Kauno arkivyskupijos kunigų konferencijoje pristatytos artėjančios Lietuvos jaunimo dienos ir sielovados bei finansų apžvalga (2020 02 19)
Paskelbta: 2020-02-20 17:24:56

Vasario 19-ąją eilinė kunigų konferencija Kaune tapo ir neeilinė, nes šią dieną arkivyskupijos kunigams buvo paskelbta žinia apie vyskupo Kęstučio Kėvalo paskyrimą naujuoju Kauno arkivyskupijos ordinaru. Šventojo Tėvo paskyrimą paskelbė Kaune apsilankęs apaštalinis nuncijus Baltijos šalims arkivyskupas Petaras Rajičius, kuris po to dalyvavo kunigų seminarijoje vykusiame nuncijaus Achille Ratti, vėliau popiežiaus Pijaus XI, vizito Kaune 100-mečio paminėjime atidengiant ir atminimo lentą >>

Konferencijoje, kaip įprasta metų pradžioje, apžvelgta Kauno arkivyskupijos sielovadinė bei finansinė situacija; be to, dalyvavo keli katalikiškos žiniasklaidos bei leidybos atstovai; o konferencija pradėta nuo jaunimo sielovados artėjant Lietuvos jaunimo dienoms (LJD), kurios birželio 27–28 d. vyks Šiauliuose.

Jaunatviškai ir džiaugsmingai jas pristatė Jaunimo centro darbuotojai, kurie šiuo metu gyvena intensyviu pasirengimo ritmu. Jaunų žmonių entuziazmas patraukė ir kunigus: jie mielai dalyvavo jų surengtame protmūšyje, o paskui dėmesingai priėmė informaciją apie Jaunimo dienas, prašymą padėti sutelkti jaunimą, paremti finansiškai ar atvykti pasitarnauti jų metu.

Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro bei Lietuvos jaunimo pastoracijos centro vadovė Agnė Grigaitytė atkreipė dėmesį, jog LJD transformuojasi į Katalikišką jaunimo festivalį, jis vyks šiek tiek kitu formatu – šeštadienį Kryžių kalne su palapinėmis, su maldos ir kita festivalio pobūdžio programa. Sekmadienį laukia naujovė – vyskupijų jaunimas dalyvaus savo ganytojo katechezėje. Šv. Mišios bus švenčiamos Šiaulių arenoje.

„Jaunimo dienos yra sielovados stotelė, kuri gali sužadinti jaunimo sielovadą. Gali būti ir puikus startas ją intensyviau pradėti. Jaunimo dienų svetainėje yra puikių priemonių jaunimo sielovadai prieš ir po LJD“, – sakė A. Grigaitytė ir pakvietė kunigus toliau bendradarbiauti, stiprinti ryšius tarp parapijų ir mokyklų. Į pagalbą bet kurioje arkivyskupijos vietoje pasirengusi atvykti Jaunimo komanda. Trokštama, kad artėjantis festivalis atlieptų popiežiaus Pranciškaus troškimą, kad tokiuose renginiuose jauni žmonės švęstų, klausytųsi liudijimų, bendruomeniškai susitiktų su gyvuoju Dievu.

Antrojoje kunigų susirinkimo dalyje 2019 metų Kauno arkivyskupijos sielovados ir finansų apžvalgą pristatęs vyskupas Algirdas Jurevičius dėkojo kunigams už pateiktus duomenis ir pasidalijimą pastoracijos sunkumais, kuriems įveikti reikia ir sutelktų pastangų. Pasak pačių kunigų pateiktų atsiliepimų – kaimų ir mažesnių miestelių parapijoms trūksta katechetų, tenka rūpintis parapijiečių vienybe, aktuali žmonių vienišumo problema; kunigams, provincijoje neretai aptarnaujantiems po kelias parapijas, labai trūksta laiko. Tuo tarpu miestuose kunigų rūpesčio centre – kaip patraukti sakramentus priėmusius vaikus ir jaunimą į parapijos gyvenimą, kaip pagyvinti jaunų šeimų, katechizuojamų vaikų tėvų sielovadą, kaip suburti žmones parapijos veikloms ir ypač paskatinti ilgalaikį įsipareigojimą. Apžvelgiant finansinę statistiką, pastebėta, kad, nors ir mažėjant tikinčiųjų skaičiui, pastebima geresė finanasinė padėtis.

2019 metais Kauno arkivyskupijos teritorijoje gyveno apie 425 tūkst. žmonių, iš kurių – apie 352 tūkst. katalikų (remiantis paskutinio visuotinio gyventojų surašymo Lietuvoje 2011 m. duomenimis, Kauno arkivyskupijoje katalikai sudarė 82,8 proc.) iš jų sekmadienį šv. Mišiose dalyvauja vidutiniškai apie 30,5 tūkst. tikinčiųjų (arba 8,7 proc. nuo katalikų sk.; įdomu pastebėti, kad Kauno miesto parapijose šis skaičius siekia 11 proc., o kituose dekanatuose – vidutiniškai 6 proc.).

Arkivyskupijoje veikia 92 parapijos, 7 rektoratai ir 14 neparapinių bažnyčių bei koplyčių. Tikintiesiems patarnauja 104 dieceziniai, 7 kitų vyskupijų kunigai ir 23 kunigai vienuoliai (6 kongregacijų), 5 nuolatiniai diakonai. 2019 m. rugsėjo 1 d. Kauno kunigų seminarijoje mokėsi 24 seminaristai. Pernai įšventintas 1 kunigas, du iškeliavo pas Viešpatį. Kai kurie kunigai studijuoja, yra išvykę į misijas, gydosi. Kauno arkivyskupijoje veikia 13-os moterų pašvęstojo gyvenimo kongregacijų (161 sesuo vienuolė).

Pakrikštyti 3.699 kūdikiai ir vaikai bei 278 suaugusieji. Pirmąją Komuniją priėmė 3.021 vaikas. Sutvirtinimo sakramentą – 2.163 asmenys. Santuokos sakramentą priėmė 1.003 poros. Katalikiškai palaidota 5.550 asmenų. Kunigai aplankė 6.652 šeimas. Ligonių patepimo sakramentas suteiktas 8.744 žmonėms.

Arkivyskupijos bažnyčiose patarnauja apie 370 ministrantų, parapijose yra bemaž tūkstantis aktyvaus katalikiško jaunimo. Parapijų grupėse ir organizacijose aktyviai dalyvauja beveik 6.000 tikinčiųjų. Daugiausiai jų Gyvojo Rožinio grupėse, Carite, įvairiose maldos grupėse.

Pristatydamas kurijos ir jos institucijų veiklą vyskupas A. Jurevičius atkreipė dėmesį į vykdomas evangelizacines, misijines programas, pašaukimų sielovadą. Tai ir švenčių, atlaidų organizavimas. Šiluvą per atlaidus, 13 dienomis aplanko per 50 tūkst. piligrimų, Jono Pauliaus II namuose buvo apsistoję beveik tūkstantis piligrimų ne tik iš Kauno arkivyskupijos. Šiluvoje, bendradarbiaujant su valdžios institucijomis, vykdoma religinio turizmo skatinimo programa.

Vysk. Algirdas Jurevičius paminėjo, jog, be nuolatinių darbuotojų, kurijos institucijos yra sutelkusios daugybę savanorių, sėkmingai vykdo projektines veiklas, jų veiklos finansavimas iš kurijos sudaro nuo 7 iki 60 proc. Institucijų veikloje rūpinamasi šeimų, jaunimo, piligrimų, akademinių bendruomenių sielovada, Carito tarnyste, tikybos mokymu ir parapine katecheze, suaugusiųjų katecheze, arkivyskupijos bažnytinio meno paveldu (išsami Kauno arkivyskupijos 2019 m. veiklos, statistinė ir finansinė apžvalga >> ).  

Kunigų konferencijoje buvo pristatyta krikščioniškojo portalo bernardinai.lt misija, „Magnificat leidiniai“ naujienos, be kita, ir ypatinga naujovė Lietuvoje – nepertraukiamas Biblijos skaitymas, kuris kovo 22–28 d. vyks Švč. M. Marijos Ramintojos bažnyčioje Vilniuje.

Kovo mėnesį arkivyskupijos kunigai susitiks rekolekcijose, balandį kartu švęs Krizmos Mišias Kauno arkikatedroje pradedant Velykų Tridienį, o antrąją Šv. Velykų dieną, balandžio 13-ąją, toje pat arkikatedroje 16 val. susirinks į naujojo arkivyskupo Kęstučio Kėvalo ingresą.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Ganytojo žodis

Kokia nuostabi ramybė apima žmogaus širdį, kai jis dovanoja sau maldos laiką ir patiria mylinčio Tėvo artumą. Visi esame Bažnyčia, pakviesta skelbti šią Gerąją Naujieną! Visi esame Mergelės Marijos bičiuliai, kviesdami savo brolius ir seseris garbinti jos Sūnų! Būkime ir mes Dievo meilės apaštalai, pasiruošę paliudyti „apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3, 15).

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune