Sausio 13-osios dvidešimtmečio paminėjimas arkivyskupijoje (2011 01 12–13)
Paskelbta: 2011-01-13 20:54:15

Sausio 12 d., tragiškosios Sausio 13-osios išvakarėse, LVK Pirmininkas, Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius kalbėjo LR Seime surengtoje Lietuvos valstybės gynėjų konferencijoje „Aukščiausioji Taryba – paskutinioji barikada“. Ganytojas, be kita ko, sakė: „Atrodė, kad savo laisvei ir nepriklausomybei turime visus saugiklius ir ramiai galėsime statyti laisvės namą. Atrodė, nebereikės Sausio 13-osios barikadų, jau niekas negresia, galime atsipalaiduoti... Netiesa, barikados visada bus reikalingos, kol gyvuos šis pasaulis. Pats taikiausias iš visų taikiųjų – Jėzus Kristus sakė: „Nemanykite, jog aš atėjęs nešti žemei ramybės. Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo“ (Mt 10, 34). Kristus žinojo, kad žmogui reikės nuolat budėti, idant blogis neįleistų šaknų į mūsų sielą, su šiuo blogiu reikės nuolat grumtis. “ (visą tekstą išsamiai žr. http://www.kaunoarkivyskupija.lt/?id=67).

Sausio 12-osios vakare arkivys. S. Tamkevičius dalyvavo Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje, prie liepsnojančio laužo surengtame Sausio 13-osios įvykių minėjime ,,Atmintis gyva, nes liudija“, kartu su žmonėmis pasimeldė už laisvės gynėjus.

Sausio 13-ąją LVK raginimu visose Lietuvos bažnyčiose skambėjo varpai, buvo meldžiamasi už žuvusiuosius. Šv. Mišios 12 val. buvo aukojamos pagrindinėse arkivyskupijos šventovėse Šiluvoje ir Kauno arkikatedroje bazilikoje, taip pat kitose Kauno, kitų miestų, miestelių bažnyčiose.

Šiluvoje pagrindinėms šv. Mišioms Bazilikoje vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, kiti dvasininkai. Arkivyskupas kvietė maldoje prisiminti žuvusius, taip pat dėkoti Dievui už tikrą, jo padarytą stebuklą – Lietuvos laisvės dovaną ir už tuos žmones, kurie per 20 laisvės metų, nors ir patirdami sunkių išbandymų, nenusivylė laisve.

Arkivyskupas savo pamoksle prisiminė Aukščiausiosios Tarybos ginti atėjusią žmonių minią, kurią matė tada aukodamas šv. Mišias prie atviro Seimo lango. Šie beginkliai žmonės iš tiesų buvo silpni, beginkliai, tikri vargdieniai prieš grėsmingą jėgą, – pasak ganytojo, kaip Šventojo Rašto Dovydas, su mėtykle ir akmeniu stojęs prieš pagonį galiūną, – bet tiesa buvo jų pusėje. Ganytojas sakė ypač įsiminęs žmonių maldą – galbūt kai kurie jų po 50 ateizmo metų jau seniai buvo darę kryžiaus ženklą, bet visi jie savo laisvės kovos baigtį patikėjo ne savo jėgoms ar išminčiai, bet Viešpačiui. Pamoksle paraginta melsti Dievą, kad jis laimintų Lietuvą nelengvame laisvės kelyje, kuriame skaudžių išbandymų tenka šeimoms, netrūksta mūsų laikų stabmeldystės – turtui, pinigams, besaikio alkoholio pardavinėjimo ir vartojimo, pakviesta nepasiduoti laiko dvasiai ir likti dvasiškai tvirtiems.

Lietuvos laisvės gynėjų diena buvo paminėta ir Kauno arkikatedroje bazilikoje dėkojant Dievui už nepriklausomybę ir meldžiantis už tuos, kurie nukentėjo ar net savo gyvybę atidavė už ją. Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, koncelebravo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. Adolfas Grušas, mons. Artūras Jagelavičius, mons. Aurelijus Žukauskas.

Nemažai Kauno gimnazijų ir mokyklų moksleivių, visuomeninių organizacijų (jaunųjų šaulių, skautų, ateitininkų ir kt. ) jaunųjų atstovų dalyvavo 10 val. šv. Mišiose Sausio 13-osios aukoms atminti Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje. Joms vadovavo kun. Artūras Kazlauskas. Įgulos bažnyčioje Vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai paskui surengė meninę programą „Atminties liepsna", vėliau nuo šios šventovės pajudėjo eisena į Karo istorijos muziejaus sodelį. 

Ganytojo žodis

Leidžiamės į misiją, leidžiamės į pokalbį. Popiežius Pranciškus kviečia mus kreiptis į Šventąją Dvasią, kad Ji dovanotų mums įžvalgą ir išmintį, ką turėtume daryti, tai yra pasikalbėti tarpusavyje, šeimose, parapijose, bendruomenėse, organizacijose, darbovietėse, vyskupijose, visoje Bažnyčioje pasaulyje apie Viešpaties valią mūsų laikų žmonėms, Evangelijos džiaugsmo skelbimo būdus šiandienos pasauliui.

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune