apd 1, 3), o tada prakalbo jiems apie Šventosios Dvasios atsiuntimą. Ta nuostabi dovana iš aukštybių, kuri apims mokinius, yra pats Dievas, ateinantis dvasiniu būdu į mokinių tarpą. Jis toliau mokys, viską primins ir toliau ves savo bičiulius į Dangaus Karalystės pažinimą. Jis, Viešpats guodėjas, užtarėjas ir ramintojas, jau dabar nauju būdu žengia į širdis tų, kurie atsiveria šiai dangiškajai dovanai.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune