Kunigų konferencijoje – sveikinimas kardinolui Sigitui Tamkevičiui ir misijų aktualijos (2019 10 09)
Paskelbta: 2019-10-09 12:25:36

Nuotraukos Vilijos Karaliūnaitės ir Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės

Spalio 9 dieną į nuolatinio ugdymo konferenciją kurijoje susirinkę Kauno arkivyskupijos dvasininkai vyskupo Algirdo Jurevičiaus vadovaujama Valandų liturgijos dienine malda pradėjo eilinį susitikimą.

Tačiau sykiu jis buvo ir neeilinis: kunigai džiugiai sveikino popiežiaus Pranciškaus į Kardinolų kolegiją praeitą savaitgalį priimtą Kauno arkivyskupą emeritą Sigitą Tamkevičių. Sveikinimo žodį konfratrų vardu taręs prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, be kita, paminėjo ir tai, kaip nuolankiai, santūriai kardinolas Sigitas priėmė šį aukščiausio laipsnio paskyrimą kaip Dievo valią savo gyvenime, padėkojo už visada Eminencijos parodomą malonų dėmesį sutiktam kunigui ar kiekvienam žmogui, visų kunigų vardu pažadėjo melstis už jį. Pats kardinolas nuoširdžiai dėkojo kunigams ir pabrėžė kryžiaus išbandymus, po kurių žmogui visada lengviau priimti kitus gyvenimo išmėginimus. (Už kardinolą Sigitą dėkoti Dievui visi norintys galės Eucharistijos liturgijoje spalio 19 d. 13 val. Kauno arkikatedroje.)

Vėliau kunigų konferencijoje, kuriai vadovavo arkivyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, aptartos įvairios sielovados aktualijos ir pagrindinė iš jų – ypatingasis Misijų mėnuo. Jį pristatė svečias kun. Alessandro Barelli SDB, Lietuvos nacionalinės misijų tarnybos direktorius.

Kodėl jis yra misionierius Lietuvoje? Kun. Alessandro pasidalijo asmenine istorija, prasidėjusia Lietuvoje 1996 m. rudenį. Tų pačių metų vasarą tuometinis Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pašventino naują bažnyčią Palemone, o tose apeigose patarnavo diak. Alessandro. Netrukus arkivyskupo prašymu saleziečių vyresnysis išsiuntė jaunąjį diakoną į misijas Lietuvoje.

Kun. Barelli papasakojo, kokios popiežiškosios organizacijos talkina Bažnyčios misijoms visame pasaulyje, o jis pats LVK yra paskirtas penkeriems metams su užduotimi gaivinti misionierišką dvasią Lietuvoje.

„Esmė – neapsiriboti tik spalio 31 diena, kai baigsis ypatingasis Misijų mėnuo“, – sakė kunigas salezietis. Savo parengta vaizdine medžiaga nacionalinės misijų tarnybos direktorius atkreipė dėmesį, jog girdėdami žodį „misijos“ iškart pagalvojame apie Afriką, Aziją, Pietų Ameriką, apie žmones, kurie neturi kur gyventi, negali mokytis ir pan. Tai tiesa – Bažnyčia per savo misijas ad gentes (tautoms) skleidžia Dievo žodį tose šalyse, kur neseniai buvo priimtas tikėjimas, kur dažnai stokojama socialinio teisingumo. Tokioms bendruomenėms reikia Bažnyčios pagalbos – gydytis, mokytis, melstis. Taigi mūsų konkreti (ir piniginė) pagalba bei parama yra skiriama konkretiems žmonėms. Iš Europos ir JAV parama misijoms (kuri turi būti renkama kiekvienoje vyskupijoje) šiuo metu yra pastebimai sumažėjusi – tai rodo ir pačių Bažnyčių sunkumus, ir tai, kad gal trūksta paskatinimo. Be misijų ad gente, visuose kraštuose yra vykdoma evangelizacijos misija. 

Kun. Barelli sakė, jog Lietuvoje ypatingasis Misijų mėnuo susietas su čia ypač gyva Rožinio maldos tradicija. Atkreipė dėmesį, jog sulig Krikštu prasideda kiekvieno pakrikštytojo pareiga ir įgalinimas plėsti Dievo karalystę. Misijų mėnesio šūkis „Pakrikštyti ir siunčiami“ reiškia, jog Krikšto malonė veikia kiekvieną gyvenimo dieną ir siuntimas yra veiksmingas kasdien.

„Kunigai yra tarpininkai tarp sielovados iniciatyvų ir žmonių. Tai didžiulė atsakomybė ir rūpestis“, – pabrėžė kun. Barelli, pristatydamas svarbią pagalbą kunigams – interneto puslapius misijos.katalikai.lt (sukūrė ir administruoja Katalikų interneto tarnyba, bendradarbiai – Kauno arkivyskupija), kuriuose skelbiama pagrindinė ypatingojo Misijų mėnesio medžiaga. Tai popiežiaus Pranciškaus žinia, popiežiaus Benedikto XV apaštališkojo laiško Maximum illud aspektai, šventieji misionieriai, sekmadienių homilijos, priemonės mokytojams, katechetams ir pan. Tai, pasak nacionalinės misijų tarnybos direktoriaus, yra pasiūlymai, kurie turėtų padėti kunigams atnaujinant misijinį įsipareigojimą parapijose.

Jau spalio 10-ąją Kauno arkivyskupijoje pradedama Misijų savaitė >>.  Jos renginius pristatė kunigas redemptoristas Rastislavas Dluhý ir sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė.

„Nuostabu, kad šiomis dienomis galėsime sujungti visą arkivyskupiją – vyskupus, kunigus, vienuolijas, bendruomenes, pasauliečius, jaunimą į trijų dienų programą. Jos tikslas – atnaujinti misijinį pašaukimą ir apsisprendimą misijoms“, – sakė t. Rastislavas.

Trys dienos Kauno arkikatedroje bus skiriamos Krikšto, mokinystės ir išsiuntimo temoms, o ketvirtąją švęsime Šiluvoje kartu su Švč. Mergele Marija, melsdami Šventosios Dvasios pažadinimo. Supažindinę kunigus su išsamesne programa, arkivyskupijos sielovados koordinatoriai atkreipė dėmesį, jog penktadienio vakaras bus atviras visiems – su misijomis gatvėse, koncertu arkikatedros šventoriuje ir kt. Kunigai pakviesti įsitraukti į klausyklos ar pokalbių tarnystę, taip pat melstis už šį misijų laiką mūsų arkivyskupijoje bei misijas Lietuvoje ir pasaulyje.

Vėliau pereinant prie kitų sielovados aktualijų, kunigas egzorcistas Arnoldas Valkauskas atkreipė kunigų dėmesį į būtiną vyskupo leidimą išrišimui ir susitaikymui su Katalikų Bažnyčia tų asmenų, kurie buvo padarę inicijacijas į įvairias sektas, judėjimus ir pan.

Vyskupas Algirdas padėkojo kunigams už tarnystes Šiluvos atlaiduose, taip pat įteikė kai kuriems dekanams, klebonams, kunigams, parapijoms padėkas už paramą atlaidų agapėms.

Be kita, vyskupas supažindino kunigus su šiuo metu Romoje vykstančio Vyskupų sinodo Amazonijos tema aktualijomis. Šis sinodas susitelkia ne tik į Amazonijos regiono, išgyvenančio pasaulio įtakingųjų spaudimą naikinti miškus, gamtos apsaugą, vietinių gyventojų teises. Jie daugiausia yra katalikai, – tai gausi Bažnyčia, kuri sulaukia misionierių, tačiau labai stokoja kunigų Eucharistijai reguliariai švęsti. Vienas sinodo klausimų dėl to ir bus vyresnio amžiaus vedusių vyrų šventimų galimybės svarstymas.

Vyskupas Algirdas pakvietė bažnyčiose melstis už misijas specialia šio mėnesio malda, atkreipė dėmesį, jog jas galėsime paremti per rinkliavą Misijų sekmadienį (spalio 20 d.).

Misijas galima paremti ir įsigyjant t. Antano Saulaičio SJ knygą „Lietuvių misijos Amazonėje“ (2015). Kunigams buvo pristatyta ir kita naujausia aktuali literatūra – posinodinis popiežiaus paraginimas „Christus vivit“, ispano dominikono, teologo ir ligoninės kapeliono Jean-Miguel Garrigues knyga „Mūsų mirties valandą. Priimti amžinąjį gyvenimą“. Nuo kitų metų pradedant švęsti Dievo žodžio sekmadienį ir daugiau dėmesio skiriant Šventajam Raštui, aktualesnis taps „Magnificat“, „Žodis tarp mūsų“ – kunigai paraginti pasirūpinti šiais leidiniais tikintiesiems.

Kunigams taip pat buvo perduotas mons. Kęstučio Latožos kvietimas atvykti į Aušros Vartų atlaidus Vilniuje, kurie šiemet vyks lapkričio 9–17 d. Susirinkimas baigtas Viešpaties angelo malda ir agape.

Kunigai susirinkimai – lapkričio 6 d. su malda už mirusius dvasininkus ir gruodžio 18 d.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Yra gražiai sakoma – kuo tamsesnė naktis, tuo ryškiau spindi žvaigždės. Iš tiesų, šiemet ryškiau pamatėme daugelį svarbių dalykų. Pirmiausia, kad gyvenime esama sričių, kuriose negali būti jokių kompromisų. Nors Vakaruose teisingai pabrėžiame bendro sutarimo ir bendruomeniškumo svarbą, vis dėlto įsitikinome, kad ne visuomet toks sutarimas įmanomas. O kartais, ginant tiesą, tenka atiduoti ir patį brangiausią turtą – gyvybę.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune