Bukonių parapijos vaikų Biblijos stovykla Palemone (2015 12 30–2016 01 01)
Paskelbta: 2016-01-08 08:52:04

Jau antrus metus Jonavos r. Bukonių Šv. arkangelo Mykolo parapijos vaikai, daugiausia Bukonių pagrindinės mokyklos mokiniai, dalyvavo naujametinėje stovykloje, kuri šiais metais buvo pavadinta Biblijos stovykla. Kodėl Biblijos? Todėl, kad per mokslo metus tikybos pamokų yra per mažai daugiau, išsamiau, giliau pažinti Biblijai, jos atsiradimo kultūrai bei personažams, jų istorijoms ir tų istorijų vertei šioms dienoms. Be to, kai Naujieji metai yra ilgo savaitgalio šventės, kai kuriems, ypač kaimo vaikams, yra naudingiau tokias šventes švęsti ne savo šeimose.

Į stovyklą 10 parapijos vaikų išvyko gruodžio 30-osios vakarą, atšventę savo parapijoje šv. Mišias šv. Juozapo, šeimų globėjo, garbei. Palemonas daugeliui vaikų yra pažįstamas nuo praėjusių metų, taigi vaikai greitai įsikūrė. Kadangi, kaip minėta, tai buvo Biblijos stovykla, sumanytojų tikslas buvo ir maistą ruošti iš Biblijos patiekalų bei šiai kultūrai būdingų produktų. Į pagalbą buvo pasitelkta šiai progai labai tinkama knyga „Prie stalo su Abraomu“. Taigi stovyklautojai visas dienas maitinosi nelietuviškai, virtuvei vadovavo mokytoja Larisa Chvatovienė ir Jonavos JAUPRA brolijos prezidentė Viktorija Glinskaitė. Vakarą vaikai pabaigė žiūrėdami filmą „Mažylis“.

Kitą rytą pirmąjį užsiėmimą vedė pranciškonė sesuo Emerita Virginija Juciūnaitė FDCJ. Ji atsivežė ir vaizdinėmis priemonėmis pailiustravo žydų kultūros daiktų, simbolių, religinių ženklų, tokių kaip filakterijus, menora ir kt. Sesuo mokė hebrajiškai vaikus užsirašyti savo vardą, iš spalvotų akmenukų dėliojo menorą bei iš modulino lipdė senovines lempas.

Po pietų stovyklautojai keliavo į Kauno botanikos sodą, jame paskutinę dieną matė tropinius drugelius bei apžiūrėjo biblinių augalų ekspoziciją. Vėliau grupė nuvyko į Kristaus Prisikėlimo baziliką ir pasikėlė ant stogo, kur su džiaugsmu išbandė ten susidariusio ledo slidumą, o bazilikos koplytėlėje Jėzui dėkojo už stovyklą, už patirtus dienos įspūdžius bei aplankė gražiai įrengtą prakartėlę. Vakaro šv. Mišias, kurioje patarnavo stovyklaujantys berniukai, šventėme Palemono Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčioje. Vakare, belaukdami Naujųjų metų sutikimo, vaikai žiūrėjo dokumentinių filmų ciklą „Biblijos kraštas“, praturtino ir įtvirtino savo žinias apie Botanikos sode matytus augalus, vakarienės metu valgytą vaistą ir to maisto paruošimą Biblijos atsiradimo kultūroje.

Naujuosius metus visi pasitikome aplinkui dangų nušvietusių fejerverkų apsuptyje, o paskui – prie stalo ragaudami biblinių vaisių desertą „Taikos salotos“, kartu melsdami taikos ateinantiems metams.

Sausio 1-osios rytą po maldos ir pusryčių stovyklautojus savo globon perėmė iš Jonavos atvykę savanoriai Vanda ir Arūnas Jančiauskai. Jie stovyklai talkino ir pernai, be to, dažnai būdavo ir Bukonių parapijoje, taigi juos vaikai pasitiko taip šiltai, tarsi savo tėvus. Vanda su mergaitėmis ruošė pietus, kartu aptardamos su tam tikrais valgiais susijusius Biblijos klausimus, o Arūnas berniukus mokė nusišlifuoti ir parengti klijavimui medžio lenteles, o paskui, susipažinus su arkangelais Biblijoje, išsirinkti jų reprodukciją ir dailiai užklijuoti.

Vidudienį vaikai šventė šv. Mišias, patys jose grojo atsivežtais instrumentais ir giedojo. O vakarą pasitikome inscenizuodami Senojo Testamento Rutos knygą bei Gailestingojo tėvo arba Sūnaus palaidūno istoriją, paskui žiūrėdami filmą „Jėzaus Gimimo istorija“. Vakarienėje visų laukė ypatinga patirtis: kadangi neturėjome lietuviškos duonos, reikėjo išsikepti žydiškos duonos – macos. Taigi ją kepė visi vaikai, vėliau valgė ir vieną, ir su užkandžiais...

Paskutinis rytas prasidėjo šv. Mišiomis bažnyčioje, paskui pusryčiais ir malda su šlovinimu parapijos namų koplytėlėje bei paskutiniu užsiėmimu. Patys vaikai prašė supažindinti su tolesniu Jėzaus gyvenimu ir Jo mokymu, taigi žiūrėjo filmą „Jėzus. Evangelija pagal Luką“. Iki pietų vaikai taip pat turėjo parašyti laišką sau.

Po pietų prasidėjo kelionė link namų. Kiekvienas įvardijo savo padėkas ir įspūdžius iš stovyklos, prisiminė, ką sužinojo ir patyrė. Buvome dėkingi visiems geradariams. O ypač dėkojame Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) bažnyčios neokatehumenato grupei „Kelias“, kurios finansinės paramos, perduotos per mūsų mieląjį Kauno arkivyskupą metropolitą Lionginą Virbalą, dėka ši būtent tokio pobūdžio stovykla įvyko. Dievo Apvaizda veikia ypatingu būdu: jau kuris laikas Bukonių parapijai patarnauja Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos kunigas Remigijus Kuprys, dažnai parapijiečiams, tarp jų ir susirinkusiems vaikams, papasakojantis apie šią neokatechumenato veiklą, pamaldas, bendravimo būdą, kadangi dažnai ten aukoja šv. Mišias. O dabar tas pats neokatechumenatas padėjo mums, būtent Bukonių parapijos vaikams, surengti stovyklą. Ačiū jiems! Dievas telaimina ir teatlygina!

Ses. Pranciška Neringa Bubelytė FDCJ,
Bukonių pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja ir Biblijos stovyklos organizatorė

 

Ganytojo žodis

Kristus keliauja laike. Jis nori eiti į mūsų gyvenimus, mūsų kasdienybę ir šventes. Jis „praskynė“ kelią ir į mums visiems pažadėtą prisikėlimą. Te Velykos dovanoja naują gyvenimą mums kiekvienam asmeniškai, mūsų šeimoms, mūsų Tėvynei Lietuvai ir mūsų pasauliui! Kristus prisikėlė, iš tikrųjų prisikėlė!

Arkivyskupo Kęstučio Kėvalo herbas
+ Kęstutis KĖVALAS

Liturginis kalendorius

Pamaldos

Kauno arkivyskupijos II sinodas

Šiluva

Parama

Svečių namai

Šv. Kazimiero knygynas Kaune