į pirmą puslapį

Caritas

 CARITAS logo
Raštinė
Papilio g. 5
44279 Kaunas
Tel. (37) 20 90 11 , mob. 8 673 22 327
El. p.
kaunas.caritas.lt

Kauno arkivyskupijos Carito pirmininkas – Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis KĖVALAS

Direktorius – Arūnas KUČIKAS

Programų vadovai

Parapijų bendruomenių stiprinimo koordinatorė – Kristina BAJARŪNAITĖ,
Papilio g. 5, 44275 Kaunas
mob. 8 601 258 22, el. p.

Vaiko gerovės instituto (VGI) koordinatorė – dr. Daiva Kristina KUZMICKAITĖ MVS
Papilio g. 5, 44275 Kaunas
mob. 8 616 157 23, el. p.
vgi.caritas.lt

Užsieniečių integracijos programos (UIP) koordinatorė – Jolanta BIELSKIENĖ
Papilio g. 5, 44275 Kaunas
mob. 8 672 311 52, el. p.

Benamystę išgyvenančių ir nuteistųjų integracijos programos

Benamystę išgyvenančiųjų dienos centro socialinė darbuotoja – Virginija TAMOŠIŪNAITĖ 
Partizanų g. 5, 50207 Kaunas
caritas.dienoscentras@gmail.com
mob. 676 577 24

Nuteistųjų integracijos programos koordinatorė – Reda ROKIENĖ
Partizanų g. 5, 50207 Kaunas
nuteistuju.programa@gmail.com
mob. 8 603 11671

VšĮ Senamiesčio vaikų dienos centro direktorė – Aušra ŽUKAUSKAITĖ  
Jonavos g. 14, 44269 Kaunas
Tel. 37 42 33 10, mob. 8 604 866 75, el. p.

Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro vadovė – dr. Polina ŠEDIENĖ
Papilio g. 5, 44275 Kaunas
mob. tel. 864637802
caritas.epilepsija@gmail.com, epikonsult@kaunascaritas.lt
senvdc.lcn.lt

Dekanatų Caritas centrai
Apie CARITO organizaciją
Informacija atnaujinta 2020

 Nuo 1989 m. veikiantis Kauno arkivyskupijos Caritas vienija parapijų Carito grupes, skatina bendradarbiavimą tarp įvairių arkivyskupijos teritorijoje veikiančių katalikiškų organizacijų, vienuolijų ir kitų institucijų.

Carito grupės veikia daugumoje Kauno arkivyskupijos parapijų, jų veikla koordinuojama pasitelkiant dekanatų centrus: Kauno I (Kauno miesto parapijos), Kauno II (Kauno rajono parapijos), Kėdainių, Ukmergės, Raseinių, Jurbarko ir Jonavos dekanatai. Dekanatų ir parapijų Carito organizacijos teikia materialinę ir sielovadinę pagalbą nepasiturintiems, krizinėje situacijoje esantiems asmenims, didelį dėmesį skiria vaikų, jaunimo, vienišų senelių, kalinių globai, vaikų vasaros stovykloms.

Kauno arkivyskupijos Carito koordinuojamose veiklose dalyvauja gausus bendradarbių būrys - apie 400 karitiečių ir apie 1000 savanorių.

Misija – padėti vargstantiems, skatinant Kauno arkivyskupijoje sielovadinę karitatyvinę tarnystę ir reikšmingai prisidedant prie socialiai jautrios visuomenės kūrimosi.

Dekanatų Carito kordinatorių ir jų kontaktų ieškokite ir Dekanatų puslapiuose>>.

Veikla

Vargstančiųjų maitinimas

Veikiančioje „Sriubos“ valgykloje ir maitinimo punktuose darbo dienomis yra maitinami nepasiturintys ir vargstantys Kauno arkivyskupijos gyventojai. Karmelitų, Palemono, Šančių, Petrašiūnų, Pal. J. Matulaičio, Vilijampolės, Jonavos parapijose savaitgaliais maitinami nepasiturinčių šeimų vaikai.

Parama šeimoms

Veikla yra orientuota į skurdžiai gyvenančias ir daugiavaikes šeimas, vienišas mamas ir probleminėse šeimose augančius vaikus.

Senelių namai

Kauno Šančių, Krakių ir Rumšiškių parapijose veikiantys senelių globos namai priima gyventi sunkiai besiverčiančius, vienišus asmenis.

Vaikų dienos centrai

Vaikų dienos centruose juos lankantiems vaikams sudaroma galimybė gauti maitinimą, yra vykdoma dienos priežiūra ir ugdymas, padedama vaikams, patiriantiems smurtą, teikiama pagalba vaikų dienos centrus lankančių vaikų šeimoms. Kauno arkivyskupijoje veikia „Senamiesčio vaikų dienos centras“, Šančių, Palemono, Eigulių, Karmelitų, Ruklos, Kėdainių (Šv. Juozapo) parapijų dienos centrai.

Pagalbos reikalingų žmonių lankymas

Daugumoje parapijų, kuriose veikia Carito grupės, karitiečiai namuose lanko senyvo amžiaus, vienišus asmenis, daugiavaikes šeimas, bendrauja su jais, aiškinasi jų poreikius, teikia dvasinę ir materialinę pagalbą. Plėtojant šią veiklą yra skatinama, kad prie tokios iniciatyvos prisidėtų savanoriai.

Pagalba nuteistiesiems ir benamiams

Remiantis darbuotojų ir savanorių nuolatine veikla, rūpinamasi nuteistų asmenų lankymu, jų dvasiniu ugdymu(si), ryšio su jais ir jų artimaisiais palaikymu, tarpininkavimu pristatant nuteistųjų poreikius įstaigų administracijai. Kauno m. veikiančio Benamių dienos centro, kuriame gali lankytis ir iš įkalinimo vietų grįžę asmenys, lankytojams Carito socialiniai darbuotojai teikia užimtumo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas.

Parama drabužiais ir daiktais

Parapijose,  kur yra poreikis ir leidžia galimybės, karitiečiai organizuoja stokojančių asmenų aprūpinimą reikalingais drabužiais ir daiktais. Parapijiečiai ar kiti geros valios asmenys yra kviečiami pasidalinti nebenaudojamais drabužiais, kuriuos priima, peržiūri ir pagal poreikį išdalina Carito nariai ir savanoriai. Žinodami konkrečių reikalingų daiktų poreikį, karitiečiai pasirūpina, kad stokojantieji juos gautų.

Pagalba neįgaliesiems

Vykdant Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro veiklos programą teikiamos konsultacijas neįgaliesiems, sergantiems epilepsija, ir jų artimiesiems socialiniais klausimais (šeima, darbas, neįgaliųjų organizacijos, profesinė reabilitacija ir kt.); dirbama su neįgalių asmenų, sergančių epilepsija, grupėmis: savitarpio pagalba; edukacinis mokymas kaip geriau suprasti savo ligą, išmokti su ja gyventi. Organizuojamos grupių išvykos, vykdoma sociokultūrinė veikla.

Programa „Vaiko gerovės institutas“

Programos tikslas – ieškoti šeimų ir kviesti jas tapti įtėviais ir globėjais, teikti jiems įvairiapusę pagalbą, siekiant, kad vaikai gyventų ne institucijose, bet šeimose. Organizuojamas įtėvių ir globėjų ugdymas ir palydėjimas bei užimtumas vaikams, refleksijų – savipagalbos grupės, filmų terapijos užsiėmimai, vaikams ir tėvams teikiama psichoterapinė pagalba, individualios konsultacijos, susitikimai su vaikų raidos specialistais, vykdoma savanorių paieška.

Užsieniečių integracijos programa

Nuo 2016 m. gruodžio mėn. Kauno arkivyskupijos Caritas įgyvendinama Užsieniečių integracijos programa. Bendradarbiaujant su Vilniaus arkivyskupijos Carito organizacija, remiantis jų ekspertiniais ištekliais ir organizacine struktūra, pradėta teikti pagalba į Lietuvą pagal ES programą perkeltiems asmenims, norintiems įsitvirtinti Kauno regione: teikiamos konsultacijos įvairiais integracijos klausimais, pagal poreikius suteikiamos švietimo, medicinos, socialinės ir kitos paslaugos, siekiant jiems padėti įsijungti į bendruomenę ir darbo rinką.

Veiklos ataskaitos

Kauno arkivyskupijos Carito veiklos 2019 m. ataskaita I PDF
Kauno arkivyskupijos Carito veiklos 2018 m. ataskaita I PDF
Kauno arkivyskupijos Carito veiklos 2017 m. ataskaita I PDF
Kauno arkivyskupijos Carito veiklos 2016 m. ataskaita I PDF
Kauno arkivyskupijos Carito veiklos 2015 m. ataskaita I DOC
Kauno arkivyskupijos Carito veiklos 2012 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Carito veiklos 2010 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Carito veiklos 2009 m. ataskaita | DOC
Kauno arkivyskupijos Carito veiklos 2008 m. ataskaita | DOC