Archyvo įrašas

Dekretai
Arkivyskupija
Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS
Kauno arkivyskupijos II Sinodo sušaukimo DEKRETAS
2007-06-24
Kaunas
Dekretas Nr. 255
Susiję:
Kaunas, 2007 06 24
Nr. 255

Kauno arkivyskupijos II Sinodo sušaukimo
DEKRETAS


Kauno arkivyskupijos II Sinodo komisijų bei sinodo grupių parapijose atliktas darbas liudija, kad Sinodo parengiamieji darbai yra baigti.

Atsižvelgdamas į tai ir remdamasis Kanonų teisės Kodekso kan. 463 nuostatomis,

SUŠAUKIU

Kauno arkivyskupijos II Sinodą, kuris prasidės 2007 metų spalio mėnesio 20 dieną (šeštadienį) 10 valandą Šv. Mišiomis Kauno arkikatedroje bazilikoje. Sinodo posėdžiai vyks Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje.

Pagal kanonų teisės Kodekso kan. 463 nuostatas dalyvauti Sinode

ŠAUKIU:

Jo Ekscelenciją Kauno vyskupą augziliarą ir generalvikarą; Kauno arkivyskupijos tribunolo oficiolą; Kunigų tarybos narius; Kunigų seminarijos rektorių; Kauno arkivyskupijos dekanus ir vicedekanus; Po vieną išrinktą kunigą iš kiekvieno dekanato; Po vieną parapijų ir rektoratų sinodo grupėse išrinktą kataliką pasaulietį.

Taip pat, pagal Kanonų teisės Kodekso kan. 463 § 2 nuostatas, į Sinodą narių teisėmis šaukiu Sinodo vyriausiosios komisijos narius, komisijų išrinktus narius, Kauno arkivyskupijos centrų vadovus bei arkivyskupijos sinodo generalinį sekretorių.

Visų pašauktųjų į Sinodą dalyvavimas yra būtinas.

Per mėnesį laiko nuo šio dekreto išleidimo datos, t. y. iki 2007 metų liepos 25 dienos, parapijų sinodo grupėse bei dekanatų kunigų susirinkimuose privalo būti pravesti rinkimai pagal Kanonų teisės Kodekso nuostatas, ir delegatų pavardės praneštos Sinodo sekretoriatui.

Kad Sinodo darbai vyktų sėkmingai, pasitikėdamas Viešpaties Dievo pagalba ir Šiluvos Dievo Motinos užtarimu,

ĮSAKAU

Iki Sinodo pabaigos kiekvienoje parapijoje sekmadienio Šventųjų Mišių metu tikinčiųjų visuotinėje maldoje pridėti invokaciją už Kauno arkivyskupijos II Sinodo sėkmę.

Kaunas, 2007 metų birželio 24 diena, Nr. 255.

† Sigitas TAMKEVIČIUS
Kauno arkivyskupas
Mons. Adolfas GRUŠAS
Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris
<< atgal