Švenčiant Kristaus PAAUKOJIMĄ (Grabnyčias) nuotolinis maldos sveikinimas skirtas seserims ir broliams vienuoliams (2021 02 02)
Paskelbta: 2021-02-03 10:22:42

Nuotraukose – vaizdo įrašo stop kadrai 

2021-ųjų Kristaus Paaukojimą (Grabnyčias) ir kartu minimą Dievui pašvęstojo gyvenimo dieną šventėme karantine, tad siųsdami tik nuotolinį maldos pasveikinimą arkivyskupijoje tarnaujantiems daugiau kaip 20-ies vienuolijų broliams ir seserims.

Melstis už pašvęstuosius, negalėjusius šiemet rinktis kartu švęsti Grabnyčių į arkikatedrą, Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas vasario 2 d. pakvietė Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje, iš kurios Kristaus Paaukojimo  pamaldos buvo transliuojamos arkivyskupijos kanalais bei delfi.lt.

Šventąsias Mišias arkivyskupas aukojo drauge su seminarijos rektoriumi kun. Ramūnu Norkumi, prefektu kun. Kęstučiu Geniu, dvasios tėvu kun. Stasiu Kazėnu SJ. Patarnavo seminaristai.

„Senelis Simeonas ir pranašė Ona atpažino Vaikelyje Viešpatį“, – sakė arkivyskupas šios džiugios šventės proga, kai netrukus pašventintomis žvakėmis buvo pagerbtas Kristus, tapęs, pasak ganytojo, pirmuoju pašventintuoju ir suteikęs galimybę kitiems būti pašventintiems bei sekti Juo.

Ganytojas pasveikino ir pakvietė melstis už tuos vyrus ir moteris, kurie priėmė didį pašaukimą – būti Viešpačiui pašvęstaisiais, kartoti Jėzaus gyvenimo stilių, dovanoti savo gyvenimą Dievui bei žmonėms.

Paskelbus Dievo žodį, kaip „transcendencijos ženklą“ vienuolinį gyvenimą savo homilijoje apibūdinęs arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog jis neįprastas šiam pasauliui. Šis gyvenimas ir yra ne iš šio pasaulio bei skirtas liudyti pasauliui kitokią  – Dangaus karalystės – tikovę. Pats Viešpats pašaukia žmones taip sekti Jį, ir tai yra didžiulis Jo palankumo ir išsirinkimo ženklas.

Arkivyskupas darsyk atkreipė dėmesį Evangelijoje minimus senelį Simeoną ir pranašę Oną, pavadindamas juos tikrais šventyklos žmonėmis. Jie teisieji, dievobaimingieji, dovanojantieji brangiausią išteklių – savo gyvenimo laiką – Dievui. Tai ir yra pašvęstojo gyvenimo slėpinys – nuolankiai priimti Dievo kvietimą, įsileisti šią Dievo paslaptį ir tapti ženklu savo kartai, Dievo karalystės nuoroda ir skelbimu. Per pašvęstųjų atsiliepimą ir gyvenimą Dievo malonė toliau veikia!

Savo homiliją arkivyskupas užbaigė invokacija prašant Viešpatį palaiminti brolius ir seseris vienuolius, stiprinti juos, duoti drąsos ir įkvėpimo, kviesti į pašvęstųjų šeimą naujų, karštų širdžių savo Karalystei plėsti.

Visuotiniuose maldavimuose tądien melstasi už Bažnyčią, spindinčią Viešpaties šviesa, už pašvęstuosius bei jų rodomus nesuskaičiuojamus šventumo kelius, prisimenant ir pandemijos realybę, kurioje reikia brolybės ir solidarumo.

 Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba 

Ganytojo žodis

„PRADŽIUKIME! Kad Švč. Mergelės Marijos MAGNIFICAT taptų mūsų savastimi: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju.“

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune