į pirmą puslapį

Vyskupas Kęstutis KĖVALAS

1972 * 2000 * 2012 * 2017 *
  • Kauno arkivyskupijos augziliaras ir generalvikaras 2012–2017 m.
  • Nuo 2017 m. balandžio 20 d. paskirtas Telšių vyskupijos koadjutoriumi.
  • Nuo 2017 m. rugsėjo 18 d. Telšių vyskupas ordinaras.
 Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis KĖVALAS, 2012 11 24

Gimė Kaune 1972 m. vasario 17 d.

Mokėsi Šančių vidurinėje mokykloje bei Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje.

Baigęs vidurinę mokyklą 1990–1992 m. studijavo Kauno technologijos universiteto Radioelektronikos fakultete.

1993 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją.

1997 m. Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ siuntimu išvyko tęsti studijų Šventos Marijos seminarijoje ir universitete Baltimorėje JAV.

2000 m. čia baigė pagrindines teologijos studijas ir įgijo teologijos bakalauro bei magistro mokslinius laipsnius.

2000 m. birželio 29 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupo Tamkevičiaus įšventintas kunigu. 2001 m. tęsė studijas Šv. Marijos seminarijoje ir universitete Baltimorėje bei įgijo teologijos mokslo licenciato laipsnį, parašydamas darbą „Catholic Social Teaching and Economical Development: A Case Study of Lithuania“ („Katalikų socialinis mokymas ir ekonominis vystymasis: Lietuvos situacija“).

Nuo 2001 m. rugsėjo paskirtas Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso vadovu bei jaunimo pastoracijos kapelionu Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre.

Nuo 2002 m. vasario pradėjo dėstyti Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete.

Jame iki šiol dėstė įvairius kursus teologijos ir religijos studijų bakalauro studijų programose: bendroji moralinė teologija, spec. moralinės teologija; taip pat magistro studijų programoje kursus: pastoracijos vadyba ir jaunimo sielovada.

2003 m. rugsėjį pradėjo doktorantūros studijas Vytauto Didžiojo universitete ir paskirtas Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso bei Jono Pauliaus II namų Šiluvoje vadovu.

2003–2007 m. dalyvavo Kauno arkivyskupijos antrojo sinodo darbe kaip Jaunimo sielovados komisijos pirmininkas.

2005 m. paskirtas Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu.

2006 m. rugpjūčio išvyko į JAV rašyti doktorato darbo ir būti kapelionu Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijoje Putname, Konektikuto valstijoje.

Nuo 2007 m. rugsėjo tęsė darbą Vytauto Didžiojo universitete. Mokslinė domėjimosi sritis – katalikų socialinis mokymas, etika, laisvoji ekonomika.

2008 m. sausio 18 d. Vytauto Didžiojo universitete apgynė teologijos daktaro disertaciją tema „The Origins and Ends of the Free Economy as Portrayed in the Encyclical Letter Centesimus Annus“ („Laisvosios ekonomikos šaltiniai ir tikslai pagal encikliką Centesimus Annus“).

2009–2011 m. yra Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete prodekanas.

2010 m. įteiktas Aktono instituto (JAV) Novako apdovanojimas už studijas gilinant sąsajas tarp moralės ir ekonomikos disciplinų bei laisvosios ekonomikos temos nagrinėjimą tarpdalykiniame kontekste.

Nuo 2010 m. vasario dirbo Marijos radijo Lietuvoje programų direktoriumi.

2012 m. rugsėjo 27 d. Šventasis Tėvas Benediktas XVI paskyrė kun. dr. Kęstutį Kėvalą tituliniu Abziri vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru.

2012 m. lapkričio 24 d., Kristaus Visatos Valdovo iškilmių išvakarėse, arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui SJ vadovaujant, arkivyskupui Luigi Bonazzi ir vyskupui Gintarui Grušui asistuojant, dalyvaujant Lietuvos bei užsienio vyskupams, kunigams ir visai Dievo tautai, susirinkusiai Kristaus Prisikėlimo šventovėje Kaune, įšventintas vyskupu.

Kauno arkivyskupo S. Tamkevičiaus dekretu paskirtas arkivyskupo generalvikaru.

2013 vasario 14 d. LVK plenariniame posėdyje išrinktas LVK Socialinių reikalų tarybos pirmininku. 2014 m. spalio 29 d. perrinktas šioms pareigoms.

2017 metų balandžio 20 d. popiežius Pranciškus augziliarą ir generalinį vikarą vyskupą Kęstutį Kėvalą paskyrė Telšių vyskupijos koadjutoriumi. Tarnystę Telšių vyskupijoje pradėjo birželio 1 dieną. Nuo 2017 m. rugsėjo 18 d. – Telšių vyskupas ordinaras.